οαεε εγκύκλιος για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του μετά το νέο νόμο 3863/2010

οαεε εγκύκλιος

οαεε εγκύκλιος

οαεε εγκύκλιος

ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με την αρ. 103/2010 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας γνωστοποιήθηκαν οι ρυθμίσεις
αρθρ. 10 Ν. 3863/2010 σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος
ασφαλισμένων πριν την 1-1-1993.

Με την παρούσα εγκύκλιο, γνωστοποιούνται οι ρυθμίσεις του ίδιου άρθρου, οι
αναφερόμενες στη συνταξιοδότηση γήρατος των Νέων ασφαλισμένων, σύμφωνα με
το αρ. Φ 10035/οικ. 19717/1127/30-11-2010 έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου.

1) ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Οι διατάξεις της παρ. 10 του αρθρ. 10 του νέου Νόμου προβλέπουν ότι ασφαλισμένοι
μετά την 1-1-1993 σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), θεμελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 60°” έτους της ηλικίας και 40 έτη
ασφάλισης.

Επομένως, οι Νέοι ασφαλισμένοι του Οργανισμού θα θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα γήρατος με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και 40 έτη
ασφάλισης.

Για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος ασφάλισης σε
οποιοδήποτε ομοειδή φορέα, δηλαδή σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Επειδή η σχετική διάταξη δεν προβαίνει σε καμία διάκριση, στον απαιτούμενο για
συνταξιοδότηση χρόνο συνυπολογίζεται και κάθε άλλος χρόνος ο οποίος
αναγνωρίζεται με την κείμενη νομοθεσία ως χρόνος ασφάλισης.

2) ΜΗΤΕΡΕΣ ή ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

To όριο ηλικίας το οριζόμενο από τις διατάξεις της παρ. 6 αρθρ. 24 Ν. 2084/92 για τη
συνταξιοδότηση γήρατος μητέρων με ανήλικα τέκνα, δηλαδή το 55°,
ανακαθορίζεται από 1-1-2013 στο 65° σύμφωνα με την παρ. 17ε του αρθρ. 10.

Επομένως με τις διατάξεις της συγκεκριμένης παραγράφου καταργούνται από 1-1-
2013 οι ευμενέστερες ως προς την ηλικία συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις των μητέρων με
ανήλικα τέκνα και ταυτίζονται πλέον με τα ισχύοντα για τους λοιπούς Νέους ασφαλισμένους
δηλαδή συμπληρωμένο το 65° έτος και 15 έτη ασφάλισης.

Για την κατανόηση και σωστή εφαρμογή των παραπάνω, κρίνουμε σκόπιμες τις
παρακάτω διευκρινήσεις:

• Η διάταξη αρθρ. 24 Ν. 2084/92 περί συνταξιοδότησης μητέρων με ανήλικα τέκνα
(55 ετών και 20ετής ασφάλιση) όπως είναι εύλογο, δεν έχει τύχει εφαρμογής μέχρι
σήμερα, δεδομένου ότι η 20ετής ασφάλιση Νέων ασφαλισμένων θα συμπληρωθεί
κατά πρώτον από 1-1-2013.

• Κατά τα έτη 2011, 2012 θα είναι δυνατή η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
γήρατος μητέρων με ανήλικα τέκνα, με τη συμπλήρωση 20ετούς συντάξιμου χρόνου,
συμπεριλαμβανομένου πλασματικού χρόνου , και ηλικία 55 ετών.

• Από 1-1-2013 η συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων καταργείται.

Με την ίδια παράγραφο του άρθρου 10, το όριο ηλικίας το οριζόμενο από τις
διατάξεις της παρ. 7 αρθρ. 144 Ν. 3655/08 για μειωμένη σύνταξη γήρατος μητέρων
με ανήλικα τέκνα, δηλαδή το 50°, ανακαθορίζεται από 1-1-2013 στο 60°.

Επομένως με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καταργούνται από 1-1-2013 οι
ευμενέστερες ως προς την ηλικία συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις των μητέρων με
ανήλικα τέκνα και για μειωμένη σύνταξη και ταυτίζονται πλέον με τα ισχύοντα για
τους λοιπούς Νέους ασφαλισμένους δηλαδή συμπληρωμένο το 60° έτος και 15 έτη
ασφάλισης με ποσόν σύνταξης μειωμένο κατά 1/200 για κάθε μήνα ηλικίας που
υπολείπεται από την έναρξη της συνταξιοδότησης μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου
έτους της ηλικίας.

Επισημαίνουμε ότι τα παραπάνω αναφερόμενα εφαρμόζονται και στους χήρους
πατέρες ανήλικων τέκνων.

Ανακεφαλαιώνοντας, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρων ή χήρων πατέρων
ανηλίκων τέκνων έχουν ως εξής:

ΜΗΤΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Ή ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΗ
ΧΗΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ 2011 55 20
2012 55 20
2013 65 15 (ως οι λοιποί
νέοι ασφαλισμένοι)
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2011 50 20
(ΚΑΤΑ1/200 ΓΙΑ ΚΑΘΕ 2012 50 20
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ) 2013 60 15 (ως οι λοιποί
νέοι ασφαλισμένοι)

Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι κατά την συνταξιοδότηση μητέρων ή χήρων
πατέρων με ανήλικα τέκνα θα πρέπει η ανηλικότητα να συντρέχει κατά το έτος
συμπλήρωσης των απαιτούμενων ετών ασφάλισης.

Με την παρ. 17στ του ίδιου άρθρου καταργούνται από την δημοσίευση του νόμου,
δηλαδή από 15-7-2010. οι ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρων με τρία ή
περισσότερα παιδιά. όπως αυτές ίσχυαν σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 24 παρ. 7 Ν.
2084/92.

Εξάλλου, καθώς οι ειδικές προϋποθέσεις για την κατηγορία αυτή των νέων ασφαλισμένων
προέβλεπαν 20ετή χρόνο ασφάλισης, η καταργούμενη διάταξη δεν έχει εφαρμοστεί ως σήμερα.

3) ΜΗΤΕΡΕΣ ή ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΙΚΑΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6 αρθρ. 24 Ν. 2084/92, οι Νέες
ασφαλισμένες – μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία, άγαμων παιδιών
μπορούν να συνταξιοδοτηθούν:

• Με συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια στην ασφάλιση

• Με συμπληρωμένο το 50ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια στην ασφάλιση, για
λήψη σύνταξης μειωμένης κατά το 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε
μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 65 ετών.

Με την παρ. 17ε του αρθρ. 10 του νέου Νόμου, οι ίδιες προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης ισχύουν και για τους χήρους πατέρες ανίκανων τέκνων.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ

Δεν θίγονται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις και παραμένουν σε ισχύ οι παρακάτω
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης Νέων ασφαλισμένων:

1) 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 65 ετών βάσει άρθρου 24 Ν. 2084/92

2) 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών βάσει άρθρου 24 Ν. 2084/92, για σύνταξη
μειωμένη κατά 1/200 για κάθε μήνα υπολειπόμενο του 65ου έτους της ηλικίας

3) 25 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας για συζύγους ή μητέρες – πατέρες
αναπήρων βάσει αρθρ. 5 Ν. 3232/04, όπως ισχύει σήμερα

4) 15 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως ηλικίας, για άτομα που φέρουν συγκεκριμένης
μορφής αναπηρία, με τους όρους και τις προϋποθέσεις Ν. 612/77 όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply