Και οι δικηγόροι με Πάγια Αντιμισθία στο καθεστώς του ΦΠΑ 23% – Απόφαση ΣτΕ

Οι δικηγόροι οι οποίοι απασχολούνταν με καθεστώς πάγιας αντιμισθίας, εξαιρούνταν από τον ΦΠΑ 23%, επειδή χαρακτηρίζονταν ως μισθωτοί. Η με αριθμό 909/2011 απόφαση του ΣτΕ ακυρώνει τη συγκεκριμένη διάταξη ως προς την εξαίρεση αυτή.

Διατακτικό αποφάσεως.

Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α

Δέχεται εν μέρει την υπό κρίση αίτηση και την απορρίπτει κατά τα λοιπά.

Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1100/24.6.2010 πράξη του Υπουργού Oικονομικών, κατά το μέρος
που ορίζει ότι «οι δικηγόροι που εργάζονται με πάγια αντιμισθία και, κατά τις διατάξεις
της φορολογίας εισοδήματος θεωρούνται ως μισθωτοί, δεν υπάγονται στο ΦΠΑ για τις εν λόγω
αμοιβές”

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply