κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον Ο.Α.Ε.Ε. και το Ε.Τ.Α.Α. με το νόμο 4321/2015

κατάργηση ποινών για οφειλέτες

κατάργηση ποινών για οφειλέτες

κατάργηση ποινών για οφειλέτες
ατομικής εισφοράς στον Ο.Α.Ε.Ε. και το Ε.Τ.Α.Α.

Στο άρθρο 30 του ν. 4321/2015 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη τίθενται στο αρχείο με διάταξη του αρμόδιου
Εισαγγελέα. Εκκρεμή ένδικα μέσα δεν εισάγονται για συζήτηση και αν έχουν εισαχθεί αποσύρονται
από τον Εισαγγελέα. Οι υποθέσεις τίθενται και στις δύο περιπτώσεις στο αρχείο.»

Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για τις ανωτέρω παραβάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.

Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες
ασφαλιστικών εισφορών

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως ισχύουν,
αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του
ασφαλιστικού φορέα ή Τομέα, αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν είναι μεγαλύτερο των πενήντα
πέντε (55) μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης, όπως αυτά ισχύουν
κάθε φορά για κάθε ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα και ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού της
σύνταξης, στα οποία περιλαμβάνεται η κύρια οφειλή, καθώς και τα πρόσθετα τέλη, οι τόκοι, οι
επιβαρύνσεις και ποσά από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, και όχι πέραν του ποσού των είκοσι
πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.

3. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων, σε
ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60). Η πρώτη δόση
παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης.»

2. Η περίπτωση α’ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει, καταργείται.

3. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την ισχύ του νόμου και μετά,
καθώς και για αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των δύο μηνών
που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 258/1983, για την καταβολή
εφάπαξ του προβλεπόμενου ποσού, καθώς και για αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει κοινοποιηθεί η
οφειλή μέχρι την ισχύ του νόμου.

4. Κατ’ εξαίρεση οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης έως 30.9.2015
μπορούν να υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς συμψηφισμού με αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις,
του συνόλου της οφειλής τους ή μέρους αυτής, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων τελών,
τόκων και επιβαρύνσεων, καθώς και ποσών από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, εφόσον το ποσό
των αναδρομικών συντάξεων δεν επαρκεί για πλήρη συμψηφισμό της οφειλής τους.

Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής που δεν συμψηφίζεται με αναδρομικές συντάξεις, παρακρατείται
από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από
εξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατείται αναδρομικά από τη σύνταξη του πρώτου μήνα, μετά
τοσυμψηφισμό.

Συνολικά, το ποσό της οφειλής που συμψηφίζεται με αναδρομικές συντάξεις, καθώς και εκείνο
που παρακρατείται σε μηνιαίες δόσεις από την καταβαλλόμενη σύνταξη, δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Επιπλέον ποσό οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του π.δ. 258/1983.

Για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση η συνταξιοδοτική απόφαση δεν
εκδίδεται πριν την πάροδο τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών από την υποβολή της αίτησης.
Μέχρι να εκδοθεί από τον ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα η οριστική συνταξιοδοτική απόφαση,
λαμβάνουν από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του φορέα ή Τομέα, μηνιαί-
ως ποσό ύψους τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ, χωρίς δικαίωμα λήψης προσωρινής σύνταξης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3996/2011. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τις
αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις.

Οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στην ειδική αυτή ρύθμιση αποκτούν δικαίωμα λήψης παροχών
ασθένειας. Η μηνιαία εισφορά για τον κλάδο ασθένειας υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου
ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. Μετά την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής
απόφασης, η εισφορά υπέρ του κλάδου ασθένειας επανυπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης
συνταξιοδότησης, βάσει του δικαιούμενου ποσού σύνταξης και το επιπλέον ποσό εισφοράς
συνυπολογίζεται στο συνολικά οφειλόμενο ποσό και συμψηφίζεται ή παρακρατείται σύμφωνα με
τα οριζόμενα παραπάνω.

Με ανέκκλητη δήλωσή τους οι ασφαλισμένοι μπορούν να παραιτηθούν του δικαιώματος λήψης
του ανωτέρω ποσού κατά την περίοδο αναμονής έκδοσης της οριστικής συνταξιοδοτικής
απόφασης, χωρίς δικαίωμα λήψης παροχών ασθένειας.

Οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση συνυποβάλλουν με τη σχετική αίτηση
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για το χρόνο ασφάλισης στα οικεία
ασφαλιστικά ταμεία και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξοφλήσουν εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών το επιπλέον ποσό οφειλής που δεν συμψηφίζεται ή παρακρατείται σύμφωνα με τα
ανωτέρω οριζόμενα.

Εάν δεν πληρούνται οι όροι συνταξιοδότησης τα ποσά σύνταξης που έχουν καταβληθεί στους
ασφαλισμένους αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις
διαδοχικής ασφάλισης.

Στην ανωτέρω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και ασφαλισμένοι που η αίτηση συνταξιοδότησής
τους έχει απορριφθεί ή έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του π.δ. 258/1983 δίμηνη
προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου ποσού οφειλής, εφόσον
υποβάλλουν νέα αίτηση έως 30.9.2015.

κατάργηση ποινών για οφειλέτες,

κατάργηση ποινών για οφειλέτες,

κατάργηση ποινών για οφειλέτες,

κατάργηση ποινών για οφειλέτες,

κατάργηση ποινών για οφειλέτες

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply