καταχώρηση εμπορικού σήματος: Πρακτικός Οδηγός Για Την Καταχώρηση Δήλωσης Σήματος – Εθνικά Εμπορικά Σήματα – Καινοτομίες – Προστασία – Ρυθμίσεις ν. 4072/2012 Ανάλυση – ΜΕΡΟΣ Α΄

καταχώρηση εμπορικού σήματος

καταχώρηση εμπορικού σήματος

καταχώρηση εμπορικού σήματος

Περιεχόμενα
α) Εισαγωγή
β) Οι αλλαγές εν συντομία
γ) Ο θεσμός του εξεταστή ως πρωτοβάθμιου οργάνου ελέγχου της δήλωσης σήματος
δ) Οι λόγοι απολύτου και σχετικού απαραδέκτου
ε) Η διαδικασία κατάθεσης του σήματος στη πράξη
ε) Ένδικα Μέσα
Στ) Επίλογος

Στο δεύτερο μέρος θα γίνει ανάλυση όλων των ζητημάτων όπως αυτά αναφέρονται στον επίλογο του παρόντος άρθρου

Εισαγωγή

o Νέος νόμος 4072/2012, ο οποίος ενσωματώνει την οδηγία 2004/48/ΕΚ, πρωτίστως, καταργεί το προγενέστερο νόμο 2239/1994 περί σημάτων σε μια προσπάθεια εναρμόνισης της εγχώριας νομοθεσίας στα πορίσματα της κοινοτικής νομολογίας περί την προστασία των σημάτων και δευτερευόντως ενσωματώνει πρακτικά και διαδικαστικά θέματα περί σημάτων όπως αυτά κρίθηκαν από τα εγχώρια δικαστήρια.

Οι αλλαγές εν συντομία

Οι βασικότερες αλλαγές που εισάγονται στην ελληνική έννομη τάξη περί σημάτων αφορούν την προστασία των διεθνών σημάτων, την υποχρεωτική κατάθεση της δήλωσης και του σήματος και ηλεκτρονικά παράλληλα με το έντυπο, την τροποποίηση των εντύπων για την καταχώρηση, τη δυνατότητα ο οποιοσδήποτε να καταθέσει το σήμα και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, καθώς και τη δημιουργία πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου οργάνου εξέτασης των σημάτων για τα οποία κατατίθενται ανακοπές ή προσφυγές.

Ο θεσμός του εξεταστή ως πρωτοβάθμιου οργάνου ελέγχου της δήλωσης σήματος

Δημιουργείται εξ αρχής ο θεσμός του εξεταστή ως πρωτοβάθμιου οργάνου ελέγχου των  ήδη κατατεθειμένων σημάτων (δικαιοδοσία που μέχρι πρότινος ανήκε στην Διοικητική Επιτροπή Σημάτων), ενώ ο θεσμός της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων διατηρείται ως δευτεροβάθμιο όργανο διοικητικού ελέγχου των προσφυγών ανακοπών κατά των σημάτων.

Οι λόγοι απολύτου και σχετικού απαραδέκτου

Όσον αφορά τους λόγους απολύτου απαραδέκτου(άρθρο 123 ν 4072/2012), εισάγεται η ρύθμιση για την προστασία των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης αγροτικών και οινοπνευματωδών προϊόντων, ενώ οι λόγοι του απολύτου απαραδέκτου(οι προηγούμενοι που διατηρούνται από το νόμο 2239/94 και ο παρών) εξετάζονται σύμφωνα με το νόμο πλέον αποκλειστικά από τον Εξεταστή (Πρωτοβάθμιο Διοικητικό Όργανο Ελέγχου Σημάτων όπως θεσμοθετήθηκε με τον συγκεκριμένο ως άνω νόμο 4072/2012).

Σημαντική καινοτομία εισάγεται στις περιπτώσεις σχετικού απαραδέκτου (άρθρο 124 ν. 4072/2012) της κατατεθειμένης αίτησης για καταχώρηση σήματος ειδικά στην περίπτωση της συναίνεσης προγενέστερου δικαιούχου σήματος. Με το νέο νόμο υπάρχει η δυνατότητα της συναίνεσης σε κάθε στάδιο της διαδικασίας για την καταχώρηση ελέγχου (εξεταστή, Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, ακόμη και στα διοικητικά δικαστήρια Πρωτοδικείο και Εφετείο). Σε συνέχεια με τα προηγούμενα αίρεται ο προβληματισμός που υπήρχε σχετικά με τη καταχώρηση του Ονοματεπώνυμου ως σήματος από δύο διαφορετικούς δικαιούχους με το ίδιο όνομα με την προυπόθεση εισαγωγής από τον καταθέσαντα μεταγενεστέρως ενός επιπλέον διακριτικού, αφού η βασική φιλοσοφία συνίσταται στην αποτροπή δημιουργίας σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό αναφορικά με την δραστηριότητα ενός εκάστου.

Η διαδικασία κατάθεσης του σήματος στη πράξη

Ως προς τη διαδικασία καταχώρησης, αυτή εξακολουθεί να ελέγχεται και να γίνεται στη πράξη στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Πλ. Κάνιγγος Αθήνα) – τμήμα σημάτων, με την υποχρέωση κατάθεσης σε ψηφιακή μορφή (CD, ή USB Stick) του σήματος και τη δυνατότητα του κατάθεση ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του για ηλεκτρονική εξ αποστάσεως κατάθεση, όπως αναφέραμε παραπάνω.

Πρακτικά, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι :

Α) Προετοιμασία της δήλωσης και του σήματος τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή

Β) Κατάθεσή του στη ΓΓΕ είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά από το πληρεξούσιο δικηγόρο

Γ) Μετά τη κατάθεση, όπως κάθε δημόσιο έγγραφο, πρωτοκολλείται και αναρτάται στην  ιστοσελίδα της ΓΓΕ.

Δ) Ακολούθως δημιουργείται ηλεκτρονική καρτέλα που περιλαμβάνει : τον αριθμό δήλωσης, ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της δήλωσης, αποτύπωση του σήματος, ονοματεπώνυμο του καταθέτη και επί νομικών προσώπων την επωνυμία αυτών, καθώς και αναφορά, με χρονολογική σειρά, στις αποφάσεις που εκδίδονται επί της δήλωσης κατάθεσης, τις ανακοπές, προσφυγές, αιτήσεις έκπτωσης και ακυρότητας που κατατίθενται και τις αποφάσεις που εκδίδονται επ` αυτών, καθώς και αναφορά στις πράξεις που εγγράφονται επί του σήματος, των οποίων η ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου προβλέπεται από τις επί μέρους διατάξεις. (άρθρο 137 ν. 4072/2012).

Ε) Κατόπιν ξεκινάει ο έλεγχος για τα τυπικά δικαιολογητικά κατάθεσης από την υπηρεσία σημάτων (κατάθεση σήματος) η οποία περιλαμβάνει :

α) αν η δήλωση κατάθεσης πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης ημερομηνίας κατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 135,

β) αν η δήλωση κατάθεσης πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 136.

Αν η δήλωση δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 135 και 136, η Υπηρεσία Σημάτων καλεί τον καταθέτη να διορθώσει ή συμπληρώσει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες ή ελλείψεις μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την κλήση.

Σχετικά με τις παρατυπίες ή ελλείψεις που αφορούν στοιχεία του άρθρου 135, αν ο καταθέτης συμμορφωθεί προς την πρόσκληση της Υπηρεσίας, μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, αυτή χορηγεί ως ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης την ημερομηνία, κατά την οποία διορθώθηκαν ή συμπληρώθηκαν όλες οι διαπιστωθείσες πάρατυπίες ή ελλείψεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η δήλωση δεν εξετάζεται ως αίτηση για καταχώριση σήματος.

Αν οι παρατυπίες ή ελλείψεις που αφορούν στοιχεία του άρθρου 136 δεν διορθωθούν ή συμπληρωθούν μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, η Υπηρεσία απορρίπτει τη δήλωση κατάθεσης σήματος και κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον καταθέτη. (άρθρο 138 ν. 4072/2012)

ΣΤ) Ακολουθεί η εξέταση των λόγων απαραδέκτου. Αρμόδιος για τη διαδικασία της εξέτασης των λόγων απαραδέκτου και τη λήψη απόφασης σχετικά με την παραδοχή ή απόρριψη της δήλωσης είναι ο εξεταστής (άρθρο 139 ν. 4072/2012).

Ζ) Αφότου περάσει το στάδιο της επεξερασίας της δήλωσης από τον εξεταστή κατοχυρώνεται το σήμα και δημοσιεύεται η απόφαση στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ.

Ένδικα Μέσα

Ανακοπή κατά της απόφασης του εξεταστή για τον έλεγχο των απαραδέκτων

Ο οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να προσβάλλει την απόφαση του εξεταστή για την κατοχύρωση και δημοσίευση της κατάθεσης του συγκεκριμένου σήματος έχει το δικαίωμα να καταθέσει ανακοπή μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη δημοσίευση της στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕ.

Η ανακοπή ασκείται με έγγραφο που κατατίθεται ενώπιον της Υπηρεσίας Σημάτων και εκδικάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Θεωρείται ασκηθείσα μόνον μετά την καταβολή του τέλους ανακοπής.

Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων αποφασίζει επί της ανακοπής με βάση το αποδεικτικό υλικό που έχει στη διάθεση της.

Προσφυγή ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων για απόρριψη δήλωσης Σήματος

Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Σημάτων που απορρίπτουν ολικά ή εν μέρει τη δήλωση κατάθεσης υπόκεινται σε προσφυγή μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης.

Η προσφυγή ασκείται ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Θεωρείται ασκηθείσα μόνο μετά την καταβολή του τέλους προσφυγής.

Για την άσκηση της προσφυγής διενεργείται ειδική καταχώρηση στην ηλεκτρονική καρτέλα του σήματος που τηρείται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να παρέμβει προσθέτως ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την καταχώριση της προσφυγής κατά την προηγούμενη παράγραφο.

 

Προσφυγή ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατά της απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που αξιολογεί είτε την ανακοπή του Εξεταστή είτε την Προσφυγή κατά της απόριψης δήλωσης σήματος.

Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που έχουν κρίνει επί ανακοπών, ως και επί προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 144, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση των εν λόγω αποφάσεων.

Η προσφυγή έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η απόφαση της ΔΕΣ δεν εκτελείται και δεν εφαρμόζεται μέχρι την έκδοση απόφασης απί της προσφυγής στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

Κατά τη συζήτηση ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων καλούνται από τον προσφεύγοντα, με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, για άσκηση παρέμβασης αυτοί που έχουν καταστεί διάδικοι ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων Οι νομίμως κλητευθέντες κατά τα ανωτέρω για άσκηση παρέμβασης στερούνται του δικαιώματος ανακοπής εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Επίλογος

Σίγουρα ο νέος νόμος εισάγει καινοτομίες οι οποίες είναι απαραίτητες στο εγχώριο σύστημα καταχώρησης σημάτων. Ωστόσο, ο προβληματισμός για τα ελληνικά δεδομένα αφορά την πρακτική εφαρμογή των μέτρων και στο κατά πόσο η πολιτεία θα εξασφαλίσει εκείνες τις υποδομές για την πραγματική εφαρμογή των προαναφερθέντων ρυθμίσεων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι διαδικαστικές προϋποθέσεις καταχώρησης δηλώσεων σημάτων θα διευκολύνουν τους πληρεξουσίους δικηγόρους ως προς την κατάθεση, αλλά και το ευρύ κοινό αφού θα περιοριστεί δραστικά το κόστος (τουλάχιστον για εμάς του Θεσσαλονικείς) μετακινήσεων και καταχώρησης.

Ο ίδιος νόμος εισάγει καινοτομίες αναφορικά με την προσβολή σήματος και την έκπτωση από το δικαίωμα, το περιεχόμενο του δικαιώματος του σήματος, την έκταση της προστασίας και την παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτο, ενότητες τις οποίες θα εξειδικεύσουμε στο Β μέρος της ανάλυσης του νέου νόμου λόγω της σοβαρότητας και της εξειδίκευσης του θέματος.

 

δείτε και εδώ

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply