μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο κατ΄εξακολούθηση: Αθώος λόγω συγγνωστής νομικής πλάνης

μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο κατ΄εξακολούθηση.

μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο

μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ΄εξακολούθηση – Αθώος ο κατηγορούμενος λόγω συγγνωστής νομικής πλάνης – Μον. Πλημμελειοδικείο Πειραιά

Απόφαση αθώωσης για μη καταβολή ΦΠΑ εδώ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατ’ άρθρο 340 παρ. 2 εδ. α’, β’, γ’, Κ.Ποιν. Δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.
3346/2005, σε πταίσματα, πλημμελήματα και κακουργήματα επιτρέπεται να εκπροσωπείται ο
κατηγορούμενος από συνήγορο τον οποίο διορίζει με έγγραφη δήλωσή του. Η δήλωση γίνεται
κατά τις διατυπώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 42 και πρέπει, με ποινή
απαραδέκτου, να αναφέρει την ακριβή διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του κατηγορουμένου.
Στην περίπτωση αυτή ο κα/τνος ……….. θεωρείται ……. και η συνήγορος του ενεργεί όλες τις
διαδικαστικές πράξεις γι’ αυτόν. Στην προκειμένη περίπτωση εμφανίστηκε η δικηγόρος Αθηνών και
Χριστίνα Χρυσούλα Φραγκάκη (Α.Μ. 32083) και προσκόμισε την από 4/2/13 έγγραφη δήλωση του
κατηγορουμένου στην οποία αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της κατοικίας του και
βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής του από την Λιμενοφύλακα ……….. και με την οποία της
παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να τον εκπροσωπήσει κατά την εκδίκαση της
προκειμένης σε βάρος του κατηγορίας. Επειδή η εκπροσώπηση αυτή του ….. κατ/νου …. από
την ανωτέρω πληρεξούσια δικηγόρο είναι νομότυπη, κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις πρέπει
γίνει δεκτή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την εκπροσώπηση του αιτούντα κατ/νου ……… απο πληρεξούσιο δικηγόρο.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του

O ΠΛΗΜ/ΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφάσεως,

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία και πρόσθεσε
ότι, για την υποστήριξη της κατηγορίας, έχει κλητεύσει τον αναγραφόμενο κάτω από το
κατηγορητήριο μάρτυρα κατηγορίας, το όνομα του οποίου εκφώνησε ο Πλημμελειοδίκης και ο
οποίος βρέθηκε να είναι παρών.

Από την αποδεικτική διαδικασία και ειδικότερα από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα που 
εξετάστηκε και τα έγγραφα που αναγνώστηκαν προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να 
κηρυχθεί αθώος της πράξης που του αποδίδονται. Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι, όσον αφορά στις 
επίδικες οφειλές προς το Δημόσιο, ο κατηγορούμενος είχε ασκήσει προσφυγές και αιτήσεις 
αναστολής των οικείων διοικητικών πράξεων, δυνάμει δε των υπ' αριθμ. 2285, 2286 και 
2287/2006 αποφάσεων του ΤΡιμ.Δπρ.Αθ είχαν γίνει δεκτές οι αιτήσεις αναστολής, με αποτέλεσμα 
να μην ευθύνεται για την μη καταβολή των αναφερόμενων σε αυτές χρεών. Επισημαίνεται, βέβαια, 
ότι μετά την απόρριψη των προσφυγών από τα οικεία διοικητικά δικαστήρια ανέκυψε εκ νέου 
υποχρέωση του κατηγορουμένου περί μεταβολή, των εν λόγω χρέων προς το Δημόσιο.

 Ωστόσο, ενόψει του εν λόγω η πράξη που αποδίδεται στον κατηγορούμενο φέρεται ότι είχε 
τελεστεί κατά το χρονικό διάστημα από 1/8/2006 έως 1/3/2011, ήτοι σε χρόνο που ίσχυε η 
αναστολή εκτέλεσης των επίδικων αρχών. (βλ. σχετ. κατάθεση μάρτυρα περί του ότι οι προσφυγές 
απορρίφθηκαν το έτος 2012), πρέπει ο κατηγορούμενος να κηρυχθεί αθώος της πράξης που του 
αποδίδεται, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.    

 Δικάζει παριστάμενο δια πληρεξουσίου του κατ/νο ........................  .

 ΚΗΡΥΣΕΙ τον κατηγορούμενο αθώο του ότι .................................... στov Κορυδαλλό, κατά το 
χρονικό διάστημα απο 01.08.2006 έως 01.03.2011, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν 
εξακολούθηση του αυτού εγκλήματος, με πρόθεση καθυστέρησε την καταβολή των βεβαιωμένων 
στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και τα τελωνεία χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου, τομέα, για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από την ημέρα που τo κάθε χρέος κατέστη 
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, το δε συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των 
κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, 
υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, ενώ είχαν βεβαιωθεί στη Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού 
σε βάρος του ατομικό χρέη προς το Δημόσιο, όπως αναλυτικώς αναφέρονται στο συνημμένο 
πίνακα χρεών της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, ηθελημένα δεν κατέβαλε συνολικό ποσό είκοσι τρεις χιλιάδες 
διακόσια πέντε ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (23.205,51€) μέσα στη νόμιμη προθεσμία, ήτοι δεν 
κατέβαλε ποτέ τα εξής ποσά: [...]
Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply