καταργηση οπαδ: Ενσωμάτωση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

καταργηση οπαδ

καταργηση οπαδ

καταργηση οπαδ

1. Ο ΟΠΑΔ από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται. Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνιστώνται Τομέας
Ασφαλισμένων Δημοσίου και Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ως
Αυτοτελείς Τομείς με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι εν λόγω Τομείς ασκούν αρμοδιότητες
όπως αυτές καθορίστηκαν με τις διατάξεις του ν. 3918/2011, όπως ισχύουν.

2. Για τη λειτουργία των Αυτοτελών Τομέων συνιστάται στην κεντρική υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών
Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διαρθρώνεται ως ακολούθως:

α) Τμήμα Ασφάλισης

β) Τμήμα Παροχών

γ) Τμήμα Λογιστηρίου

δ) Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Υποστήριξης.

Οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΑΔ καταργούνται. Οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες ασκούνται
από τις υφιστάμενες περιφερειακές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εξυπηρέτηση των
ασφαλισμένων των Τομέων της παραγράφου 1.

3. Το σύνολο του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)
προσωπικού του ΟΠΑΔ τίθεται αυτοδικαίως, από την ισχύ του παρόντος, σε καθεστώς
διαθεσιμότητας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας για χρονικό
διάστημα ενός (1) μηνός και εν συνεχεία μετατάσσονται/μεταφέρονται σε οργανικές θέσεις που
συνιστώνται για το σκοπό αυτόν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο ή ειδικότητα,
βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο. Το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού
που μετατάσσεται/μεταφέρεται εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη μετάταξη/μεταφορά του.

Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα
τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της
διαθεσιμότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές
εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση,
πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε
διαθεσιμότητα και για το χρονικό διάστημα που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται στο 75% των
αποδοχών αυτού.

Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας των ανωτέρω υπαλλήλων
εκδίδονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Οι διαπιστωτικές
πράξεις μετάταξης/μεταφο-ράς τους εκδίδονται από τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο δικηγόρος με έμμισθη εντολή που υπηρετεί στον ΟΠΑΔ μεταφέρεται με τη ίδια εργασιακή
σχέση, οργανική θέση που κατέχει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Πρόσωπα υπό το καθεστώς μαθητείας προς απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή συμβάσεων έργου
των οποίων έχει λήξει ο χρόνος παραμονής τους στον ΟΠΑΔ, παραμένουν όμως σε αυτόν βάσει
δικαστικών αποφάσεων ή προσωρινών διαταγών, συνεχίζουν να προσφέρουν και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις
ίδιες ακριβώς υπηρεσίες μέχρι τη δικαστική διευθέτηση των ένδικων υποθέσεων τους.

4. Το ως άνω μετατασσόμενο/μεταφερόμενο προσωπικό τοποθετείται στις αντίστοιχες οργανικές
μονάδες που έχουν συσταθεί με τον παρόντα νόμο. Σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό
υπερκαλύπτει τις ανάγκες των εν λόγω μονάδων, το πλεονάζον προσωπικό δύναται να
τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε άλλες μονάδες του Ιδρύματος.

5. Με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τοποθετείται στη θέση προϊσταμένου της Διεύθυνσης
που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, ο προϊστάμενος Διεύθυνσης του ΟΠΑΔ ο οποίος έχει τον
περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντιστοίχου επιπέδου, για το υπόλοιπο
της θητείας του και μέχρι την επιλογή νέου προϊσταμένου. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης του ΟΠΑΔ
με το λιγότερο χρόνο άσκησης αντίστοιχων καθηκόντων προϊσταμένου τοποθετείται με την ίδια
απόφαση σε μία από τις θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων της ως άνω Διεύθυνσης.

Στις λοιπές κενές θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής τοποθετούνται
προϊστάμενοι από τους ήδη ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων στον ΟΠΑΔ, με
κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου μέχρι την επιλογή νέων.

6. Το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι αρμόδιο για το μεταφερόμενο στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσωπικό του ΟΠΑΔ.

7. Οι πόροι, η κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και κάθε άλλο έσοδο των Τομέων του ΟΠΑΔ
περιέρχονται στους αντίστοιχους Αυτοτελείς Τομείς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την ημερομηνία κατάργησης
του ΟΠΑΔ και εξακολουθούν να αποτελούν περιουσία και έσοδα τους.

Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας των ως άνω Τομέων του ΟΠΑΔ μεταβιβάζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
με έκδοση σχετικών διαπιστωτικών πράξεων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα γραφεία μεταγραφών των οικείων
υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Οι μεταβιβάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε τέλη και
δικαιώματα υπέρ Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων.

Η διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας ασκείται από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για
λογαριασμό των Τομέων.

Οι δαπάνες διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αφορούν την εξυπηρέτηση των Τομέων και δεν
εγγράφονται στον προϋπολογισμό τους αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά ποσοστό που επιμερίζεται
ετησίως και καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Από την ημερομηνία κατάργησης του ΟΠΑΔ και μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους,
εξακολουθούν να εκτελούνται οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί των ως άνω Τομέων.

Από το επόμενο οικονομικό έτος, οι Τομείς καταρτίζουν ετήσιο προϋπολογισμό, στον οποίο
περιλαμβάνονται στο μεν σκέλος των Εσόδων, τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, οι πρόσοδοι
περιουσίας και -εφόσον υπάρχουν- τα γενικά έσοδα, στο δε σκέλος των Εξόδων, οι γενικές δαπάνες
και το ποσό συμμετοχής στις δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του προϋπολογισμού του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, όπως θα επιμερίζονται στους Τομείς.

Μέχρι την έκδοση γενικού κανονισμού οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας
εφαρμόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και
Λογιστικής Λειτουργίας του ΤΥΔΚΥ.

8. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται οι
αρμοδιότητες των συσταθεισών οργανικών μονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι
προϊστάμενοι αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία και την
εφαρμογή του παρόντος.

10. Από την ημερομηνία κατάργησης του ΟΠΑΔ λύεται η θητεία του Προέδρου και των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου αζημίως για το Δημόσιο.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply