Μείωση αξίας δικαστικού ενσήμου με την κατάργηση πόρων υπέρ ταμείου νομικών με το ν. 4393/20016

Μείωση αξίας δικαστικού ενσήμου με την κατάργηση πόρων υπέρ ταμείου νομικών με το ν. 4393/20016

Μείωση αξίας δικαστικού ενσήμου με την κατάργηση πόρων υπέρ ταμείου νομικών με το ν.4393/20016 καθώς και μειώσεις σε μια σειρά από παρακρατήσεις υπέρ τρίτων

Μείωση αξίας δικαστικού ενσήμου 6.α. Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής:

«14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β΄ του ν. 2326/1940, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 7 παρ. 1 της περίπτωσης ε΄του ν. 2326/1940, των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιγ΄ του ν. 2326/1940, του άρθρου 11 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη΄ του ν.2326/1940, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004, καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008.»

 

 Αρθρο 150

 Κοινωνικοί Πόροι

 1. Οι Κοινωνικοί Πόροι υπαγόμενοι στη ρύθμιση του προηγούμενου άρθρου είναι 
οι εξής:

 1. ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

 α) Δικαιώματα από δημοσιεύσεις καταστατικών εταιρειών ή τροποποιήσεις 
αυτών: 0,5% στο ποσό του κεφαλαίου κάθε εμπορικής εταιρείας που συνίσταται 
εκτός Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

 β) Δικαιώματα από μεταγραφές, 0,25% στην αξία του αντικειμένου για τη 
μεταγραφή κάθε πράξης μεταβίβασης ακίνητου ή εμπράγματου δικαιώματος επί 
ακινήτου

 γ) Δικαίωμα στις εισπραττόμενες από το Δημόσιο χρηματικές ποινές και 
μετατροπής ποινών εκ ποσοστού 4,5%

 δ) Ποσοστό 20% στο δικαστικό ένσημο

 ε) 10% επί μεταβίβασης ακινήτων

 στ) Δικαιώματα σε συμβολαιογραφικές πράξεις πλην εκείνων που αφορούν 
μεταβιβάσεις ακίνητων από επαχθή αιτία σε ποσοστά 1,3%, 0,325%, 0,65% κατά 
περίπτωση, στην αξία του αντικειμένου κάθε σύμβασης

 ζ) Δικαιώματα στις μεταβιβάσεις ακινήτων που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. αρ. 36 
ν.3492/2006 σε ποσοστό 4%

Μετά τη δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου αλλά και την εφαρμογή του καταργούνται και μια σειρά άλλων 
πόρων υπέρ τρίτων φορέων όπως αυτοί απαριθμούνται σε διάσπαρτες διατάξεις των 
επικαλούμενων στο συγκεκριμένο νόμο διατάξεων, μεταξύ άλλων και του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχίας 
ή το τομέα Υγείας Δικηγόρων θεσσαλονίκης
Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply