κώδικας μετανάστευσης V – όλες οι προυποθέσεις των αδειών – τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αλλοδαπών – κώδικας μετανάστευσης – Mέρος V

κώδικας μετανάστευσης V

κώδικας μετανάστευσης VΔείτε εδώ το μέρος Ι
Δείτε εδώ το Μέρος ΙΙ
Δείτε εδώ το Μέρος ΙΙΙ
Δείτε εδώ το Μ¨ερος IV

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 Αρθρο 138

 1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είχε άδεια διαμονής σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 
3386/2005, εφόσον συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία 
δωδεκαετία πριν την υποβολή σχετικού αιτήματος, δικαιούται να λάβει άδεια διαμονής διάρκειας 
δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, η οποία παρέχει δικαίωμα 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Για τη συμπλήρωση της δεκαετούς νόμιμης διαμονής 
προσμετράται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος κατείχε ελληνική ιθαγένεια ή 
οριστικό τίτλο διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσης του.

 Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του πολίτη τρίτης χώρας και απόφαση της αρμόδιας αρχής 
που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής, εφόσον ο αιτών: α) διαθέτει πλήρη κάλυψη 
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, β) εκπληρώνει τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις, γ) πληροί προϋποθέσεις ανανέωσης για μία από τις άδειες του παρόντος Κώδικα.

 2. Αδειες διαμονής αόριστης διάρκεεας μετατρέπονται αυτοδικαίως σε άδειες διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά την επανέκδοση τους. Για την απόκτηση 
της άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας, σύμφωνα με την παρούσα δεν απαιτείται η καταβολή 
παραβόλου.

 3. Οι άδειες διαμονής που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 2 του ν. 
3386/2005, καθώς και αυτές που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 
του παρόντος άρθρου, ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα για την 
απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 
του παρόντος. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στο καθεστώς του επί 
μακρόν διαμένοντος, και εφόσον ο ενδιαφερόμενος: α) αποδεικνύει συνεχή διαμονή στην Ελλάδα, 
η διακοπή της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά έτη, β) εκπληρώνει τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις και γ) διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, η 
άδεια διαμονής του, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, 
ανανεώνεται για τρία (3) έτη κάθε φορά και επιτρέπει την πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία- 
παροχή υπηρεσιών ή έργο ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα με κριτήριο την εργασιακή ή 
επαγγελματική δραστηριότητα που ασκούσαν με τη δεκαετή ή αόριστης διάρκειας άδεια διαμονής 
που κατείχαν.

 4.α. Οι βεβαιώσεις και οι προσωρινές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 76 του ν. 2910/2001 και του άρθρου 24 του ν. 3013/2002 (Α 102), αντικαθίστανται από 
άδειες διαμονής ετήσιας διάρκειας, εφόσον τα πρόσωπα, στα οποία χορηγήθηκαν οι βεβαιώσεις της 
ανωτέρω παραγράφου, κριθούν αλλογενείς πολίτες τρίτων χωρών και εξακολουθούν να διαμένουν 
στην Ελλάδα. Η αίτηση απόκτησης της ανωτέρω άδειας διαμονής υποβάλλεται στις αρμόδιες 
υπηρεσίες εντός ενός (1) έτους από την επίδοση των σχετικών απορριπτικών αποφάσεων.

 β. Οι άδειες διαμονής της προηγούμενης παραγράφου χορηγούνται εφόσον:

 βα) δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος,

 ββ) ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για χρησιμοποίηση ψευδών 
πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης.

 γ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην 
εξαρτημένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργου και ανανεώνεται με τις προϋποθέσεις και τη 
διαδικασία των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής 
δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής 
ασκούσε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και η δραστηριότητα εξακολουθείνα υφίσταται.

 Για την ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγούμενου εδαφίου εξετάζεται επίσης η συνδρομή 
των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του παρόντος άρθρου.

 δ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής χορηγείται αυτοτελώς στα μέλη της οικογένειας του αιτούντος, 
εφόσον αποδεδειγμένα συγκατοικούσαν με αυτόν επί εξαετία πριν την έκδοση απόφασης σχετικά 
με την ομογενειακή τους ιδιότητα και εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα. Τυχόν διαπίστωση 
πλαστότητας δικαιολογητικών βαρύνει προσωπικά τον πολίτη τρίτης χώρας που τα προσκόμισε 
και όχι τα μέλη της οικογένειας του.

 5. α. Σε πρόσωπα των οποίων ανακαλείται χορηγηθείσα ελληνική ιθαγένεια χορηγείται άδεια 
διαμονής ετήσιας διάρκειας, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση τους ενώπιον των αρμόδιων 
υπηρεσιών του τόπου διαμονής τους εντός ενός (1) έτους από την επίδοση της σχετικής 
απόφασης.

 β. Οι άδειες διαμονής της προηγούμενης παραγράφου, χορηγούνται εφόσον:

 βα) δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος,

 ββ) ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για χρησιμοποίηση ψευδών 
πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης.

 γ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην 
εξαρτημένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργου και ανανεώνεται με τις προϋποθέσεις και τη 
διαδικασία των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής 
δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής 
ασκούσε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και η δραστηριότητα εξακολουθείνα υφίσταται.

 Για την ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγούμενου εδαφίου εξετάζεται η συνδρομή των 
προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

 δ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής χορηγείται αυτοτελώς στα μέλη της οικογένειας του αιτούντος, 
εφόσον αποδεδειγμένα συγκατοικούσαν με αυτόν επί εξαετία πριν την ανάκληση της χορηγηθείσας 
ελληνικής ιθαγένειας και εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα. Τυχόν διαπίστωση πλαστότητας 
δικαιολογητικών βαρύνει προσωπικά τον πολίτη τρίτης χώρας που τα προσκόμισε και όχι τα τέκνα 
της οικογένειας του που ήταν ανήλικα κατά το χρόνο απόκτησης της ιθαγένειας.

 ε. Στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου υπάγονται και πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η 
χορηγηθείσα ελληνική ιθαγένεια ανακλήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των 
διατάξεων του Κώδικα αυτού και συνεχίζουν έκτοτε να διαμένουν στη χώρα εφόσον οι σχετικές 
αιτήσεις υποβληθούν εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 6. Αδειες διαμονής που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Κώδικα αυτού, με βάση τις 
διατάξεις του ν. 3386/2005 και αντιστοιχούν σε προσωρινό καθεστώς διαμονής σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Κώδικα παραμένουν σε ισχύ έως τη λήξη της διάρκειας ισχύος τους.

 7. Αδειες διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος Κώδικα, ανανεώνονται για τρία (3) έτη κάθε φορά, εφόσον:

 α. η δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται και

 β. έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ο ελάχιστος δηλαδή αριθμός 
ημερομισθίων ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα.

 8. Εκκρεμείς αιτήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους που κατατέθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Κώδικα στο Υπουργείο Εσωτερικών, εξετάζονται από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής 
Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου.

 9. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα εξετάζονται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα σε αυτόν.

 10. Οι άδειες διαμονής που εκδίδονται σε ανανέωση μεταβατικών τύπων αδειών διαμονής έχουν 
διάρκεια ισχύος δύο (2) έτη.

 11. α) Η ισχύς των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις 
υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας που 
λήγουν από 1.1.2014 έως και 30.4.2014, παρατείνονται αυτοδικαίως έως και πέντε μήνες από την 
ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Κατά το 
χρονικό διάστημα της πεντάμηνης παράτασης ο πολίτης τρίτης χώρας είναι νόμιμα διαμένων στην 
Ελληνική Επικράτεια. Αιτήματα ανανέωσης των ως άνω αδειών διαμονής δύνανται να γίνουν δεκτά 
καθ όλο το χρόνο της παράτασης, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επικαλούνται σπουδαίο λόγο. Με 
απόφαση του κατά τόπον Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αιτήματα 
ανανέωσης αδειών διαμονής δύνανται να γίνουν δεκτά καθ' όλο το χρόνο της παράτασης.

 β) Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής που 
χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, έως τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου, ισχύουν για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος αυτού.

 12. Αιτήματα ανανέωσης άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και 
παροχή υπηρεσιών ή έργου ή για άδεια διαμονής μακράς διάρκειας, καθώς και αιτήματα μελών 
των οικογενειών τους στο πλαίσιο χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής για οικογενειακή 
επανένωση, που υποβλήθηκαν κατά τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 και εκκρεμούν προς 
απόρριψη, στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, λόγω μη συμπλήρωσης του 
απαιτούμενο αριθμού ημερών ασφάλισης, όπως αυτός καθορίζεται με την κ.υ.α. 15055/546/2011 
(Β 1886), ανανεώνονται, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ.

 Στις παραπάνω ρυθμίσεις υπάγονται και πολίτες τρίτων χωρών των οποίων οι άδειες διαμονής 
λήγουν έως 30.9.2014.

 Στις ρυθμίσεις του εδαφίου α της παρούσας παραγράφου υπάγονται επίσης αιτήματα που έχουν 
απορριφθεί κατά τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013, λόγω μη πλήρωσης της ως άνω 
προϋπόθεσης, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πολίτες τρίτων χωρών έχουν ασκήσει ένδικα μέσα μέχρι 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κώδικα και τελούν υπό καθεστώς προσωρινής δικαστικής 
προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι παραιτούνται από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα και 
ένδικα μέσα. Για την υπαγωγή των τελούντων υπό καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας 
στις ρυθμίσεις του εδαφίου α' υποβάλλεται σχετική αίτηση έως τις 30.6.2014, στην οποία, πλέον 
των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπει ο παρών Κώδικας για την ανανέωση άδειας διαμονής, 
επισυνάπτεται η παραίτηση του ενδιαφερόμενου από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα και μέσα.

 Οι άδειες διαμονής που εκδίδονται βάσει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου έχουν τριετή 
διάρκεια διαμονής και ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα εφόσον οι 
ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν συμπληρωματικό παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

 Οι άδειες διαμονής που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και λήγουν κατά τα έτη 
2013 και 2014 και οι οποίες ανανεώνονται για τον ίδιο λόγο ή για την απόκτηση άδειας μακράς 
διαμονής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην περίπτωση Ζ του άρθρου 7 του παρόντος 
Κώδικα, 
δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ενσήμων.

 13. Πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του επί 
μακρόν διαμένοντος, πλην της προϋπόθεσης για την κατοχή επαρκούς εισοδήματος, όπως αυτό 
ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 89 παράγραφος 1α του παρόντος, έχουν τη δυνατότητα να 
υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος εφόσον αποδεικνύουν ότι διαθέτουν 
ατομικό 
ή οικογενειακό εισόδημα ύψους 8.500 ευρώ, το οποίο έχει αποκτηθεί κατά τα δύο τελευταία 
οικονομικά έτη πριν την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Το σχετικό αίτημα 
υποβάλλεται μέχρι 31.12.2014.

 14. Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια διαμονής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 44 
παρ. 1 περίπτωση θ' του ν. 3386/2005, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις του 
άρθρου 108 του παρόντος Κώδικα, εάν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, των διατάξεων του Κώδικα αυτού, δεν είχε καταστεί δυνατή η ανανέωση τους για 
έναν από τους λόγους του νόμου και συνεχίζουν έκτοτε να διαμένουν στη χώρα. Οι σχετικές 
αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 15. Οπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας γίνεται αναφορά σε διατάξεις του ν. 3386/2005, 
σε ρυθμίσεις ενσωμάτωσης Οδηγιών της ΕΕ και σε κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ 
εξουσιοδότηση του ν. 3386/2005, εννοούνται εφεξής οι κατά περιεχόμενο αντίστοιχες ρυθμίσεις 
του παρόντος Κώδικα.

 16.α. Πολίτες Αλβανίας, οι οποίοι αιτούνται τον εφοδιασμό τους ή την ανανέωση Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) και το αίτημα τους απορρίπτεται, διότι δεν απέδειξαν 
ομογενειακή ιδιότητα, έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον:

 i. Διαμένουν επί τρία (3) τουλάχιστον έτη στη χώρα.

 ii. Eχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί τυχόν ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως της 
σχετικής απορριπτικής απόφασης.

 iii. Δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών, 
πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης.

 iv. Δεν υφίστανται σε βάρος τους λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας

 β. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εντός τριών (3) 
μηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης ή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί 
ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως ή εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος 
Κώδικα για όσες αποφάσεις έχουν ήδη τελεσιδικήσει.

 Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον υπήκοο τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στη μισθωτή 
απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου και έχει ετήσια ισχύ. Δυνατότητα άσκησης 
ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της 
ανωτέρω άδειας διαμονής ασκούσε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και η δραστηριότητα 
εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγούμενου εδαφίου θα 
εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη 
οικονομική δραστηριότητα.

 Οι άδειες διαμονής της παρούσης μπορούν να ανανεώνονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη 
διαδικασία των διατάξεων του Κώδικα αυτού.

 γ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής χορηγείται και στα μέλη της οικογένειας του αιτούντος, εφόσον 
αποδεδειγμένα συγκατοικούσαν με αυτόν και εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα. Τυχόν 
διαπίστωση πλαστότητας δικαιολογητικών βαρύνει προσωπικά τον πολίτη τρίτης χώρας που τα 
προσκόμισε και όχι τα τέκνα της οικογένειας του που ήταν ανήλικα κατά το χρόνο απόκτησης 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο).

 δ. Δικαίωμα υπαγωγής στην ανωτέρω διαδικασία παρέχεται και στους πολίτες Αλβανίας των 
οποίων το αίτημα για χορήγηση ή ανανέωση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
απορρίφθηκε λόγω προσκόμισης πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, εφόσον υποβάλλουν 
σχετική αίτηση, εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση σχετικής τελεσίδικης αθωωτικής 
απόφασης 
για τη διάπραξη των συγκεκριμένων αδικημάτων ή εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του 
παρόντος Κώδικα για όσες αποφάσεις έχουν τελεσιδικήσει πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του.

 Αρθρο 139
 Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις

 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και με την επιφύλαξη των διατάξεων που διατηρούνται σε 
ισχύ σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, καταργούνται οι διατάξεις του ν. 3386/2005 (Α 212) 
και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση του ίδιου νόμου, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων της επομένης παραγράφου, οι διατάξεις των άρθρων 1,18 και 19 του ν. 3536/2007 
(Α 42), το άρθρο 28 του ν. 3613/2007 (Α 203), η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3731/2008 (Α 
263), 
οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/ 2008, η περίπτωση η του άρθρου 45 του ν. 
3731/2008, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43 του ν. 3801/2009 (Α 163), το άρθρο 43 του ν. 
3907/2011 (Α 7), οι παράγραφοι 4, 7 και 9 του άρθρου 7 του ν. 4018/2011 (Α 215), τα άρθρα 22 - 
41 του ν. 4071/2012 (Α 85), το άρθρο 6 του ν. 4146/2013 (Α 90), και τα προεδρικά διατάγματα 
150/2006 (Α 160), 128/2008 (Α 190) και 101/2008, (Α 157), οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 
11 του ν. 4147/2013 (Α 98), το άρθρο 94 του ν. 4139/2013 (Α 74) και το άρθρο 31 του ν. 4115/ 
2013 (Α 24) και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 παρ. 7 του ν. 2949/2001.

 2. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83 και 89 (παράγραφοι 1-
3) του ν. 3386/2005, όπως ισχύουν, οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3536/ 2007 (Α 42), οι 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α 138), το π.δ. 106/2007 (Α 135) και οι υπ 
αριθμ. 23443/2011 (Β 2225) και 15055/546/2011 (Β 1886) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

 3. Το π.δ. 131/2006 (Α 143), όπως τροποποιήθηκε με τα προεδρικά διατάγματα 167/2008 (Α 223) 
και 113/ 2013 (Α 146), διατηρείται σε ισχύ, εφαρμοζόμενο αποκλειστικά για την οικογενειακή 
επανένωση των υπαγόμενων στις ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας για τους δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας.

 Αρθρο 140

 1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνιστάται 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή, έργο της οποίας είναι η επεξεργασία και η πρόταση διατάξεων για 
την τροποποίηση του ν. 3068/2002 (Α 274), όπως ισχύει, και η πρόβλεψη στο εθνικό δίκαιο της 
έκδοσης εκτελεστού τίτλου όταν η υποκείμενη σχέση είναι διοικητική σύμβαση.

 2. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή συγκροτείται από δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών 
και 
διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ.), που υποδεικνύονται κατά 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 (Α 35), μέλη του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων (εν ενεργεία ή/και ομότιμα), μέλη της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗΣΥ.) και στελέχη των Υπουργείων Οικονομικών 
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που υποδεικνύονται αρμοδίως, με τους 
αναπληρωτές τους.

 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, ορίζονται τα μέλη της και ανατίθενται καθήκοντα γραμματέα και βοηθού γραμματέα 
αυτής, σε υπαλλήλους των ανωτέρω Υπουργείων.

 Αρθρο 141

 Παράγραφος 1: Παράταση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας

 Τα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 66 του ν. 4144/ 2013 (Α 88), όπως αυτό ισχύει μετά τη 
συμπλήρωση του με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (Α 36), αντικαθίστανται ως εξής:

 «Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας 
(προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό απολύτου αναπηρίας κλπ.), καθώς και συντάξεις με 
αιτία την αναπηρία (συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά κλπ.), ενώ 
για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν 
άρθρο. Η ισχύς του άρθρου αυτού, για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του, 
λήγει στις 30.4.2014. Τα πρόσωπα εκείνα, που κατ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, έχουν 
δικαιωθεί μια εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξης ή επιδόματος τους λόγω αναπηρίας 
και η εξάμηνη αυτή παράταση λήγει μέχρι τις 30.4.2014, δικαιούνται και μία επιπλέον εξάμηνη 
παράταση της σύνταξης ή του επιδόματος τους, εφόσον εξακολουθεί να εκκρεμεί στις υγειονομικές 
επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα.»

 Παράγραφος 2: Απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένους του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ

 Από της ισχύος του άρθρου 5 της ΠΥΣ 6/28.2.2012 (Α 38), για την απονομή σύνταξης σε 
ασφαλισμένους του κλάδου σύνταξης του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ δεν απαιτείται η απόλυση τους λόγω 
νόσου, αλλά αρκούν η λύση της σύμβασης, με οποιονδήποτε τρόπο, η συμπλήρωση των 
απαιτούμενων από τις αντίστοιχες διατάξεις ετών ασφάλισης, καθώς και συντάξιμο ποσοστό 
αναπηρίας που επιφέρει ανικανότητα σωματική ή διανοητική προς εκτέλεση κάθε εργασίας ή 
ανικανότητα για την εργασία που οφείλει να παρέχει.

 Παράγραφος 3: Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ

 Η παρ. 3α του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α 31), η οποία προσετέθη με την παρ. 2 με τίτλο 
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3918/2011 (Α 31)» του άρθρου 54 του ν. 4223/2013 (Α 287), 
αντικαθίσταται ως εξής:

 «3.α. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, 
συγκροτούνται στον ΕΟΠΥΥ Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές για την 
παραπομπή θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανικανότητα για 
εργασία, καθώς και κρίσης ικανότητας προς εργασία για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, 
με τις οποίες καθορίζονται η σύνθεση, οι αρμοδιότητες τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία τους.»

 Αρθρο 142
 Θέματα ιθαγένειας

 1. Το άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004), όπως το άρθρο αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3838/2010, τροποποιείται ως εξής:

 α. Στο τέλος της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 «Ποινική καταδίκη αλλοδαπού, κατά τα ανωτέρω, που επιβλήθηκε με αναστολή εκτέλεσης της 
ποινής, εξακολουθεί να συνιστά κώλυμα προς απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
πολιτογράφηση, ακόμα και εάν παρέλθει ο χρόνος της αναστολής, χωρίς αυτή να αρθεί ή να 
ανακληθεί.»

 β. Η παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή 
καταργούνται τίτλοι οριστικής διαμονής που αναφέρονται στο υπό στοιχείο ε της προηγούμενης 
παραγράφου και να προστίθενται νέοι τίτλοι νόμιμης διαμονής.»

 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 
4 του ν. 3838/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 «Από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης πολιτογράφησης εξαιρούνται οι ομογενείς αλλοδαποί.»

 3. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής:

 «Ο όρκος δίδεται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή 
εφόσον πρόκειται για ομογενή που διαμένει στο εξωτερικό ενώπιον του οικείου Ελληνα Προξένου. 
Για την ορκωμοσία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.»

 4. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με το ν. 
3284/2004 και ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 «Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
υποχρεούνται να διατυπώσουν την παραπάνω γνώμη για θέματα που αφορούν στη δημόσια τάξη 
και ασφάλεια της χώρας μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών. Η παράλειψη των αρμόδιων 
αστυνομικών αρχών να αποστείλουν εγκαίρως γνώμη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης του 
Υπουργού.»

 5. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την περίπτωση β της προηγούμενης παραγράφου, 
εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς αιτήσεις.

 6. Στο άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αντικαταστάθηκε αρχικά με το άρθρο 8 
του ν. 3838/ 2010 και εν συνεχεία με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3938/2011, προστίθεται 
παράγραφος 6 ως εξής:

 «6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
μπορεί να προβλέπεται η σύσταση και άλλων Επιτροπών Πολιτογράφησης. Με την εν λόγω 
υπουργική απόφαση προσδιορίζεται η τοπική αρμοδιότητα, η σύνθεση και η θητεία των 
Επιτροπών αυτών.»

 7. Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως 
εξής:

 «Περίληψη των αποφάσεων που αφορούν την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας δημοσιεύονται 
στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 «1. Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις 
περί πολιτογράφησης, με εξαίρεση τις διατάξεις της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
3838/2010, οι οποίες εφαρμόζονται στις εν λόγω εκκρεμείς αιτήσεις.»

 9. Το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:

 α. Στην παρ. 1 του άρθρου 23 προστίθεται περίπτωση ε ως εξής:

 «ε) Υπεύθυνη δήλωση με το όνομα και επώνυμο του ομογενούς, όπως επιθυμεί να αναγράφονται 
στην απόφαση πολιτογράφησης. Ο ομογενής δύναται, εφόσον επιθυμεί, να προχωρήσει σε 
εξελληνισμό του κύριου ονόματος και του επωνύμου του.»

 β. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 «3. Για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται η δημοσίευση περίληψης της απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η 
ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, μη εφαρμοζόμενου 
αναλόγως του άρθρου 9 του ίδιου Κώδικα. Η απόφαση αιτιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, και εκδίδεται και 
δημοσιεύεται εντός έτους από την υποβολή της σχετικής αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά.»

 γ. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3838/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την 
περίπτωση β της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς αιτήσεις.

 δ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 3β του άρθρου 26 του ν. 3938/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

 «Οι διατάξεις της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 5, του άρθρου 5Α, των εδαφίων β και γ 
της παρ. 2 του άρθρου 7 και του άρθρου 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται 
με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται αναλογικά, στις εν λόγω εκκρεμείς αιτήσεις.»

 10. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστώνται έως 
τρεις πενταμελείς Επιτροπές Πολιτογράφησης, οι οποίες αποτελούνται από:

 αα. έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής 
Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο,

 αβ. δύο μέλη Δ.Ε.Π. στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος,

 αγ. έναν προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού 
και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και

 αδ. έναν υπάλληλο, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, της Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής 
Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών.

 β. Οι παραπάνω Επιτροπές ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 12 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό ίσχυε πριν από την τροποποίηση του με το άρθρο 8 του 
ν. 3838/2010, και λειτουργούν μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί των εκκρεμών κατά την έναρξη 
ισχύος του ν. 3838/2010 αιτήσεων πολιτογράφησης.

 γ. Οι Επιτροπές της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών των 
Επιτροπών. Χρέη γραμματέα των Επιτροπών Πολιτογράφησης ασκεί υπάλληλος, κατά προτίμηση 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με την ίδια ως άνω απόφαση.

 Στην Επιτροπή Πολιτογράφησης συμμετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο υπάλληλος 
που χειρίζεται την υπόθεση.

 δ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Πολιτογράφησης είναι διετής.

 ε. Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010 καταργείται.

 Εως τη συγκρότηση και λειτουργία τουλάχιστον μίας εκ των ανωτέρω Επιτροπών εξακολουθεί να 
λειτουργεί η Επιτροπή Πολιτογράφησης που προβλέπεται στην ανωτέρω καταργηθείσα διάταξη.

 11. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4018/2011 (Α 215) τροποποιείται ως εξής:

 «1. Σε πολίτες Ισραήλ ή άλλων χωρών, εβραϊκής καταγωγής, αποδεικνυόμενης με δημόσια 
έγγραφα, οι οποίοι γεννήθηκαν ως την 9η Μαΐου 1945 στην Ελλάδα και εξακολουθούν να 
βρίσκονται εν ζωή, χορηγείται εκ νέου η ελληνική ιθαγένεια, εφόσον είχαν στο παρελθόν την 
ελληνική ιθαγένεια από τη γέννηση τους και την απώλεσαν καθ οιονδήποτε τρόπο.»

 Αρθρο 143

 1. Η περίπτωση α της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του ν. 4065/2012 (Α 77) αντικαθίσταται ως 
εξής:

 «α. Ο έλεγχος της Επιτροπής ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014».

 2. Η περίπτωση β.ί. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 «β.ί. Ο έλεγχος της αρχικής δήλωσης αφορά στη διαπίστωση του αληθούς περιεχομένου για τα 
υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία. Για τα μετέπειτα έτη ο έλεγχος, 
πέραν της διαπίστωσης του αληθούς περιεχομένου της δήλωσης, περιλαμβάνει, σε κάθε 
περίπτωση, 
τη διακρίβωση, εάν η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάμενων 
δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσης 
των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων. Η δήλωση δεν θεωρείται ανακριβής ή ελλιπής σε περίπτωση 
επουσιώδους ανακρίβειας ή έλλειψης ή εφόσον, ύστερα από πρόσκληση του οργάνου ελέγχου, 
αποδεικνύεται η νομιμότητα της πηγής προέλευσης του ανακριβώς δηλωθέντος στοιχείου.»

 3. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4065/2012 διαγράφεται η φράση «, δύο έτη πριν,» και 
προστίθενται εδάφια ως εξής:

 «Ο έλεγχος γίνεται με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις, τα εκάστοτε προσκομισθέντα παραστατικά 
και τις διαθέσιμες φορολογικές δηλώσεις, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, εάν η επιτροπή 
κρίνει ότι συντρέχει αποχρών λόγος προς τούτο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της 
περίπτωσης βί της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003.»

 4.α. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 «2. Στον υπαίτιο των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 6 παράγραφος 2 και 8 
παράγραφος 2 επιβάλλεται και αποστέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων από ένα (1) έως πέντε 
(5) έτη, αν η ποινή είναι φυλάκιση, και από δύο (2) έως δέκα (10) έτη, αν η ποινή είναι κάθειρξη. Η 
έκπτωση του υπαιτίου από το αιρετό δημόσιο, δημοτικό ή κοινοτικό αξίωμα ή τη δημόσια, 
δημοτική ή κοινοτική θέση που κατέχει, ως συνέπεια της αποστέρησης των πολιτικών του 
δικαιωμάτων, επέρχεται αυτοδικαίως μόλις η καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη και 
δεν μπορεί να αποκλειστεί με εφαρμογή του άρθρου 64 του Ποινικού Κώδικα.»

 β. Η περίπτωση β της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 «β. Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν δηλώθηκαν στην περίπτωση κάποιου από τα αδικήματα των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6, και εφόσον δεν έχει προηγηθεί εφαρμογή της παραγράφου 5 
του άρθρου 2, δημεύονται με την καταδικαστική απόφαση, εκτός αν ο υπαίτιος αποδεικνύει τη 
νόμιμη προέλευση τους.»

 γ. Η περίπτωση γ' της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 4065/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Ειδικότερα, εφόσον από τον έλεγχο προκύψει αδικαιολόγητη απόκτηση ή επαύξηση 
περιουσιακών στοιχείων, συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία αποστέλλεται στον Γενικό Επίτροπο 
της Επικράτειας για το ενδεχόμενο συνδρομής περίπτωσης καταλογισμού κατά τις κείμενες 
διατάξεις. Αν ανακύπτει περίπτωση ποινικής ευθύνης, η έκθεση αποστέλλεται στο αρμόδιο για την 
άσκηση ποινικής δίωξης όργανο.»

 Αρθρο 144

 1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 
4172/2013 (Α 167) και συμπληρωθεί με την παρ. 7 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α 174) και 
το άρθρο 12 του ν. 4210/2013 (Α 254) και έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 44 του ν. 4238/2014 
(Α'38) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 «Ειδικά για την περίπτωση της υπ αριθμ. 10/2014 (Β 479) Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οριζόμενη στο προηγούμενο εδάφιο 
δεκαπενθήμερη προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων από τους 
ενδιαφερόμενους υπαλλήλους παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι και την Παρασκευή 21.3.2014.»

 2. Η ισχύς του ανωτέρω εδαφίου άρχεται από τις 13.3.2014.

 Αρθρο 145

 Για την εφαρμογή του άρθρου 5 της υπ αριθμ. ΔΙΙΠΙΔΔ/Β.2/ΟΙΚ.21634/2013 (Β 1914) απόφασης 
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και σε περίπτωση 
έλλειψης των προβλεπομένων στο άρθρο αυτό εκθέσεων αξιολόγησης για τους υπαλλήλους που 
είχαν διατεθεί κατά το άρθρο 92 παρ. 1 του ν. 1943/1991 (Α 50), εφόσον η έλλειψη αυτή δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα τους, οι εκθέσεις αυτές για τα έτη 2012,2013 και εφεξής μπορούν να 
συνταχθούν και να κατατεθούν αρμοδίως εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ισχύ του 
παρόντος, η οποία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του ως άνω Υπουργού.

 Η αξιολόγηση γίνεται από τα πρόσωπα ή τους φορείς στους οποίους τα πρόσωπα αυτά έχουν 
διατεθεί. Τα κριτήρια, ο τύπος, η διαδικασία ως και τα συναφή δικαιώματα των αξιολογούμενων 
υπαλλήλων, που ορίζονται στο π.δ. 318/1992 (Α' 161) προσαρμόζονται αναλόγως στις ειδικές 
συνθήκες άσκησης των καθηκόντων των ανωτέρω υπαλλήλων με απόφαση του ίδιου ως άνω 
Υπουργού, η οποία καθορίζει και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι τυχόν αναγκαία για την 
εφαρμογή της παρούσης.

 Αρθρο 146

 Η παρ. γ του άρθρου 25 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» καταργείται.

 Αρθρο 147

 Η παρ. 4 του άρθρου 383 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

 «4. Ο κατάλογος αποτελείται από ίσο, κατά το δυνατόν, αριθμό ονομάτων ανδρών και γυναικών. 
Περιέχει συνολικά: α) για την Αθήνα έως 2.400, όχι όμως λιγότερα από 2.000 ονόματα, β) για τη 
Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Πάτρα έως 1.000, όχι όμως λιγότερα από 600 ονόματα και γ) για τις 
υπόλοιπες πόλεις έως 750, όχι όμως λιγότερα από 150 ονόματα.»

 Αρθρο 148
 Εναρξη ισχύος

 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων του άρθρου 138 παράγραφοι 11 και 12 και των άρθρων 141, 
142, 143, 145, 146 και 147, που ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθώς και του άρθρου 144 που ισχύει από τις 13.3.2014.

 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση 
του ως νόμου του Κράτους.
Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply