Η νέα τακτική διαδικασία κατάθεσης αγωγής- συζήτησης - προθεσμιών σε ΠΙΝΑΚΕΣ

Η νέα τακτική διαδικασία κατάθεσης αγωγής- συζήτησης – προθεσμιών σε ΠΙΝΑΚΕΣ

Η νέα τακτική διαδικασία.

Η νέα τακτική διαδικασία. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με τις ρυθμίσεις του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αναρτώνται έξι αναλυτικοί πίνακες με ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα και συνοπτικές πληροφορίες διεξαγωγής της πολιτικής δίκης.

Την σύνταξη των πινάκων αυτών, επιμελήθηκε ο Δικηγόρος, Δ.Ν, Βασίλειος Α. Χατζηιωάννου, Λέκτορας της Πολιτικής  Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και μέλος της συντακτικής ομάδας του Νομικού Βήματος, τον οποίο και ευχαριστεί ιδιαίτερα ο ΔΣΑ.

Στους πίνακες περιλαμβάνονται πίνακες με ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα για την τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, για την δυνητική διαδικασία εξέτασης μαρτύρων με πράξη του δικαστηρίου περί επανάληψης της συζήτησης, καθώς και πίνακας με συνοπτικές πληροφορίες για τις αναδιαμορφωμένες ειδικές διαδικασίες. Ακολουθούν πίνακες με χρονοδιαγράμματα της πρωτοβάθμιας δίκης περί την εκτέλεση για τις χρηματικές απαιτήσεις πριν και μετά τον πλειστηριασμό, καθώς και πίνακας για τα ισχύοντα μετά το ν. 4335/2015 ένδικα βοηθήματα αναστολών.

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαδικαστική πράξηΕνδεικτική ημερομηνία

[εναγόμενος/-οι με διαμονή στην Ελλάδα ]

Ενδεικτική ημερομηνία

[εναγόμενος/- οι με διαμονή στο εξωτερικό ή άγνωστης διαμονής]

 

Κατάθεση αγωγής

 

 

1.3.2016

1.3.2016
 

Επίδοση αγωγής

 

 

(το αργότερο μέχρι) 31.3.2016

[εντός 30 ημερών – νέο 215 § 2 εδ. πρώτο ΚΠολΔ]

(μέχρι) 30.4.2016

[εντός 60 ημερών – νέο 215 § 2 ΚΠολΔ]

 

Άσκηση [κατάθεση + επίδοση] παρέμβασης/προσεπίκλησης/ανακοίνωσης/ ανταγωγής

 

30.4.2016

[εντός 60 ημερών από την κατάθεση της αγωγής – νέο 238 § 1 εδ. πρώτο ΚΠολΔ]

30.5.2016

[εντός 90 ημερών από την κατάθεση της αγωγής – νέο 238 §1 εδ. δεύτερο]

 

Παρέμβαση [του προσεπικαλούμενου] μετά από την ως άνω προσεπίκληση ή ανακοίνωση

 

30.5.2016

[εντός 90 ημερών από την κατάθεση της αγωγής – νέο 238 § 1 εδ. δεύτερο ΚΠολΔ]

29.6.2016

[εντός 120 ημερών από την κατάθεση της αγωγής – νέο 238 §1 εδ. δεύτερο ΚΠολΔ]

 

Κατάθεση προτάσεων, αποδείξεων, διαδικαστικών εγγράφων, πληρεξουσίων (για όλα ανεξαιρέτως τα ένδικα βοηθήματα)

 

9.6.2016

[εντός 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής- 237 § 1 εδ. πρώτο ΚΠολΔ]

29.7.2016

[εντός 130 ημερών από την κατάθεση της αγωγής- νέο 237 § 1 εδ. τέταρτο ΚΠολΔ]

 

Ματαίωση συζήτησης

 

Εφόσον οι διάδικοι δεν καταθέσουν προτάσεις (νέο άρθ. 260 § 2 εδ. πρώτο ΚΠολΔ)

 

Κλήση νέας συζήτησης εντός εξήντα ημερών από τη ματαίωση, άλλως η αγωγή θεωρείται ως μη ασκηθείσα (νέο άρθ. 260 § 2 εδ. δεύτερο ΚΠολΔ)

 

(σ.σ. Υποκατάστατο συναινετικής αναβολής.   Η αναβολή ως θεσμός και το μονομερές σχετικό αίτημα καταργείται – νέο άρθ. 237 § 4 τελευταίο εδάφιο ΚΠολΔ )

 

 

 

Ομοίως

 

Κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις και (νέων) αποδείξεων προς αντίκρουση προτάσεων αντιδίκου [κλείσιμο φακέλου υπόθεσης]

 

24.6.2016

[εντός 15 ημερών από την προηγούμενη προθεσμία – 237 §2 ΚΠολΔ]

13.8.2016

[εντός δεκαπέντε ημερών από την προηγούμενη προθεσμία-νέο 237 § 2 εδ. πρώτο ΚΠολΔ]

Σημ: ενώ η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων (237 §1) αναστέλλεται, η εν λόγω προθεσμία τυπικώς δεν αναστέλλεται την περίοδο 1-31.8 (νέο 147 § 2 ΚΠολΔ)

 

Ορισμός δικαστή ή σύνθεσης δικαστηρίου

(νέο 237 § 4 εδ. πρώτο ΚΠολΔ)

 

Μέχρι 9.7.2016

 

[μέσα σε 15 ημέρες από το κλείσιμο του φακέλου με πράξη του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου ή του αρμόδιου δικαστή]

28.8.2016

Ομοίως

 

 

Ορισμός δικασίμου

 

Δικάσιμος μέχρι 8.8.2016

ή στον απολύτως αναγκαίο χρόνο [λογικά η πρώτη διαθέσιμη μετά την έναρξη του δικαστικού έτους]

(νέο 237 § 4 εδ. τρίτο και τέταρτο ΚΠολΔ)

 

Μη υποχρεωτική παράσταση συνηγόρων/

Δεν εξετάζονται μάρτυρες

(νέο 237 § 4 εδ. έβδομο ΚΠολΔ)

 

Εξαιρετική ανάγκη παράστασης πληρεξουσίων δικηγόρων κατά τη συζήτηση: (α) [ύστατη ημερομηνία κατάθεσης δικαστικού ενσήμου, νέο 237 § 1 εδ. τρίτο,] (β) παραίτηση από το δικαίωμα αγωγής, (γ) δικαστικός συμβιβασμός και (δ) βίαιη διακοπή της δίκης [βλ. ΑιτΕ ν. 4335/2015, ΚΝοΒ2015, 760 επ., 764 (υπό 3.3.)]

 

Κλήτευση θεωρείται η εγγραφή στο πινάκιο ή

η αποστολή ηλεκτρονικού μνμ από τη γραμματεία [πρέπει να παρακολουθούν οι διάδικοι το πινάκιο]

(νέο 237 § 4 εδ. πέμπτο και έκτο ΚΠολΔ)

 

 

Δικάσιμος μέχρι 27.9.2016

ή στον απολύτως αναγκαίο χρόνο

 

 

Ομοίως

 

Έκδοση οριστικής απόφασης

(νέο 237 § 5 ΚΠολΔ)

 

 

Εντός οκταμήνου από τη συζήτηση  (307 ΚΠολΔ)

 

Ομοίως

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έκδοση πράξης για επανάληψη της συζήτησης [εξέταση μαρτύρων]

Διαδικαστική πράξηΕνδεικτική ημερομηνία
 

Πράξη επανάληψης της συζήτησης από τον δικαστή [Ειρ/ΜΠρ] ή τον πρόεδρο του ΠολΠρ

(νέο 237 § 6 εδ. πρώτο σε συνδ. με νέο 254 § 1 ΚΠολΔ)

 

 

Όχι νωρίτερα από 15 ημέρες από την πράξη Ορισμός τόπου, ημέρας και ώρας

 

 

Γνωστοποίηση στους διαδίκους

(νέο 237 § 6 εδ. δεύτερο ΚΠολΔ)

Καταχώρηση πράξης σε ειδικό βιβλίο, που λογίζεται ως κλήτευση όλων των διαδίκων

(αναγκαία η παρακολούθησή του από τους δικηγόρους)

ή με ηλεκτρονικό μνμ από τον γραμματέα

 

 

Διεξαγωγή επαναληπτικής συζήτησης

Εξέταση μάρτυρα

Ενώπιον του δικαστή (Ειρ/ΜΠρ) και του εισηγητή (ΠολΠρ)

 

Τήρηση μαγνητοφωνημένων πρακτικών ;

(256 § 3 ΚΠολΔ)

 

 

Προσθήκη

(νέο 237 § 7 εδ. πρώτο ΚΠολΔ)

 

Μέσα σε οκτώ εργάσιμες ημέρες από την διεξαγωγή της επαναληπτικής συζήτησης

 

Περιορισμένο αντικείμενο: αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων

 

[+ «προνομιακοί» (αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενοι) ισχυρισμοί που δεν προβλήθηκαν μέχρι το κλείσιμο του φακέλου]

 

 

Έκδοση οριστικής απόφασης

(νέο 237 § 5 ΚΠολΔ)

 

Εντός οκταμήνου από τη λήξη της επαναληπτικής συζήτησης  (307 ΚΠολΔ)

 

 

 

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (νέα 591 επ. ΚΠολΔ)

Ενσωμάτωση σε τρεις βασικές διαδικασίες – κορμούς(α) Διαφορές οικογενειακού δικαίου (νέο 592 § 1-3 ΚΠολΔ)

(β) Περιουσιακές διαφορές (νέο 614 §§ 1-8 ΚΠολΔ)

(γ) Διαταγές (διαταγή πληρωμής – νέο 623 επ., διαταγή απόδοσης μισθίου – νέο 637 επ. ΚΠολΔ)

 

Προσδιορισμός δικασίμου με την κατάθεση της αγωγής

 

διατήρηση παλιού συστήματος

 

Με αφετηρία την δικάσιμο ξεκινά ο υπολογισμός των προθεσμιών. Υπολογισμός «προς τα πίσω» [αντίθετα με τη νέα τακτική διαδικασία]

 

Προθεσμία κλήτευσης των διαδίκων πριν τη συζήτηση της αγωγής ή της ανακοπής

 

τριάντα (30) ημέρες (αν ο κλητευόμενος διάδικος διαμένει στην Ελλάδα) ή

εξήντα (60) ημέρες (αν ο κλητευόμενος διάδικος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής)  (νέο 591 § 1 περ. α’ ΚΠολΔ)

 

Προθεσμία άσκησης λοιπών ενδίκων βοηθημάτων στο πλαίσιο της ανοιγείσης δίκης με την αγωγή   (παρέμβαση, προσεπίκληση και ανακοίνωση)

 

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης.

(νέο 591 § 1 περ. β’ εδ. πρώτο ΚΠολΔ)

Προθεσμία άσκησης παρέμβασης προσεπικαλούμενου μετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωσητουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση (νέο 591 § 1 περ. β’ εδ. δεύτερο ΚΠολΔ)

 

Κατάθεση προτάσεων και αποδείξεων και προσθήκης

 

διατήρηση παλιού συστήματος

(προτάσεις κατά τη συζήτηση και προσθήκη την 12η ώρα της 3ης εργάσιμης ημέρας από τη συζήτηση) (νέο 591 §1 περ. γ’ και στ’ ΚΠολΔ)

 

Ανταγωγή, αντέφεση και πρόσθετοι λόγοι έφεσης, αναψηλάφησης και ανακοπής

 

ασκούνται στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνονται μόνο με αυτοτελές δικόγραφο (πρβλ. και νέο 268 ΚΠολΔ) κι επιδίδονται στον αντίδικο τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης (υποχρεωτικός προσδιορισμός κοινής δικασίμου λόγω συνάφειας) (νέο 591 §1 περ. γ’ και στ’ ΚΠολΔ και για την ανακοπή νέο άρθ. 585 § 2 εδ. δεύτερο ΚΠολΔ)

 

 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Διαδικαστική πράξηΕνδεικτική ημερομηνία
Ολοκλήρωση κατάσχεσης1.3.2016
Προθεσμία άσκησης ανακοπής

[45 ημέρες: νέο 934 § 1 περ. α’ ΚΠολΔ]

 

 15.4.2016

(σ.σ. Τίθεται ως παράδειγμα η ύστατη νόμιμη προθεσμία, λογίζεται η ίδια η ημέρα ως ημερομηνία κατάθεσης κι επίδοσης)

Ημερομηνία συζήτησης

[60 ημέρες από την κατάθεση: νέο 933 § 2 ΚΠολΔ]

μέχρι τις 14.6.2016

 

Κλήτευση καθ’ ου η ανακοπή

[20 ημέρες πριν τη συζήτηση: νέο 933 § 2 ΚΠολΔ]

Μέχρι τις 25.5.2016

 

Επίδοση πρόσθετων λόγων ανακοπής στον καθ’ ου

[8 ημέρες πριν τη συζήτηση: νέο 933 § 1 εδ. τρίτο ΚΠολΔ]

5.6.2016 (Κυριακή)

= 3.6.2016

 

Έκδοση απόφασης

[Μέσα σε 60 ημέρες από τη συζήτηση: νέο 933 § 6 ΚΠολΔ]

Μέχρι 14.8.2016

 

Ημερομηνία πλειστηριασμού

«επτά μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση οκτώ μηνών από την ημέρα αυτή»

[νέο άρθ. 954 § 2 περ. ε’ εδ. πρώτο ΚΠολΔ: κινητά

νέο 993 § 2 εδ. πρώτο ΚΠολΔ: ακίνητα]

2.10.2016, όχι αργότερα από την 2.11.2016

σ.σ.: στην πραγματικότητα ορίζεται η πρώτη (ή οποιαδήποτε επόμενη) Τετάρτη του έβδομου μήνα μετά την κατάσχεση [νέο 959 § 2 εδ. πρώτο ΚΠολΔ]

 

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Διαδικαστική πράξηΕνδεικτική ημερομηνία

πλειστηριασμού κινητών

Ενδεικτική ημερομηνία

πλειστηριασμού ακινήτων

Ολοκλήρωση πλειστηριασμού [για κινητά]

Μεταγραφή περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης

[για ακίνητα]

5.10.20165.10.2016
Προθεσμία άσκησης ανακοπής

[νέο 934 § 1 περ. β’ ΚΠολΔ]

4.11.2016

 

4.12.2016

 

Ημερομηνία συζήτησης

[νέο 933 § 2 ΚΠολΔ]

3.1.2017

 

2.2.2017

 

Κλήτευση καθ’ ου η ανακοπή

[νέο 933 § 2 ΚΠολΔ]

13.12.2016

 

12.1.2017

 

Επίδοση πρόσθετων λόγων ανακοπής στον καθ’ ου

[νέο 933 § 1 εδ. τρίτο ΚΠολΔ]

23.12.2016 [Παρασκευή]

[αντί Κυριακή 25.12]

 

24.1.2016

 

Έκδοση απόφασης

[νέο 933 § 6 ΚΠολΔ]

 4.3.2017

 

3.4.2017

 

Άσκηση αγωγής διεκδίκησης του πράγματος μετά τον πλειστηριασμό [1020 ΚΠολΔ]6.10.2017

 

6. 10. 2021

 

 

 

 

 

ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ

Είδος εκτελεστού τίτλουΔιαδικασία και δικαστήριο αναστολής

 

Τελεσίδικη απόφαση

[πρβλ. νέο 937 § 1 περ. β’ εδ. τρίτο ΚΠολΔ]

Ο Άρειος Πάγος (565 ΚΠολΔ) ή το δικαστήριο της αναψηλάφησης (νέο 546 ΚΠολΔ)
 

Προσωρινώς εκτελεστή (οριστική ) απόφαση

[πρβλ. νέο 937 § 1 περ. β’ εδ. τρίτο ΚΠολΔ]

Το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση [μέχρι τη συζήτηση ασκηθείσης ανακοπής ερημοδικίας ή έφεσης](912 ΚΠολΔ), το δικαστήριο της έφεσης ή της ανακοπής ερημοδικίας [από τη συζήτηση του ένδικου μέσου και εφεξής](913 ΚΠολΔ)
 

Διαταγή απόδοσης μισθίου

Το δικαστήριο που εξέδωσε την διαταγή (νέο 643 εδ. δεύτερο ΚΠολΔ)
 

Διαταγή πληρωμής χωρίς δεδικασμένο

Δικαστήριο του δικαστή που εξέδωσε την διαταγή πληρωμής (νέο 632 § 3  εδ. δεύτερο ΚΠολΔ)
 

Διαταγή πληρωμής με ισχύ δεδικασμένου

Δεν υπάρχει δικαίωμα αναστολής (νέο 633 § 2 εδ. δεύτερο ΚΠολΔ)

Εξαιρετικώς: διαδικασία αναστολής στο πλαίσιο αναψηλάφησης [νέο 546 ΚΠολΔ]

 

Διαιτητική απόφαση

Από το αρμόδιο δικαστήριο [Εφετείο] (899 § 3, νέο 901 § 3 ΚΠολΔ)
 

Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων

Το ΜΠρ του τόπου της εκτέλεσης, άλλως [σε όλως επείγουσες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ΜΠρ] το ειρηνοδικείο [702 § 2 ΚΠολΔ]
Οποιοσδήποτε εκτελεστός τίτλος για άμεση εκτέλεση [παράδοση ή απόδοση πράγματος]Αίτηση αναστολή από το δικαστήριο της ανακοπής (νέο 937 § 1 περ. γ’ ΚΠολΔ)
ΠλειστηριασμόςΑναστολή (937 § 1 περ. β’ εδ. πέμπτο και έκτο, 1000 ΚΠολΔ)
(α) Συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλοδαπός  [κηρυχθείς] εκτελεστός τίτλος, πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού, λοιπές δικαστικές πράξεις.

(β) Επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει οποιουδήποτε τίτλου εις χείρας τρίτου (982 επ. ΚΠολΔ) και σε πράγμα τρίτου (936 ΚΠολΔ)

 

Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης

 

Δείτε τους πίνακες στη πηγή τους από το ΔΣΑ εδώ

Η νέα τακτική διαδικασία, Η νέα τακτική διαδικασία, Η νέα τακτική διαδικασία, Η νέα τακτική διαδικασία, Η νέα τακτική διαδικασία, Η νέα τακτική διαδικασία, Η νέα τακτική διαδικασία, Η νέα τακτική διαδικασία, Η νέα τακτική διαδικασία, Η νέα τακτική διαδικασία.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply