ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3898 (ΦΕΚ Α 211 16.12.2010) Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Το αγγλοσαξωνικό μοντέλο της διαμεσολάβησης είναι πλέον νόμος του κράτους.

Ας δούμε βήμα βήμα τι περιλαμβάνει ο νέος νόμος και ποια θα είναι η πρακτική εφαρμογή του.

Υπαγόμενες διαφορές

 Διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση με συμφωνία
των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της
διαφοράς. Η συμφωνία υπαγωγής της διαφοράς στη διαμεσολάβηση αποδεικνύεται
με έγγραφο ή από τα πρακτικά του δικαστηρίου και διέπεται από τις διατάξεις
του ουσιαστικού δικαίου για τις συμβάσεις.


Προσφυγή στη διαμεσολάβηση
 1.	Διαμεσολάβηση είναι δυνατή:

 α) αν τα μέρη συμφωνούν να προσφύγουν σε Διαδικασία διαμεσολάβησης πριν ή
κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας,

 β) αν κληθούν να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση σύμφωνα με την παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου,

 γ) αν διαταχθεί διαμεσολάβηση από δικαστήριο άλλου κράτους-μέλους ή

 δ) αν επιβάλλεται υποχρεωτικά διαμεσολάβηση με νόμο.

 Η Προσφυγή στη διαμεσολάβηση αποκλείει προσωρινά και μέχρι περατώσεως της,
τη Διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων.

 2.	Το δικαστήριο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση μπορεί σε κάθε στάση
της δίκης, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις
περιστάσεις της υπόθεσης, να καλεί τα μέρη να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση
για να επιλύσουν τη διαφορά. Εφόσον τα μέρη συμφωνούν το δικαστήριο
αναβάλλει υποχρεωτικά τη συζήτηση της υπόθεσης σε δικάσιμο μετά την πάροδο
τριμήνου και όχι πέραν του εξαμήνου.

Ορισμός Διαμεσολάβησης - Διαμεσολαβητή

Ως διαμεσολάβηση νοείται διαρθρωμένηΔιαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας,
στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να
επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Στην
έννοια αυτή δεν περιλαμβάνεται η απόπειρα συμβιβασμού που γίνεται από τον
ειρηνοδίκη ή το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης, σύμφωνα με τα άρθρα
208 επ. και 233 παράγραφος 2 ΚΠολΔ.

Ως διαμεσολαβητής νοείται τρίτο σε σχέση με τους διαδίκους πρόσωπο, από
το οποίο ζητείται να αναλάβει διαμεσολάβηση με κατάλληλο, αποτελεσματικό και
αμερόληπτο τρόπο, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο ορίστηκε ή ανέλαβε να
τελέσει την εν λόγω διαμεσολάβηση. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι
δικηγόρος διαπιστευμένος ως διαμεσολαβητής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Αν
πρόκειται για διασυνοριακή διαφορά κατά την έννοια της περίπτωσης α' του
παρόντος άρθρου, τα μέρη μπορούν να ορίσουν διαπιστευμένο διαμεσολαβητή που
δεν έχει τη δικηγορική ιδιότητα.

Φορέας πιστοποίησης

 Συνιστάται "Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών" υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην
αρμοδιότητα της Επιτροπής υπάγονται ιδίως η πιστοποίηση των υποψήφιων
διαμεσολαβητών, ο έλεγχος για την τήρηση των υποχρεώσεων των φορέων
κατάρτισης διαμεσολαβητών, ο έλεγχος της συμμόρφωσης των διαπιστευμένων
διαμεσολαβητών προς τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και η εισήγηση προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την επιβολή
των κυρώσεων που προβλέπονται στο νόμο. Η Επιτροπή συγκροτείται από
τον πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη, καθώς και από ισάριθμους αναπληρωτές τους.
Η θητεία τους είναι τριετής.

Διαπίστευση

 Το Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών που ανήκει
στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι αρμόδιο για τηΔιαπίστευση των
διαμεσολαβητών και την έκδοση των διοικητικών πράξεων που είναι αναγκαίες
για τηΔιαπίστευση, μεριμνά δε για τη σύνταξη πινάκων των αδειοδοτούμενων
φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών και των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και
τη διανομή των πινάκων αυτών στα δικαστήρια.
Διαδικασία

 Στη Διαδικασία της διαμεσολάβησης τα μέρη ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος ή ο
εκπρόσωπος τους, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, παρίστανται με
πληρεξούσιο δικηγόρο.

 Ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τα μέρη ή από τρίτο πρόσωπο της επιλογής
τους.

 Η Διαδικασία της διαμεσολάβησης καθορίζεται από τον διαμεσολαβητή σε
συνεννόηση με τα μέρη, τα οποία μπορούν να τερματίσουν τηΔιαδικασία
διαμεσολάβησης οποτεδήποτε επιθυμούν. ΗΔιαδικασία της διαμεσολάβησης έχει
εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά. Ο διαμεσολαβητής μπορεί
να επικοινωνεί και να συναντάται στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης με καθένα
από τα μέρη. Πληροφορίες που αντλεί ο διαμεσολαβητής κατά τις επαφές αυτές
με το ένα μέρος δεν κοινολογούνται στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη
του.

 Ο διαμεσολαβητής δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί το διορισμό του και
ευθύνεται κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης μόνο για δόλο.

Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από διαμεσολάβηση

 1.	Ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό διαμεσολάβησης που πρέπει να
περιέχει:

 α) το όνομα και το επώνυμο του διαμεσολαβητή,

 β) τον τόπο και το χρόνο της διαμεσολάβησης,

 γ) τα ονόματα και τα επώνυμα εκείνων που έλαβαν μέρος στηΔιαδικασία της
διαμεσολάβησης,

 δ) τη συμφωνία για τη διαμεσολάβηση, με βάση την οποία διεξήχθη η
διαμεσολάβηση,

 ε) τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα μέρη κατά τη διαμεσολάβηση ή τη
διαπίστωση της αποτυχίας της διαμεσολάβησης, καθώς και την αιτία της
διαφοράς.

 2.	Μετά το πέρας της Διαδικασίας διαμεσολάβησης το πρακτικό υπογράφεται
από τον διαμεσολαβητή, τα μέρη και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Το
πρωτότυπο αυτού κατατίθεται, εφόσον ένα τουλάχιστον των μερών το ζητήσει, με
επιμέλεια του διαμεσολαβητή στη γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου της
περιφέρειας, όπου διεξήχθη η διαμεσολάβηση. Κατά την κατάθεση, ο
ενδιαφερόμενος υποβάλλει παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος και η
αναπροσαρμογή του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε
περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης το πρακτικό μπορεί να υπογράφεται
μόνο από τον διαμεσολαβητή.

 3. Από την κατάθεση στη γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου το πρακτικό
διαμεσολάβησης, εφόσον περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης που
μπορεί να εκτελεσθεί αναγκαστικά, αποτελεί εκτελεστό τίτλο σύμφωνα με το
άρθρο 904 παράγραφος 2 εδάφιο γ'ΚΠολΔ.

Απόρρητο της διαμεσολάβησης

 Η διαμεσολάβηση πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζει το
απόρρητο αυτής, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν άλλως. Πριν από την έναρξη της
Διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το
απόρρητο τηςΔιαδικασίας. Τα μέρη, εφόσον το επιθυμούν, δεσμεύονται εγγράφως
να τηρήσουν και το απόρρητο του περιεχομένου της συμφωνίας, στην οποία
ενδέχεται να καταλήξουν κατά τη διαμεσολάβηση, εκτός αν η κοινολόγηση του
περιεχομένου της εν λόγω συμφωνίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση αυτής.

 Οι διαμεσολαβητές, τα μέρη, οι πληρεξούσιοι αυτών και όσοι άλλοι
συμμετέχουν στηΔιαδικασία διαμεσολάβησης δεν εξετάζονται ως μάρτυρες. Όλοι
οι ανωτέρω δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν σε επακολουθούσες δίκες ή
διαιτησίες στοιχεία που προκύπτουν απόΔιαδικασία διαμεσολάβησης ή έχουν
σχέση με αυτήν, παρά μόνο εφόσον τούτο επιβάλλεται από κανόνες δημόσιας
τάξης, κυρίως για να εξασφαλιστεί η προστασία των ανηλίκων ή για να
αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η σωματική ακεραιότητα ή ψυχική υγεία
προσώπου.
Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην παραγραφή και τις αποσβεστικές
προθεσμίες.

 Η Προσφυγή στη διαμεσολάβηση  διακόπτει την 
παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία ασκήσεως των αξιώσεων, καθ' όλη τη
διάρκεια τηςΔιαδικασίας διαμεσολάβησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των
άρθρων 261 επ. ΑΚ η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που διακόπηκαν
αρχίζουν και πάλι από τη σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας της διαμεσολάβησης
ή από την επίδοση δήλωσης αποχώρησης από τη διαμεσολάβηση από εκάτερο των
μερών στο άλλο μέρος και τον διαμεσολαβητή ή της με οποιονδήποτε τρόπο
κατάργησης της διαμεσολάβησης.
Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

1 Comments

  1. Αντε να δούμε στη πράξη, θα εφαρμοστεί η διαμεσολάβηση ή θα έχει την ίδια τύχη με την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς 214Α.

Leave A Reply