Νέος Φορολογικός Νομος – Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος – Αρμοδιότητα – Έδρα – Εξουσίες

Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος ορίζεται με τον αναπληρωτή του,
εισαγγελικός λειτουργός με βαθμό αντεισαγγελέα εφετών, από εκείνους που
υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Η τοποθέτηση τους διενεργείται με
προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος εκτελεί τα
καθήκοντα του με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και συνεπικουρείται από
τρεις, τουλάχιστον, εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών, εκ των οποίων
δύο τουλάχιστον από εκείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
και ένας από εκείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών θεσσαλονίκης.
Οι τελευταίοι ορίζονται από τους διευθύνοντες τις οικείες Εισαγγελίες.

Το έργο των αρμόδιων για τα οικονομικά εγκλήματα Εισαγγελέων εποπτεύει
και συντονίζει Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που ορίζεται με πλήρη ή
μερική απασχόληση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Στα καθήκοντα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, η κατά τόπο
αρμοδιότητα του οποίου επεκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, ανήκει η
εποπτεία, η καθοδήγηση και ο συντονισμός των ενεργειών των γενικών κατά το
άρθρο 33 παράγραφος 1 περίπτωση α’ του Κ.Π.Δ. και ειδικών προανακριτικών
υπαλλήλων, ιδίως δε υπαλλήλων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(Σ.Δ.Ο.Ε.), των Τελωνείων, της Ε.Λ.Υ.Τ. και των φοροελεγκτικών υπηρεσιών, εν
γένει, του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τη διενέργεια ερευνών,
προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τελέσεως κάθε
είδους φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων και οποιωνδήποτε άλλων
συναφών, εφόσον αυτά διαπράττονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου,
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ή βλάπτουν
σοβαρά την εθνική οικονομία.

Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος ενημερώνεται για όλες τις
καταγγελίες και τις πληροφορίες που περιέχονται στις υπηρεσίες της
παραγράφου 3 για εγκλήματα της αρμοδιότητας του, αξιολογεί δε και διερευνά
τις πληροφορίες αυτές, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που περιέρχεται σε
γνώση του, σχετικά με αυτά, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο.

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του ο
Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να παραγγέλλει τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης από τους κατά την παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου γενικούς ή ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους.

Η δικογραφία που σχηματίζεται μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής
εξέτασης ή προανάκρισης διαβιβάζεται στους κατά τόπο αρμόδιους για την
ποινική δίωξη εισαγγελείς πρωτοδικών, με την παραγγελία άμεσης άσκησης
ποινικής δίωξης.

Με σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που
έχει ορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο Εισαγγελέας Οικονομικού
Εγκλήματος μπορεί να παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από
τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, χωρίς να στερείται τις
αρμοδιότητες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, μετά το πέρας της
οποίας ενημερώνεται εγγράφως για την πορεία της.

Οι εισαγγελικοί λειτουργοί της παραγράφου 1 έχουν πρόσβαση σε κάθε
πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου
τους, μη υποκείμενοι στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού,
τραπεζικού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου είδους απορρήτου και σε κάθε
μορφής αρχείο Δημόσιας Αρχής ή Οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Εισαγγελέα
Οικονομικού Εγκλήματος και των εισαγγελικών λειτουργών της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών Γραφείο Εισαγγελέα
Οικονομικού Εγκλήματος, το οποίο διευθύνεται από τον Εισαγγελέα Οικονομικού
Εγκλήματος. Υπηρεσιακή Μονάδα του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος
μπορεί να συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του Σ.Δ.Ο.Ε.. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Εισαγγελέα Οικονομικού
Εγκλήματος, δημιουργούνται οι αναγκαίες θέσεις επιστημονικού, διοικητικού
και βοηθητικού προσωπικού του Γραφείου, οι οποίες καλύπτονται με μετακίνηση
προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ή με απόσπαση, μετά από πρόταση του
ίδιου Εισαγγελέα. Καθήκοντα προϊσταμένου του Γραφείου ασκεί υπάλληλος ΠΕ, με
βαθμό Α’ που ορίζεται με απόφαση του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Η
απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’
ύλην αρμόδιου Υπουργού για διάρκεια δύο ετών, χωρίς να απαιτείται γνώμη των
υπηρεσιακών συμβουλίων, και μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση, για ίσο
χρονικό διάστημα μέχρι δύο φορές.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να αποσπώνται στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών
και Εφετών υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, για την υποβοήθηση του
έργου των εισαγγελικών λειτουργών όταν διενεργείται προανάκριση ή
προκαταρκτική εξέταση για οικονομικά ή άλλα συναφή με αυτά εγκλήματα, για
χρονικό διάστημα δύο ετών που μπορεί να παρατείνεται με όμοια απόφαση, για
ίσο χρονικό διάστημα μέχρι δύο φορές. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται λαμβάνουν
το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης από την οποία αποσπάστηκαν.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply