Μέρος Ι - άρθρο 99 : Επικύρωση Συμφωνίας εξυγίανσης και συνέπειες για τον οφειλέτη και τους πιστωτές.

Μέρος Ι – άρθρο 99 : Επικύρωση Συμφωνίας εξυγίανσης και συνέπειες για τον οφειλέτη και τους πιστωτές.

Η διαδικασία του άρθρου 99

Η διαδικασία του άρθρου 99. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του ΠτΚ (Ν 3588/2007), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν 4013/2011 (ΦΕΚ Α` 204/15.9.2011), κάθε φυσικό ήνομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠτΚ, το οποίο έχειτο κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενηαδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων του κατά τρόπο γενικό,δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης, που προβλέπεται στο έκτο κεφάλαιο του ΠτΚ, μεαπόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

Τι είναι η διαδικασία του άρθρου 99;

Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με τη συμφωνία που προβλέπεται στο έκτο κεφάλαιο του ΠτΚ, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών.

Ποιους σκοπούς επιδιώκει η διαδικασία του άρθρου 99;

Οι σκοποί αυτοί επιδιώκονται με τη σύναψη και επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω κεφαλαίου του ΠτΚ. Ταυτόχρονα μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του συγκεκριμένου άρθρου η διαδικασία έχει γίνει πιο ευέλικτη, η επιχείρηση προστατεύεται για μεγαλύτερη διάρκεια από τις αναγκαστικές εκτελέσεις και τις ατομικές και ποινικές διώξεις, ενώ μια επιχείρηση μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία πολύ πριν ξεκινήσει να έχει προβλήματα υπαρκτά.

Πώς καταρτίζεται η συμφωνία εξυγίανσης – η διαδικασία του άρθρου 99

Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται, είτε να καταρτισθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, είτε και πριν από την έναρξη της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 106Β. Στην τελευταία περίπτωση, η συμφωνία υποβάλλεται στο δικαστήριο προς επικύρωση, με την αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας.

Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο;

Αρμόδιο δικαστήριο για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης είναι το, κατά το άρθρο 4 του ΠτΚ, αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο που, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Τι ισχύει για τα ένδικα μέσα σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου για τ η διαδικασία του άρθρου 99;

Οι αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Προβλέπεται μόνο τριτανακοπή κυρίως από αυτούς τους πιστωτές που έχουν έννομο συμφέρον και δεν συμμετείχαν στην επικύρωση της συμφωνίας. Τέλος, με την παρ. 8 του άρθρου 106ζ ορίζεται ότι, κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης επιτρέπεται έφεση κατά τις κοινές διατάξεις

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις τις συμφωνίας;

Ειδικότερα, κατά τη διάταξη του άρθρου 106, είναι δυνατόν να συναφθεί και να υποβληθεί στο
δικαστήριο για επικύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 106στ, συμφωνία εξυγίανσης και πριν από την
έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης, αν έχει υπογραφεί από πιστωτές σύμφωνα με το άρθρο 106α,
ήτοι από πιστωτές που εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων
στις οποίες περιλαμβάνεται το σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό
προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων.

Πως προστατεύεται η εταιρία από τους πιστωτές της αυτό το χρονοικό διάστημα;

Στην περίπτωση αυτή από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι τη λήψη απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης δύνανται να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα, κατ` ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 103 ΠτΚ.

Τι προβλέπει το άρθρο 103 για την προληπτική δικαστική προστασία;

Κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, με την απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης ή με απόφαση του προέδρου του, που λαμβάνεται κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί να αναστέλλονται, από την κατάθεση της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης και μέχρι τη λήξη της εν όλω ή εν μέρει τα ατομικά μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη.Το πτωχευτικό δικαστήριο ή ο πρόεδρος μπορεί να διατάξει και οποιοδήποτε άλλο από
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 προληπτικά μέτρα.

Ποιές Υποχρεώσεις καταλαμβάνει η αναστολή του άρθρου 103;

Η αναστολή καταλαμβάνει τις υποχρεώσεις του οφειλέτη που είχαν γεννηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης για το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης, το δικαστήριο όμως ή κατά περίπτωση ο πρόεδρος δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επεκτείνει την αναστολή και σε νεότερες απαιτήσεις, ενώ η αναστολή μπορεί να επεκτείνεται και σε εγγυητές ή λοιπούς συνοφειλέτες του οφειλέτη, εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός ή κοινωνικός λόγος. Κατά τη συζήτηση της αίτησης για τη λήψη προληπτικών μέτρων το δικαστήριο δύναται να διατάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται οποτεδήποτε να ανακαλεί ή να
μεταρρυθμίζει κατά περίπτωση τα κατά τις προηγούμενες παραγράφους προληπτικά μέτρα, με
αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον.

Ποιος καταθέτει την αίτηση για το άρθρο 99;

Κατά το άρθρο 106στ, η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης από το
πτωχευτικό δικαστήριο, συνοδευόμενη από τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται από τον
οφειλέτη, οποιονδήποτε πιστωτή ή τον μεσολαβητή και κλητεύονται, με τα αναφερόμενα στο
άρθρο 105 παρ. 4 μέσα και με την κοινοποίηση αντιγράφου της αίτησης στο οποίο σημειώνεται ο
προσδιορισμός της δικασίμου, ο οφειλέτης, ο τυχόν μεσολαβητής και ο τυχόν εκπρόσωπος των
πιστωτών κατά το άρθρο 106 παρ. 5 (παρ. 3).

Ποιοί παρίστανται κατά τη συζήτηση για τη διαδικασία με το άρθρο 99;

Στη συζήτηση δύναται να παραστεί και να ακουσθεί και εκπρόσωπος των εργαζομένων, ενώ κάθε άλλο πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να παρέμβει χωρίς τήρηση προδικασίας (παρ. 4).

Πότε το δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης;

Κατά το άρθρο 106ζ, το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης εφόσον έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη και είτε έχει ληφθεί νόμιμα απόφαση από τη συνέλευση των πιστωτών για την υπογραφή της από τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 5, είτε υπογράφεται από την απαιτούμενη κατά το άρθρο 106α πλειοψηφία του συνόλου των πιστωτών (παρ. 1), ενώ δεν την επικυρώνει στις αναφερόμενες στην παρ. 2 του εν λόγω άρθρου περιπτώσεις.

Τι γίνεται σε περίπτωση που κάποια από τα στοιχεία της αίτησης για τ η διαδικασία του άρθρου 99 είναι ελλιπή;

Το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται, σε περίπτωση που δεν του έχουν προσκομιστεί όλα τα στοιχεία
που τεκμηριώνουν το βάσιμο της αίτησης ή που διαπιστώνει ότι η συμφωνία εξυγίανσης δεν πρέπει
να επικυρωθεί, αντί της απόρριψης της αίτησης να τάξει προθεσμία για την προσκόμιση εγγράφων,
την παροχή διευκρινίσεων ή την τροποποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης. Τα έγγραφα, οι
διευκρινίσεις ή η τροποποίηση πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσμίας που τάσσει το
δικαστήριο και δεν δύναται να υπερβαίνει το δεκαήμερο (παρ. 4).

Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 744 ΚΠολΔ το δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να διατάξει κάθε μέτρο πρόσφορο για την εξακρίβωση πραγματικών γεγονότων, ακόμη και εκείνων που δεν έχουν προταθεί και ιδιαίτερα γεγονότων που συντελούν στην προστασία των ενδιαφερομένων ή της έννομης σχέσης ή του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος.

Με τη διάταξη αυτή εισάγεται απόκλιση από τη ρύθμιση του άρθρου 106 ΚΠολΔ και καθιερώνεται για τις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας το ανακριτικό σύστημα, το οποίο παρέχει στο δικαστήριο ελευθερία αυτεπάγγελτης ενέργειας και συλλογής του αποδεικτικού υλικού και εξακρίβωσης πραγματικών γεγονότων, ακόμη και μη προταθέντων, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.

Ετσι, το δικαστήριο, που δικάζει κατά την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μπορεί και αυτεπαγγέλτως να λάβει υπόψη πραγματικούς ισχυρισμούς που δεν προτάθηκαν από τους διαδίκους για εξακρίβωση της αλήθειας των πραγματικών γεγονότων (ΑΠ 1463/2013, ΑΠ 960/2012 Nomos).

 

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply