Κώδικας πολιτικής δικονομίας (ΚΠολΔ) Αλλαγές και τροποποιήσεις – Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων – νόμος 3994/2011 ΦΕΚ Α 165 25.7.2011 – Μέρος Ι

κώδικας πολιτικής δικονομίας

κώδικας πολιτικής δικονομίας

κώδικας πολιτικής δικονομίας
Δείτε το Μέρος ΙΙ Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)
Δείτε το Μέρος ΙΙΙ Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)

Δείτε το Μέρος IV Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)
Δείτε το Μέρος V Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)

Αλλάζουν οι αρμοδιότητες στα Ειρηνοδικεία όπου μεγαλώνει το ύψος της αξίας του αντικειμένου που δικάζει το ειρηνοδικείο στα 20.000 ευρώ (αντί για 12.000 ευρώ μέχρι σήμερα) και στις μισθωτικές με ενοίκιο μέχρι 600 ευρώ (αντί 450 ευρώ μέχρι σήμερα)

Τα μονομελή πρωτοδικεία δικάζουν πλέον διαφορές με αξία από 20.001 έως 120.000 ευρώ (αντί για 12.001-80.000 ευρώ) ενώ το ίδιο δικαστήριο δικάζει μισθωτικές διαφορές πάνω από 600 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά εισάγεται ο θεσμός των Μονομελών Πρωτοδικείων που δικάζουν ως Εφετεία, και συγκεκριμένα τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων.

 

 

Για πρώτη φορά εισάγεται και ο θεσμός των μονομελών Εφετείων, τα οποία θα δικάζουν τις εφέσεις καά των αποφάσεων των Μονομελών Πρωτοδικείων,  ενώ τα τριμελή Εφετεία θα δικάζουν τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των Πολυμελών Πρωτοδικείων.

Ειδικότερα Καθύλην αρμοδιότητα

Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται:

 

α) όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία
του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ,

β) όλες οι διαφορές, κύριες ή παρεπόμενες, από σύμβαση μίσθωσης, καθώς και
οι διαφορές του άρθρου 601 του Αστικού Κώδικα, εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις
αυτές το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ.

Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές
που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους
είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, δεν υπερβαίνει όμως τις εκατόν
είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ.

Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται, ακόμη και αν η αξία

του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000)
ευρώ.

Αρθρο 17 Α

Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται και οι εφέσεις κατά
των αποφάσεων των ειρηνοδικείων της περιφέρειας τους. Στην περίπτωση αυτή τα
μονομελή πρωτοδικεία συγκροτούνται από πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτοδίκη με
πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία
αυτού ως παρέδρου πρωτοδικείου και, σε περίπτωση που δεν υπηρετούν πρωτοδίκες
με την πιο πάνω υπηρεσία ή αυτοί που υπηρετούν δεν επαρκούν, από τον
αρχαιότερο κατά διορισμό πρωτοδίκη.

Στην αρμοδιότητα των πολυμελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές, για

τις οποίες δεν είναι αρμόδια τα ειρηνοδικεία ή τα μονομελή πρωτοδικεία.

Στην αρμοδιότητα των μονομελών εφετείων υπάγονται οι εφέσεις κατά των

αποφάσεων των μονομελών πρωτοδικείων και στην αρμοδιότητα των τριμελών
εφετείων υπάγονται οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των πολυμελών πρωτοδικείων
της περιφέρειας τους.

Κατά τόπο αρμοδιότητα

Διαφορές από αδικοπραξία μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο του τόπου

όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός ή επίκειται η επέλευση του.»

Αρθρο 39 Α

 

Ειδική δωσιδικία διατροφών

Διαφορές που αφορούν αξιώσεις διατροφής μπορούν να εισαχθούν και στο
δικαστήριο του τόπου όπου έχει την κατοικία του ή τη διαμονή του ο δικαιούχος
της διατροφής.

Επιτρέπεται η δικαστική παράσταση διαδίκου χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο:

α) στο Ειρηνοδικείο, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει το
ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, β) στα ασφαλιστικά μέτρα, γ) για να
αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος.

Μικροδιαφορές

Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

Αν το αντικείμενο της διαφοράς υπάγεται στο ειρηνοδικείο και αφορά
απαιτήσεις, καθώς και δικαιώματα επάνω σε κινητά πράγματα ή τη νομή τους και
η αξία του δεν είναι μεγαλύτερη από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, εφαρμόζονται
τα άρθρα 467 έως 472.

Τα άρθρα 467 έως 472 εφαρμόζονται και όταν η αξία του αντικειμένου της
διαφοράς είναι μεγαλύτερη από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, αν ο ενάγων
δηλώσει ότι δέχεται προς ικανοποίηση του, αντί για το αντικείμενο που ζητεί
με την αγωγή χρηματικό ποσό όχι μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή ο εναγόμενος καταδικάζεται διαζευκτικά να καταβάλει είτε
το αντικείμενο που ζητείται με την αγωγή είτε την αποτίμηση του σύμφωνα με
την απόφαση που θα εκδώσει ο ειρηνοδίκης.

 

 

Ο ενάγων είναι υποχρεωμένος να ασκήσει με την ίδια αγωγή όλες τις
απαιτήσεις του κατά του εναγομένου, οι οποίες δεν εξαρτώνται από αίρεση ή
προθεσμία, εφόσον το σύνολο τους δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ. Αν τις ασκήσει χωριστά, οι αγωγές δεν απορρίπτονται, αλλά οι σχετικές
δαπάνες, εκτός της πρώτης, βαρύνουν τον ενάγοντα.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

3 Comments

    Leave A Reply