Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Λιβύη – Όλο το κείμενο

Απόφαση 1970 (2011)

Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 6491η συνεδρίαση του, στις 26
Φεβρουαρίου 2011

Το Συμβούλιο Ασφαλείας,

Εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για την κατάσταση στη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία
και καταδικάζοντας τη βία και τη χρήση βίας εναντίον αμάχων.

Αποδοκιμάζοντας την κατάφωρη και συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής ειρηνικών διαδηλωτών,
εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τους θανάτους αμάχων, και απορρίπτοντας
κατηγορηματικά τις προτροπές για εχθρότητα και βία κατά του άμαχου πληθυσμού,
οι οποίες προέρχονται από το ανώτατο επίπεδο της Λιβυκής κυβέρνησης.

Χαιρετίζοντας την καταδίκη, από τον Αραβικό Σύνδεσμο, την Αφρικανική Ενωση
και το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης, των σοβαρών
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου
που διαπράττονται στη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία.

Σημειώνοντας την επιστολή του Μόνιμου Αντιπρόσωπου της Λιβυκής Αραβικής
Τζαμαχιρία προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, της 26ης Φεβρουαρίου
2011.

Χαιρετίζοντας την απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων A/HRC/S-
15/2, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης επείγουσας
αποστολής μιας ανεξάρτητης διεθνούς επιτροπής έρευνας για τη διερεύνηση όλων
των φερόμενων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη
Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία, τη διαπίστωση των γεγονότων και των περιστάσεων
των εν λόγω παραβιάσεων και των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί, και, όπου
αυτό είναι δυνατό, τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρείες και συστηματικές επιθέσεις κατά του άμαχου
πληθυσμού, που λαμβάνουν σήμερα χώρα στη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία, μπορεί να
συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Εκφράζοντας την ανησυχία του για τα δεινά των προσφύγων οι οποίοι
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα προκειμένου να αποφύγουν τη βία στη
Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία.

Εκφράζοντας επίσης την ανησυχία του για τις αναφορές περί ελλείψεων
ιατροφαρμακευτικού υλικού για την περίθαλψη των τραυματιών.

Υπενθυμίζοντας την ευθύνη των αρχών της Λιβύης για την προστασία του
πληθυσμού της.

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού των ελευθεριών του συνέρχεσθαι ειρηνικώς
και της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης.

Τονίζοντας την ανάγκη λογοδοσίας όσων είναι υπεύθυνοι για τις επιθέσεις,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που πραγματοποιούνται από δυνάμεις υπό τον έλεγχο
τους, κατά αμάχων.

Υπενθυμίζοντας το Αρθρο 16 του Καταστατικού της Ρώμης, σύμφωνα με το οποίο
καμία έρευνα ή δίωξη δεν μπορεί να αρχίσει ή να προχωρήσει από το Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο για μια περίοδο 12 μηνών μετά από αίτημα του Συμβουλίου
Ασφαλείας για το σκοπό αυτό.

Εκφράζοντας ανησυχία για την ασφάλεια των αλλοδαπών υπηκόων και τα
δικαιώματα τους στη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία.

Επιβεβαιώνοντας τη σθεναρή του δέσμευση στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την
εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ενότητα της Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχιρία.

Εχοντας επίγνωση της πρωταρχικής του ευθύνης για τη διατήρηση της διεθνούς
ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών, και λαμβάνοντας μέτρα βάσει του Αρθρου 41 του Χάρτη.

1. Απαιτεί τον άμεσο τερματισμό της βίας και ζητά μέτρα για την ικανοποίηση
των νόμιμων απαιτήσεων του πληθυσμού.

2. Παροτρύνει τις Λιβυκές αρχές να:

(α) ενεργούν με τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να σέβονται τα ανθρώπινα
δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να επιτρέψουν την άμεση
πρόσβαση διεθνών παρατηρητών για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

(β) διασφαλίζουν την ασφάλεια όλων των αλλοδαπών υπηκόων και των
περιουσιακών τους στοιχείων και να διευκολύνουν την αναχώρηση όσων επιθυμούν
να εγκαταλείψουν τη χώρα,

(γ) διασφαλίζουν την ασφαλή διέλευση ανθρωπιστικών και ιατρικών εφοδίων
καθώς και ανθρωπιστικών οργανώσεων και εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα,
στη χώρα, και

(δ) άρουν, αμέσως, τους περιορισμούς στα κάθε μορφής μέσα ενημέρωσης.

3. Ζητεί από όλα τα Κράτη Μέλη, στο μέτρο του δυνατού, να συνεργάζονται για
την απομάκρυνση όσων αλλοδαπών υπηκόων επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Παραπομπή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)

4. Αποφασίζει να παραπέμψει την κατάσταση που επικρατεί στη Λιβυκή Αραβική
Τζαμαχιρία, από τις 15 Φεβρουαρίου 2011, στον Εισαγγελέα του Διεθνούς
Ποινικού Δικαστηρίου.

5. Αποφασίζει ότι οι Λιβυκές αρχές θα συνεργαστούν πλήρως και θα παρέχουν
κάθε αναγκαία βοήθεια στο Δικαστήριο και τον Εισαγγελέα, σύμφωνα με την
παρούσα απόφαση και, ενώ αναγνωρίζει ότι τα Κράτη, τα οποία δεν είναι
συμβαλλόμενα μέρη στο Καταστατικό της Ρώμης, δεν έχουν καμία υποχρέωση
δυνάμει του Καταστατικού, καλεί όλα τα Κράτη και τους ενδιαφερόμενους
περιφερειακούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς να συνεργάζονται πλήρως με το
Δικαστήριο και τον Εισαγγελέα.

6. Αποφασίζει ότι οι υπήκοοι, οι εν ενεργεία ή πρώην αξιωματούχοι ή το
προσωπικό ενός Κράτους, εκτός της Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχιρία, το οποίο δεν
είναι συμβαλλόμενο μέρος στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού
Δικαστηρίου, υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Κράτους αυτού, για
όλες τις φερόμενες πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν από ή που σχετίζονται
με επιχειρήσεις στη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία, οι οποίες έχουν αποφασιστεί ή
εγκριθεί από το Συμβούλιο, εκτός εάν το Κράτος έχει ρητώς παραιτηθεί από την
εν λόγω αποκλειστική δικαιοδοσία.

7. Καλεί τον Εισαγγελέα να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας εντός δύο μηνών
από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης και, στη συνέχεια, κάθε έξι μήνες,
σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

8. Αναγνωρίζει ότι καμία από τις δαπάνες που προκύπτουν σε σχέση με την
παραπομπή, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που αφορούν έρευνες ή διώξεις σε
σχέση με την παραπομπή αυτή, δεν θα βαρύνει τα Ηνωμένα Εθνη και ότι οι
δαπάνες αυτές θα βαρύνουν τα συμβαλλόμενα μέρη στο Καταστατικό της Ρώμης και
όσα Κράτη επιθυμούν να συνεισφέρουν εθελοντικά.

Εμπάργκο όπλων

9. Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα λάβουν αμέσως τα αναγκαία μέτρα για
να αποτρέψουν την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στη Λιβυκή
Αραβική Τζαμαχιρία, από τα εδάφη τους ή μέσω αυτών ή από υπηκόους τους, ή με
τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα
μητρώα τους, όπλων και συναφούς υλικού κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων όπλων
και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού
εξοπλισμού, και ανταλλακτικών για τα ανωτέρω και τεχνικής βοήθειας,
εκπαίδευσης, οικονομικής ή άλλης βοήθειας, που σχετίζονται με στρατιωτικές
δραστηριότητες ή την παροχή, συντήρηση ή χρήση οποιωνδήποτε όπλων και
συναφούς υλικού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ένοπλου μισθοφορικού
προσωπικού, είτε προέρχονται από τα εδάφη τους είτε όχι, και, περαιτέρω,
αποφασίζει ότι το μέτρο αυτό δεν θα ισχύει για:

(α) τις προμήθειες μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού, ο οποίος
προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση και τη συναφή
τεχνική βοήθεια ή εκπαίδευση, όπως εγκρίνεται εκ των προτέρων από την
Επιτροπή που συστήνεται βάσει της παραγράφου 24 κατωτέρω,

(β) τον προστατευτικό ιματισμό, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων
και των στρατιωτικών κρανών, που εξάγονται προσωρινά στη Λιβυκή Αραβική
Τζαμαχιρία από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, τους αντιπροσώπους των μέσων
ενημέρωσης και τους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και
το συνδεδεμένο προσωπικό, αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση, ή

(γ) τις λοιπές πωλήσεις ή την προμήθεια όπλων και συναφούς υλικού, ή την
παροχή βοήθειας ή προσωπικού, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την
Επιτροπή.

10. Αποφασίζει ότι η Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία θα σταματήσει την εξαγωγή
όλων των όπλων και του συναφούς υλικού και ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα
απαγορεύσουν την προμήθεια των εν λόγω αντικειμένων από τη Λιβυκή Αραβική
Τζαμαχιρία από υπηκόους τους, ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους
ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, είτε προέρχονται από το έδαφος
της Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχιρία είτε όχι.

11. Καλεί όλα τα Κράτη, ειδικότερα τα Κράτη που γειτνιάζουν με τη Λιβυκή
Αραβική Τζαμαχιρία, να επιθεωρούν, σύμφωνα με τις εθνικές αρχές και τη
νομοθεσία τους και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δίκαιο της
θάλασσας και τις συναφείς διεθνείς συμφωνίες περί πολιτικής αεροπορίας, όλα
τα φορτία προς και από τη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία, στο έδαφος τους,
συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και των αερολιμένων, εάν το σχετικό Κράτος
διαθέτει πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το φορτίο
περιέχει είδη, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων
απαγορεύεται από τις παραγράφους 9 ή 10 της παρούσας απόφασης, με σκοπό τη
διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής των διατάξεων αυτών.

12. Αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει όλα τα Κράτη Μέλη να, και αποφασίζει ότι
όλα τα Κράτη – Μέλη θα, μόλις ανακαλύψουν είδη που απαγορεύονται από την
παράγραφο 9 ή 10 της παρούσας απόφασης, κατάσχουν και διαθέτουν
(παραδείγματος χάρη μέσω καταστροφής, αχρήστευσης, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε
ένα Κράτος άλλο από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού προς διάθεση) είδη, των
οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από την παράγραφο
9 ή 10 της παρούσας απόφασης και, περαιτέρω, αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη
θα συνεργάζονται σε τέτοιες προσπάθειες.

13. Απαιτεί όπως κάθε Κράτος Μέλος, όταν διεξάγει επιθεώρηση, σύμφωνα με την
παράγραφο 11 ανωτέρω, υποβάλει άμεσα μια αρχική γραπτή έκθεση στην Επιτροπή,
στην οποία θα περιλαμβάνονται, ιδίως, επεξήγηση των λόγων για τους οποίους
διεξήχθησαν οι επιθεωρήσεις, τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων αυτών, και εάν
χορηγήθηκε συνεργασία ή όχι, και, εάν βρεθούν απαγορευμένα είδη προς
μεταφορά, απαιτεί, περαιτέρω, όπως τα εν λόγω Κράτη Μέλη υποβάλουν στην
Επιτροπή, σε μεταγενέστερο στάδιο, μια μεταγενέστερη γραπτή έκθεση στην οποία
θα περιλαμβάνονται σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με την επιθεώρηση, την
κατάσχεση και τη διάθεση, καθώς και σχετικές λεπτομέρειες της μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των ειδών, της προέλευσης και του
επιδιωκόμενου προορισμού τους, εάν οι πληροφορίες αυτές δεν περιλαμβάνονται
στην αρχική έκθεση.

14. Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να λάβουν μέτρα προκειμένου να αποθαρρύνουν
έντονα τους υπηκόους τους από το να ταξιδεύουν στη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία
προκειμένου να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκ μέρους των Λιβυκών αρχών, οι
οποίες θα μπορούσαν, εύλογα, να συμβάλουν στην παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

Απαγόρευση μετακινήσεων

15. Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου
να αποτρέψουν την είσοδο στα εδάφη τους ή τη διέλευση μέσω αυτών, των ατόμων
που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης ή καθορίζονται από την
Επιτροπή που συστήνεται δυνάμει της παραγράφου 24 κατωτέρω, υπό την
προϋπόθεση ότι καμία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν υποχρεώνει ένα
Κράτος να αρνείται την είσοδο στο έδαφος του στους υπηκόους του.

16. Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 15 ανωτέρω δεν
θα ισχύουν:

(α) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι μια τέτοια
μετακίνηση δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης,
συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων,

(β) στις περιπτώσεις που η είσοδος ή η διέλευση είναι αναγκαίες για την
εκπλήρωση μιας δικαστικής διαδικασίας,

(γ) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι η εξαίρεση
θα προήγαγε τους στόχους της ειρήνης και της εθνικής συμφιλίωσης στη Λιβυκή
Αραβική Τζαμαχιρία και της σταθερότητας στην περιοχή, ή

(δ) στις περιπτώσεις που ένα Κράτος κρίνει, κατά περίπτωση, ότι η εν λόγω
είσοδος ή διέλευση απαιτούνται για την προαγωγή της ειρήνης και της
σταθερότητας στη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία και το Κράτος, στη συνέχεια,
ενημερώνει την Επιτροπή, εντός σαράντα οκτώ ωρών από τη λήψη της εν λόγω
απόφασης.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

17. Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα δεσμεύσουν, χωρίς καθυστέρηση, όλα
τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς
πόρους που βρίσκονται στα εδάφη τους, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή
έμμεσα, από τα άτομα ή τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτημα II της
παρούσας απόφασης ή καθορίζονται από την Επιτροπή που συστήνεται δυνάμει της
παραγράφου 24 κατωτέρω, ή από άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους ή
σύμφωνα με οδηγίες τους, ή από φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτούς,
και αποφασίζει, περαιτέρω, ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα διασφαλίζουν ότι δεν θα
καθίστανται διαθέσιμα οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία ή οικονομικοί πόροι από τους υπηκόους τους ή από οποιαδήποτε άτομα ή
φορείς εντός των εδαφών τους, στα άτομα ή τους φορείς που παρατίθενται στο
Παράρτημα II της παρούσας απόφασης ή στα άτομα τα οποία καθορίζονται από την
Επιτροπή, ή προς όφελος αυτών.

18. Εκφράζει την πρόθεση του να διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που
δεσμεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 17 θα τεθούν, σε μεταγενέστερο στάδιο,
στη διάθεση και προς όφελος του λαού της Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχιρία.

19. Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 17 ανωτέρω δεν
θα ισχύουν για τα κεφάλαια, τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή
τους οικονομικούς πόρους που έχει κριθεί από τα σχετικά Κράτη Μέλη:

(α) ότι είναι αναγκαία για βασικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών
για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους,
ασφάλιστρα και τέλη υπηρεσιών κοινής ωφελείας ή αποκλειστικά για την πληρωμή
εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την απόδοση δαπανών που έχουν
πραγματοποιηθεί σε σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, ή αμοιβών ή χρεώσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για
υπηρεσίες συνήθους κατοχής ή διατήρησης των δεσμευμένων κεφαλαίων, λοιπών
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, μετά από
γνωστοποίηση, από το σχετικό Κράτος προς την Επιτροπή, της πρόθεσης να
εγκρίνει, όπου αρμόζει, την πρόσβαση στα εν λόγω κεφάλαια, λοιπά
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και σε περίπτωση
που δεν υπάρξει αρνητική απόφαση από την Επιτροπή, εντός πέντε εργάσιμων
ημερών από τη γνωστοποίηση αυτή,

(β) ότι είναι αναγκαία για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι η
απόφαση αυτή έχει γνωστοποιηθεί από το σχετικό Κράτος ή Κράτη Μέλη στην
Επιτροπή και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, ή

(γ) ότι αποτελούν αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής
δέσμευσης ή απόφασης, στην οποία περίπτωση τα κεφάλαια, λοιπά
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης, υπό την
προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία της
παρούσας απόφασης, δεν είναι προς όφελος προσώπου ή φορέα που καθορίζεται
σύμφωνα με την παράγραφο 17 ανωτέρω, και έχει γνωστοποιηθεί από το σχετικό
Κράτος ή Κράτη Μέλη στην Επιτροπή.

20. Αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη μπορούν να επιτρέπουν την πίστωση στους
λογαριασμούς που έχουν δεσμευτεί, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 17
ανωτέρω, των τόκων ή λοιπών εσόδων που οφείλονται στους εν λόγω λογαριασμούς
ή των πληρωμών που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων, οι
οποίες ανέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί
υπήχθησαν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι
οποιοιδήποτε τέτοιοι τόκοι, λοιπά έσοδα και πληρωμές εξακολουθούν να
υπόκεινται στις διατάξεις αυτές και παραμένουν δεσμευμένοι.

21. Αποφασίζει ότι τα μέτρα της παραγράφου 17 ανωτέρω δεν θα εμποδίζουν
καθορισμένο πρόσωπο ή φορέα από το να πραγματοποιεί πληρωμή που οφείλεται
δυνάμει σύμβασης που έχει συναφθεί πριν την καταχώρηση του εν λόγω προσώπου ή
φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά Κράτη έχουν κρίνει ότι η πληρωμή δεν
θα εισπράττεται, άμεσα ή έμμεσα, από πρόσωπο ή φορέα που καθορίζεται σύμφωνα
με την παράγραφο 17 ανωτέρω, και μετά από γνωστοποίηση, από τα σχετικά Κράτη
προς την Επιτροπή, της πρόθεσης να πραγματοποιήσουν ή να εισπράξουν τις εν
λόγω πληρωμές ή να εγκρίνουν, όπου αρμόζει, την αποδέσμευση κεφαλαίων, λοιπών
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων για το σκοπό
αυτό, δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την εν λόγω έγκριση.

Κριτήρια καθορισμού

22. Αποφασίζει ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 15 και 17
θα εφαρμόζονται στα άτομα και τους φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή,
σύμφωνα με την παράγραφο 24 (β) και (γ), αντίστοιχα,

(α) Οτι εμπλέκονται ή είναι συνένοχοι στη διαταγή, στον έλεγχο ή στην με
άλλο τρόπο καθοδήγηση της διάπραξης σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων κατά προσώπων στη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία, μεταξύ άλλων με
εμπλοκή ή συνενοχή στο σχεδιασμό, τη διοίκηση, τη διαταγή ή τη διενέργεια
επιθέσεων, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των
εναέριων βομβαρδισμών, εναντίον άμαχου πληθυσμού και πολιτικών εγκαταστάσεων,
ή

(β) Οτι ενεργούν για ή εκ μέρους ή υπό την καθοδήγηση ατόμων ή φορέων που
προσδιορίζονται στην υποπαράγραφο (α).

23. Ενθαρρύνει έντονα τα Κράτη Μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή τα
ονοματεπώνυμα των ατόμων που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο
22 ανωτέρω.

Νέα Επιτροπή Κυρώσεων

24. Αποφασίζει να συστήσει, σύμφωνα με τον κανόνα 28 των προσωρινών κανόνων
διαδικασίας του, μια Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία θα
απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Συμβουλίου (εφεξής “η Επιτροπή”), προκειμένου
να αναλάβει τα εξής καθήκοντα:

(α) να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται με τις παραγράφους
9, 10, 15, και 17,

(β) να καθορίζει όσα άτομα υπόκεινται στα μέτρα που επιβάλλονται με την
παράγραφο 15 και να εξετάζει τα αιτήματα εξαίρεσης, σύμφωνα με την παράγραφο
16 ανωτέρω,

(γ) να καθορίζει όσα άτομα υπόκεινται στα μέτρα που επιβάλλονται με την
παράγραφο 17 ανωτέρω και να εξετάζει τα αιτήματα εξαίρεσης σύμφωνα με τις
παραγράφους 19 και 20 ανωτέρω,

(δ) να εκπονήσει τις κατευθυντήριες οδηγίες που είναι αναγκαίες για τη
διευκόλυνση της εφαρμογής των μέτρων που επιβλήθηκαν ανωτέρω,

(ε) να υποβάλει εκθέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με το έργο της,
εντός τριάντα ημερών για την πρώτη έκθεση, και, στη συνέχεια, να υποβάλει
εκθέσεις όποτε κρίνεται αναγκαίο από την Επιτροπή,

(στ) να ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων
Κρατών Μελών, ιδίως εκείνων της περιοχής, μεταξύ άλλων καλώντας εκπροσώπους
των Κρατών αυτών να συναντηθούν με την Επιτροπή προκειμένου να συζητήσουν την
εφαρμογή των μέτρων,

(ζ) να ζητά από όλα τα Κράτη οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορεί να θεωρεί
χρήσιμες, σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει από αυτά, για την
αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται ανωτέρω,

(η) να εξετάζει και να προβαίνει σε κατάλληλη δράση σχετικά με πληροφορίες
που αφορούν φερόμενες παραβιάσεις ή μη συμμόρφωση με τα μέτρα που
περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση.

25. Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή, εντός 120
ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, σχετικά με τα μέτρα που έχουν
λάβει, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των παραγράφων 9, 10, 15 και 17
ανωτέρω.

Ανθρωπιστική βοήθεια

26. Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη, εργαζόμενα από κοινού και ενεργώντας σε
συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την
επιστροφή των ανθρωπιστικών οργανώσεων και να καθιστούν διαθέσιμη
ανθρωπιστική και συναφή βοήθεια στη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία, και ζητά από
τα ενδιαφερόμενα Κράτη να ενημερώνουν τακτικά το Συμβούλιο Ασφαλείας για την
πρόοδο των ενεργειών που αναλαμβάνουν, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, και
εκφράζει την ετοιμότητα του να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων,
κατάλληλων μέτρων, όπως χρειάζεται, για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Δέσμευση για επανεξέταση

27. Επιβεβαιώνει ότι θα επιβλέπει συνεχώς τις ενέργειες των Λιβυκών αρχών
και ότι θα είναι έτοιμο να επανεξετάσει την καταλληλότητα των μέτρων που
περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης,
τροποποίησης, αναστολής ή άρσης των μέτρων, όπως μπορεί να απαιτείται, ανά
πάσα στιγμή, υπό το φως της συμμόρφωσης των Λιβυκών αρχών με τις συναφείς
διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply