Μειωμένο Τέλος με τη ΔΕΗ για ανάπηρους και Πολύτεκνους με προϋποθέσεις.

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται εδάφια, από τότε που ίσχυσε ο
ν.4021/2011, ως εξής:

«β) σε πρόσωπο, που το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7
του Κ.Φ.Ε., παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, και
προκειμένου για πρόσωπα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισμό ή
σύνδρομο DOWN, ποσοστό από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

Ο μειωμένος συντελεστής του τέλους που ισχύει κατά τα ανωτέρω για τους ανάπηρους ή
πρόσωπα που βαρύνονται με ανάπηρο καθώς και σε πολύτεκνους, εφαρμόζεται και στην
περίπτωση που η κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή κατά
συγκυριότητα στον ή στη σύζυγο του ή της δικαιούχου, καθώς και όταν το ποσοστό
συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατανέμεται μεταξύ των συζύγων. Τα
ανωτέρω ισχύουν υπό τον όρο ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του μειωμένου τέλους και
ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δύο συζύγων δεν υπερβαίνει τα εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, τα οποία προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για
κάθε προστατευόμενο τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.

Ειδικά για τους πολύτεκνους, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται και όταν κύριος ή
επικαρπωτής της κύριας και ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα ή κατά
συγκυριότητα είναι ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ
των γονέων της, υπό τον όρο ότι πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του μειωμένου τέλους και
επιπλέον ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του πολύτεκνου και των προστατευόμενων
τέκνων δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, τα οποία προσαυξάνονται
κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
Κ.Φ.Ε.».

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply