επαναλειτουργία ερτ αε με νόμο – όλος ο νόμος για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ- το προσωπικό – η διοίκηση – οι εργαζόμενοι

επαναλειτουργία ερτ αε με νόμο

επαναλειτουργία ερτ αε με νόμο όλο το νομοθετικό πλαίσιο για την επαναλειτουργία ερτ αε με νόμο που ψηφίστηκε στη βουλή. Ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τη λειτουργία του νέου φορέα.

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρθρο 1 – επαναλειτουργία ερτ αε με νόμο

1. Ο τίτλος του ν. 4173/2013 (Α΄169) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε.)». Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το
Κράτος. Εχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος. Με
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για θέματα Δημόσιας
Ραδιοτηλεόρασης, Υπουργού Επικρατείας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εγκρίνεται το Καταστατικό της εταιρείας, του οποίου οι ρυθμίσεις, με την επιφύλαξη διαφορετικών
διατάξεων του παρόντος νόμου, περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 2 του
κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3429/2005. Το Καταστατικό καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο Ανώνυμων. Το Καταστατικό της εταιρείας Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να τροποποιείται και να
κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος περιλαμβάνει, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, πανελλαδικούς και περιφερειακούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς,
μουσικά σύνολα και χορωδία, διαδικτυακούς ιστότοπους, καθώς και έντυπη ή ηλεκτρονική
έκδοση περιοδικού, δύναται δε να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα στην
επικράτεια.»

Αρθρο 2 – επαναλειτουργία ερτ αε με νόμο

Το άρθρο 2 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 2

Σκοπός – Αποστολή

1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. έχει ως σκοπό την παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τη
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 15 του Συντάγματος, τη διευκόλυνση της πρόσβασης του
κοινωνικού συνόλου στις ηλεκτρονικές πληροφορίες που αυτή παράγει στο πλαίσιο του σκοπού
της, καθώς και τη διακίνηση, ανταλλαγή και διάδοσή τους, με την οργάνωση, εκμετάλλευση και
λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, διαδικτυακών ιστοτόπων και την παροχή
κάθε είδους οπτικοακουστικών υπηρεσιών με τη χρήση οποιασδήποτε τεχνικής μεθόδου ή μέσου.

2. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., χωρίς να επιδιώκει την απόκτηση κέρδους, συμβάλλει στην ενημέρωση, μόρφωση
και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και στην προσπάθεια εθνικής και παραγωγικής
ανασυγκρότησης.

3. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί φορέα δημοκρατίας και πολιτισμού και συμβάλλει στη διασφάλιση της
πολυφωνίας, στην ανεξάρτητη μετάδοση της πληροφορίας και της είδησης και στην προβολή των
έργων του λόγου και της τέχνης. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχει η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πρέπει
να ανταποκρίνονται στην ποιοτική στάθμη που επιβάλλουν η κοινωνική της αποστολή και η
πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας και να σέβονται ιδίως την αξία του ανθρώπου και την προστασία
της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.

4. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ανεξάρτητη από το Κράτος, όλους τους φορείς δημόσιας ή ιδιωτικής εξουσίας
και τα πολιτικά κόμματα και καταρτίζει και εκπέμπει το ραδιοτηλεοπτικό και διαδικτυακό της
περιεχόμενο, διεπόμενη μόνο από τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και της κείμενης
νομοθεσίας. Προς το σκοπό αυτόν η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υπογράφει Συμφωνία Αρχών με το Ελληνικό
Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για
θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αρμόδιο για θέματα Πολιτισμού, για την εδραίωση της ανεξαρτησίας της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης. Η Συμφωνία Αρχών προβλέπει τους όρους διασφάλισης του πλουραλισμού και
της πολυφωνίας στην ενημέρωση, την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης,
καθώς και τους κανόνες διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων της προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου.

5. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Επικράτειας και απευθύνεται και προς τον
απόδημο ελληνισμό. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, έχει το αναπαλλοτρίωτο
προνόμιο της πραγματοποίησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών εθνικής εμβέλειας στην
Ελληνική Επικράτεια. Η παροχή των υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να γίνεται με οποιαδήποτε
τεχνική μέθοδο και οποιοδήποτε μέσο (ασύρματη ή καλωδιακή, μέσω επίγειων πομπών ή μέσω
δορυφόρου, με απευθείας εκπομπή προς το κοινό ή με σταθερή δορυφορική υπηρεσία), σε κινητές
ή σταθερές συσκευές, με ίδιο τεχνικό εξοπλισμό και με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την
προστασία του περιβάλλοντος.

6. Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες του
κοινωνικού συνόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων,
ανεξάρτητα από τη θεαματικότητα και ακροαματικότητα των σχετικών εκπομπών. Το
παραγόμενο
περιεχόμενο και η διάθεση των προγραμμάτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πρέπει να έχουν κατάλληλες μορφές
εκπομπής ή/και αλληλεπίδρασης, όπου αυτή προσφέρεται, για άτομα με αναπηρία, όπως είναι ιδίως
τα άτομα με προβλήματα ακοής και όρασης. Προς τούτο, η παραγωγή και η διάθεση ψηφιακού
περιεχομένου από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υιοθετεί διεθνώς αποδεκτές τεχνικές προδιαγραφές για τη
διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρία, ιδίως δε υιοθετεί τη
χρήση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, του υποτιτλισμού και της ακουστικής περιγραφής για
την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με προβλήματα ακοής και όρασης.

7. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μεταδίδει αδιαλείπτως, μέσω μίας εκ των συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής που της έχουν παραχωρηθεί από το Κράτος, το Κανάλι της Βουλής των
Ελλήνων. Επίσης, μετά από συνεννόηση με το Προεδρείο της Βουλής και τη διεύθυνση του
Καναλιού της Βουλής, αναμεταδίδει μέσω των δικών της προγραμμάτων σημαντικές εργασίες της
Βουλής των Ελλήνων.

8. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. παράγει και εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές
και οπτικοακουστικό υλικό, δημιουργεί μεταποιητικές μονάδες παραγωγής κάθε είδους αγαθού ή
υπηρεσίας σχετικής με τα οπτικά, ακουστικά και οπτικοακουστικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και
γενικά ασκεί κάθε δραστηριότητα που συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της. Μπορεί να
ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Η
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συμμετέχει σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ενώσεις δημόσιων
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών ή ενώσεις που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς με το ρόλο και το
σκοπό της.

9. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια του οπτικοακουστικού αρχείου των εκάστοτε δημόσιων
ραδιοτηλεοπτικών φορέων. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας προβαίνει στην ψηφιοποίηση του αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού που
μεταδίδεται από τον εκάστοτε δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε καθιστά προσβάσιμο
το προϊόν της ψηφιοποίησης αυτής μέσω του διαδικτυακού της ιστοτόπου. Η ανωτέρω πρόσβαση
είναι ελεύθερη και δωρεάν για το κοινό και για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας, μπορεί δε
να διατίθεται έναντι αντιτίμου σε ιδιώτες και εμπορικές εταιρείες. Επίσης, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δύναται να
καταρτίζει συμβάσεις με φορείς ή οργανισμούς που διατηρούν ψηφιοποιημένα ή μη
οπτικοακουστικά αρχεία για το σκοπό της ελεύθερης και δωρεάν διάχυσής τους στο κοινό, μέσω
των προγραμμάτων ή των ιστοτόπων της.

10. Στα μέσα που η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει για την εκπλήρωση των σκοπών της
περιλαμβάνονται ιδίως:

α) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης, καθώς και
συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δικτύων ευρυεκπομπής για
αναλογική εκπομπή,

β) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης, καθώς και
συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δικτύων ευρυεκπομπής για
ψηφιακή εκπομπή,

γ) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης, καθώς και
συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για τη
λειτουργία των οποίων είτε δεν απαιτείται συχνότητα είτε απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι από
εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος προς το κοινό,

δ) η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου,

ε) η παροχή μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μέσω δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών με συντακτικά διαμορφωμένο περιεχόμενο προς εξυπηρέτηση των δημοκρατικών,
κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της κοινωνίας,

στ) η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων,

ζ) η παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και πολυπλεξίας του προγράμματος τηλεοπτικών σταθμών
εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας με ψηφιακή τεχνολογία,

η) η παροχή μεμονωμένων εκπομπών κατά παραγγελία, οπτικοακουστικού υλικού τεκμηρίωσης ή
εμβάθυνσης σχετικά με εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και αυτοτελείς οπτικοακουστικές
υπηρεσίες, όπως παροχή μετεωρολογικών προβλέψεων, περιβαλλοντικής ή χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, υπηρεσίες ηλεκτρονικού τύπου ή υπηρεσίες διαδικτυακής αναζήτησης,

θ) η προμήθεια οπτικοακουστικού περιεχομένου από προμηθευτές προγράμματος,

ι) η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επεξεργασίας μεταφοράς
οπτικοακουστικών υπηρεσιών και του συναφούς εξοπλισμού που καθιστούν τεχνικά εφικτή την
εκπλήρωση του σκοπού της και η προμήθεια, χρήση και μίσθωση των σχετικών υπηρεσιών που
καθιστούν δυνατή τη λειτουργία των υποδομών της, στο πλαίσιο και υπό τους περιορισμούς που
τίθενται από το νόμο και

ια) η δημιουργία και αξιοποίηση οποιωνδήποτε τεχνικών υποδομών, εξοπλισμού και λογισμικού,
μέσω των οποίων είναι δυνατή η εκπλήρωση των σκοπών της και γενικά η εκμετάλλευση
τεχνολογιών αιχμής, καθώς και προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο
μέσο και τρόπο.

11. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι πάροχος περιεχομένου και πάροχος δικτύου κατά την έννοια του ν.
3592/2007 (Α΄ 161) για τη μετάδοση των προγραμμάτων της, καθώς και τρίτων, και
απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του αρμόδιου για θέματα
Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού Επικρατείας, εκχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα στην Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. συχνότητες για τη μετάδοση των ως άνω προγραμμάτων και καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό
θέμα. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναμεταδίδει από τις συχνότητες που της εκχωρούνται διεθνή
προγράμματα άλλων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.»

Αρθρο 3 – επαναλειτουργία ερτ αε με νόμο

Το άρθρο 3 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 3

Γενικές Αρχές Παρεχόμενου Περιεχομένου

1. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόμενο των
διαδικτυακών ιστοτόπων της, εμπνέονται από τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της
αξίας του ανθρώπου, της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους
του κοινωνικού συνόλου, της εθνικής ανεξαρτησίας, της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών.

2. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόμενο των
διαδικτυακών ιστοτόπων της, διέπονται από το σεβασμό στην ιδιωτικότητα του ατόμου και την
αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας των πολιτών. Μέσω των εκπομπών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
προβάλλονται θέματα που αφορούν στην προστασία των θυμάτων εγκλημάτων κατά της
γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενδοοικογενειακής βίας, διεθνικής εμπορίας ανθρώπων και ρατσιστικής
βίας. Προβάλλονται, επίσης, θέματα που συμβάλλουν ενεργά στην προστασία των μειονοτήτων και
της διαφορετικότητας.

3. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόμενο των
διαδικτυακών ιστοτόπων της, διέπονται από τις αρχές της αντικειμενικότητας και πληρότητας της
ενημέρωσης, της πολυφωνίας, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, του σεβασμού της
προσωπικότητας, της προστασίας της νεότητας και της παιδικής ηλικίας, της διαφύλαξης της
ποιότητας της ελληνικής γλώσσας, της ανάδειξης του ελληνικού πολιτισμού και της γέφυρας με
τους πολιτισμούς άλλων λαών.

4. Η λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διέπεται από την κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και το
παρεχόμενο από αυτήν περιεχόμενο περιλαμβάνει ιδίως προγράμματα ενημέρωσης, πολιτισμού,
επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των εκπομπών
προβάλλεται η καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία, δίνοντας τη δυνατότητα ιδιαίτερα σε
νέους πνευματικούς δημιουργούς και καλλιτέχνες να προβάλλουν το έργο και τις ιδέες τους,
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας. Προς το σκοπό αυτόν,
μεταξύ άλλων, διαθέτει κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της για την παραγωγή
κινηματογραφικών έργων και τη στήριξη των ανεξάρτητων εκδόσεων βιβλίων.

5. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μεριμνά για την προβολή των συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων και των
Επιτροπών της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δραστηριοτήτων των πολιτικών κομμάτων,
της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, των πρωτοβουλιών κοινωνικής
αλληλεγγύης και των παραγωγικών τάξεων. Προς τούτο τηρεί την αρχή της αναλογικής ισότητας.

6. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αναλαμβάνει την αντικειμενική παρουσίαση του προεκλογικού αγώνα των
κομμάτων, καθώς και των υποψήφιων συνδυασμών ή προσώπων, κατά τις βουλευτικές,
ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές και των προγραμματικών θέσεων όλων των κομμάτων,
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Καλύπτει, επίσης, και τις απόψεις που διατυπώνονται κατά την
περίοδο διεξαγωγής δημοψηφισμάτων.»

Αρθρο 4 – επαναλειτουργία ερτ αε με νόμο

Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 4173/2013 όπου αναφέρεται η φράση «ΝΕΡΙΤ
Α.Ε.» αντικαθίσταται με τη φράση «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.».

Αρθρο 5

1. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4173/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παρ. 8 του
ν. 4262/2014 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας
του άρθρου 2 του παρόντος, επιβάλλεται και εισπράττεται υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανταποδοτικό
τέλος
ύψους τριών (3,00) ευρώ μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Το ανταποδοτικό τέλος
υπολογίζεται και χρεώνεται σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος των προμηθευτών
ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται. Οι προμηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας παρακρατούν προμήθεια 0,5% επί των εισπράξεων για τον υπολογισμό,
ενσωμάτωση σε λογαριασμό, είσπραξη και απόδοση του αναλογούντος ποσού στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Τα
ποσά που εισπράττονται, μετά την αφαίρεση της προμήθειας 0,5%, αποδίδονται στη Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
μέσα στο δεύτερο μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο ανήκει λογιστικώς η κάθε είσπραξη
λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Υποχρέωση για την καταβολή αυτού του τέλους έχει κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα για την οποία
υπάρχει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους απαλλάσσονται:

α) το Ελληνικό Δημόσιο,

β) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

γ) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι αμιγείς επιχειρήσεις τους, τα αμιγή ιδρύματά τους
και οι ενώσεις τους,

δ) οι κάτοχοι μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κατανάλωση ρεύματος που
χρησιμοποιείται σε αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες,

ε) οι κάτοχοι μετρητών, για όσο χρονικό διάστημα καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια αξίας μέχρι
και δέκα (10) ευρώ μηνιαίως,

στ) οι πάσης φύσεως ναοί και χώροι λατρείας των κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Συντάγματος
γνωστών θρησκειών, καθώς και τα νεκροταφεία,

ζ) οι παροχές από τις οποίες ηλεκτροδοτούνται αποκλειστικά οι κοινόχρηστοι χώροι των
πολυκατοικιών, ανεξάρτητα από τη χρήση τους.

Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή που έχουν τα προνόμια του Δημοσίου ή
εξομοιώνονται με το Δημόσιο.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για θέματα Δημόσιας
Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού Επικρατείας, μπορεί να εξαιρούνται από την καταβολή του
ανταποδοτικού τέλους ή από την αναπροσαρμογή αυτού, καταναλωτές οι οποίοι ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και να καθορίζονται τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια για
την
εξαίρεση αυτών.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για
θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε., το ποσό του ανταποδοτικού τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη το
καθαρό κόστος και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής
υπηρεσίας, όπως τα μεγέθη αυτά αποτυπώνονται στα σχετικά επίσημα οικονομικά στοιχεία της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και με την επιφύλαξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις στη
δημόσια ραδιοτηλεόραση. Σε κάθε περίπτωση το ποσό του ανταποδοτικού τέλους δεν δύναται να
είναι μικρότερο του ποσού των τριών (3,00) ευρώ.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 6, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα
Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..»

Αρθρο 6 – επαναλειτουργία ερτ αε με νόμο

Το άρθρο 7 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 7

Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από: α)
τον Υπουργό Οικονομικών, β) τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας
Ραδιοτηλεόρασης και γ) τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αρμόδιο για θέματα Πολιτισμού.

2. Στη Γενική Συνέλευση οι Υπουργοί που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο παρίστανται
αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Υπουργός
Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μέσα σε ένα εξάμηνο από τη λήξη κάθε
χρήσης και εκτάκτως οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία του Προέδρου της. Ο Πρόεδρος απευθύνει τη
σχετική πρόσκληση το αργότερο μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση.

4. Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρείας, εκτός από
εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. από το Καταστατικό της εταιρείας και την
ισχύουσα νομοθεσία.»

Αρθρο 7 – επαναλειτουργία ερτ αε με νόμο

Το άρθρο 9 του ν. 4173/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 9

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από:

α) τον Πρόεδρο,

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

γ) τρία (3) μέλη, τα οποία λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας τους μπορούν να
συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Τα μέλη των περιπτώσεων α΄ και β΄ πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών πανεπιστημιακής ή
τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής είτε πρόσωπα εγνωσμένου
κύρους με αποδεδειγμένη διεθνή αναγνώριση του έργου τους,

δ) δύο (2) μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., εκ των οποίων το ένα
έχει δημοσιογραφική ιδιότητα.

2. Τα μέλη των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, επιλέγονται ως εξής: ο αρμόδιος
για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργός Επικρατείας απευθύνει δημόσια πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, και μετά την
κατάθεση των δηλώσεων ενδιαφέροντος υποβάλλει εισήγηση στην Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας της Βουλής, η οποία διατυπώνει τη γνώμη της με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας
των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων.

3. Τα μέλη της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 εκλέγονται με άμεση, μυστική και καθολική
ψηφοφορία από τους εργαζόμενους της εταιρείας.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας που
είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης μετά την τήρηση των διαδικασιών των
παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Μέχρι την, κατά τα ανωτέρω υπό την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, εκλογή των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των εργαζομένων ή την αναπλήρωση τυχόν παραιτηθέντος ή
ελλείποντος της αυτής κατηγορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως
χωρίς τα μέλη αυτά.

5. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται για
μία φορά, παρατείνεται δε μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του από το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο.

6. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη:

α) Με την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με σύμβαση
έργου ή παροχής υπηρεσιών.

β) Με τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρεία σχετική με τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης.

γ) Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδικαλιστικά σωματεία και
ενώσεις των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και

δ) με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή
Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου,
του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του περιφερειακού και δημοτικού συμβούλου, του
πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με σχέση
εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και του προσώπου
που κατέχει θέση σε όργανο πολιτικού κόμματος.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα της διοίκησης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που από
το Καταστατικό της και την ισχύουσα νομοθεσία δεν ανατίθεται στον Πρόεδρο ή στον
Διευθύνοντα
Σύμβουλο ή σε άλλο όργανο της Εταιρείας, ιδίως δε αποφασίζει και εφαρμόζει τη στρατηγική και
την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, επιλέγει τα πρόσωπα που καλύπτουν θέσεις ευθύνης
σύμφωνα με το Καταστατικό και τους σχετικούς Κανονισμούς της εταιρείας. Το Διοικητικό
Συμβούλιο δύναται να συστήνει επιτροπές και ομάδες εργασίας με σκοπό τη σύνταξη εισηγήσεων
για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό
Προσωπικού και στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά τουλάχιστον το μήνα και
σε έκτακτη οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του
Διευθύνοντος Συμβούλου ή εφόσον ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Την πρόσκληση απευθύνει ο Διευθύνων Σύμβουλος με τον προσφορότερο κατά την
κρίση του τρόπο. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προσκαλούνται
υπηρεσιακοί παράγοντες της εταιρείας, οι οποίοι συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το
Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη,
συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται
κατά
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Διευθύνοντος
Συμβούλου.

9. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα (1) μέλος του ως αναπληρωτή
του, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ορίζεται επίσης το χρονικό διάστημα και οι λόγοι της αναπλήρωσης.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπονεί στρατηγικό σχέδιο για την οργάνωση και λειτουργία του
δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, θέτοντας οικονομικούς και ποιοτικούς στόχους αναφορικά με
την εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής της εταιρείας μετά από διαβούλευση ιδίως με τους
εκπροσώπους των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και αντιπροσωπευτικών φορέων της επιστήμης,
της τέχνης, του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας. Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται στον Υπουργό
Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

11. α) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Με την ίδια απόφαση
καθορίζεται η διάρκεια της θητείας τους.

β) Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου μετά από Εισήγηση των Προϊσταμένων των Γενικών
Διευθύνσεων ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Η διάρκεια της θητείας
τους καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Μετά από Εισήγηση των Γενικών Διευθυντών ή κατά περίπτωση των Προϊσταμένων
Διευθύνσεων και απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Η διάρκεια της θητείας τους καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας που είναι
αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης καθορίζονται η εκάστοτε προβλεπόμενη αμοιβή
του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ως
άνω αμοιβή και αποζημίωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτερες αμοιβές και
αποζημιώσεις που προβλέπονται για Διευθύνοντες Συμβούλους και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων
των νομικών προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3429/2005. Η ανωτέρω αμοιβή και η
αποζημίωση μπορούν να αναπροσαρμόζονται με σκοπό την τήρηση ισοσκελισμένων
προϋπολογισμών. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
δεν δικαιούνται καμία άλλη χρηματική απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο.»

Αρθρο 8 – επαναλειτουργία ερτ αε με νόμο

Μετά το άρθρο 9 του ν. 4173/2013 προστίθεται άρθρο 9Α με τίτλο «Διευθύνων Σύμβουλος», ως
εξής:

«Αρθρο 9Α

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Διοικεί την Εταιρεία και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της.

β) Λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία
της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου ασκώντας όλες τις σχετικές διευθυντικές αρμοδιότητες.

γ) Καταρτίζει τους κανονισμούς της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του
παρόντος.

δ) Καταρτίζει τον προϋπολογισμό της εταιρείας, ο οποίος ακολούθως εγκρίνεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, και μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του.

ε) Καταρτίζει και εισηγείται το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα, καθώς και το περιεχόμενο
των ιστοτόπων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτεύει την
τήρηση των βασικών αρχών του παρεχόμενου περιεχομένου σύμφωνα με το άρθρο 3 του
παρόντος.

στ) Εκπροσωπεί την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ζητά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη
απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμοδιότητές
του. Μπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων κάθε φορά αρμοδιοτήτων του σε άλλα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Αρθρο 9 – επαναλειτουργία ερτ αε με νόμο

Το άρθρο 10 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 10 – επαναλειτουργία ερτ αε με νόμο

Εποπτεία – Ελεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

1. Ο έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των γενικών
αρχών του παρεχόμενου περιεχομένου γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το
οποίο δημοσιεύει ετησίως σχετική έκθεση.

2. Στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανατίθεται ο έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. όσον αφορά στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και την τήρηση των κανόνων του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.

3. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υποβάλλει στη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και στο Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους έκθεση για την
διαφάνεια στη χρήση του ανταποδοτικού τέλους.

4. Ο Υπουργός Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης εποπτεύει
την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στις
σχετικές αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Σε περίπτωση που ο Υπουργός
διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων αυτών, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η
οποία αποφαίνεται επί του ζητήματος, η δε απόφασή της εκτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο
και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.»

Αρθρο 10 – επαναλειτουργία ερτ αε με νόμο

Το άρθρο 11 του ν. 4173/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 11

Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί συμβούλια κοινωνικού ελέγχου του προγράμματος σε κάθε
διοικητική περιφέρεια της Επικράτειας. Στα συμβούλια συμμετέχουν εθελοντικά ακροατές,
τηλεθεατές, θεσμοί και κοινωνικές συλλογικότητες που αποτελούν το αντιπροσωπευτικό κοινό της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Αποστολή των συμβουλίων είναι να μεταφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας
τις απόψεις επί του περιεχομένου του προγράμματος, προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της
εταιρείας, καθώς και καταγγελίες ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων προγραμματικών
υποχρεώσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., προς το σκοπό της αξιολόγησης των υπηρεσιών και της βελτίωσης
της ποιότητας της λειτουργίας της. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται ο συγκεκριμένος αριθμός
των μελών των συμβουλίων, οι πανεπιστημιακοί θεσμοί, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και
οι
κοινωνικές συλλογικότητες πολιτιστικού χαρακτήρα που συμμετέχουν σε αυτά, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέμα που αφορά στη λειτουργία τους.»

Αρθρο 11 – επαναλειτουργία ερτ αε με νόμο

Το άρθρο 14 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 14

Κανονισμοί Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

1. Η διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθορίζονται με τον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος
Συμβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Με τον Κανονισμό Προσωπικού, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος
Συμβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού, τα
αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

3. Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών,
προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, προμήθειας προγράμματος, αγορών ακινήτων, μισθώσεων,
εκμισθώσεων και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί κινητών και ακινήτων της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθορίζονται με κανονισμούς, που καταρτίζονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι Κανονισμοί των παραγράφων 1, 2 και 3 καταρτίζονται ύστερα από γνώμη των εκπροσώπων
των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων της εταιρείας.»

Αρθρο 12 – επαναλειτουργία ερτ αε με νόμο

Το άρθρο 15 του ν. 4173/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.
4203/2013 (Α΄ 235) και την παρ. 4 του άρθρου έβδομου του ν. 4279/2014 (Α΄ 158),
αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 15

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού

1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προσλαμβάνει το προσωπικό της με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, καθώς και ορισμένου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχη εμπειρία σε
δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών της
διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως
ισχύουν.

2. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο προσλαμβάνεται με
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου ή ορισμένου χρόνου, καθορίζονται με συλλογική
σύμβαση εργασίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που εκπροσωπείται από το
Διοικητικό Συμβούλιο και των αρμοδίων κατά το νόμο εκπροσώπων των συνδικαλιστικών
οργανώσεων των εργαζομένων, στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών.

3. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να προσλάβει προσωπικό και με συμβάσεις έμμισθης εντολής μετά από
δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι όροι του
μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού αυτού, οι οποίοι γνωστοποιούνται στην ανωτέρω
δημόσια πρόσκληση, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο τήρησης
ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών.

4. Το προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος απασχολείται αποκλειστικά στην
εταιρεία Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

5. Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος
Συμβούλου, και αφού έχει προηγηθεί σχετική δημόσια προκήρυξη στον ιστότοπο της εταιρείας, η
ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την
παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριμένου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή
διαδικτυακού προϊόντος για την εκπλήρωση των σκοπών και της αποστολής της εταιρείας
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Καταστατικού της. Οι αναθέσεις και οι
παροχές αυτές γίνονται με όρους χρηστής διαχείρισης, απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας, στο
πλαίσιο ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, αφορούν δε σε πρόγραμμα που ενισχύει το παραγόμενο
και παρεχόμενο πρόγραμμα από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και στοχεύουν στην ενδυνάμωση
της εγχώριας παραγωγής και των συντελεστών της.»

Αρθρο 13 – επαναλειτουργία ερτ αε με νόμο

Στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 4173/2013, όπως ισχύουν, όπου αναφέρεται η
φράση «ΝΕΡΙΤ Α.Ε.» αντικαθίσταται με τη φράση «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.».

Αρθρο 14

Μετά το άρθρο 16 του ν. 4173/2013 προστίθεται άρθρο 16Α ως εξής:

«Αρθρο 16Α

1. Οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου ή έμμισθης εντολής του
προσωπικού, το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι οποίες λύθηκαν,
με το άρθρο 3 της 2/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414), όπως ισχύει, αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφεξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί
με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Οι μισθοί του προσωπικού του προηγούμενου
εδαφίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), προκειμένου
δε, για δημοσιογράφους από την κ.υ.α. 2/17805/0022 (Β΄ 662).

2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου, για θέματα Ραδιοτηλεόρασης, Υπουργού Επικρατείας και του
Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα που προκύπτουν από την κατά την
προηγούμενη παράγραφο αναβίωση συμβάσεων και ιδίως τα θέματα που αφορούν:

α) εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που καταργήθηκε με την
αναφερόμενη στην παράγραφο 1 κοινή υπουργική απόφαση,

β) συμψηφισμούς αυτών με τους κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, επιδόματα και κάθε είδους
αποζημιώσεις που ελήφθησαν από τους εργαζόμενους που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του
παρόντος, για την περίοδο μέχρι την, από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, αναβίωση των συμβάσεών τους,

γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια του προσωπικού τούτου.

3. Από την αναβίωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται:

α) το προσωπικό ειδικών θέσεων και οι ειδικοί σύμβουλοι (μετακλητοί υπάλληλοι),

β) όσοι γνωστοποιήσουν με έγγραφη δήλωσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ότι
δεν επιθυμούν την αναβίωση της σύμβασης εργασίας τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20
ημερών από τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή όσοι δεν
εμφανιστούν προς ανάληψη των καθηκόντων τους μέσα στην προθεσμία αυτή,

γ) όσοι έχουν λάβει πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με οριστική απόφαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού
φορέα και όσοι έχουν καταθέσει ήδη κατά τη δημοσίευση του παρόντος αίτηση για τη λήψη
πλήρους σύνταξης. Πλήρης είναι η σύνταξη που καταβάλλεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα
με τις απώτατες χρονικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία.

4. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που έχουν συναφθεί με τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εργαζομένων που δεν
εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος παραμένουν σε ισχύ. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου
που έχουν συναφθεί μεταξύ της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών λύονται
αζημίως από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΝΕΡΙΤ Α.Ε. παύει αυτοδικαίως και αζημίως από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Μέχρι την καθ’
οιονδήποτε τρόπο αντικατάσταση των προσώπων της παρούσας παραγράφου, εξακολουθούν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμειβόμενοι σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεών τους.

5. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου
επιμελείται τη διαδικασία ανάληψης καθηκόντων των εργαζομένων της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου και έχει την ευθύνη εντός τριμήνου από τη συγκρότησή του σε σώμα και την
πρώτη συνεδρίασή του να καταρτίσει τα ακόλουθα:

α) τη Συμφωνία Αρχών, κατόπιν διαβούλευσης με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τους
εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,

β) το Καταστατικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,

γ) τους Κανονισμούς της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,

δ) τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,

ε) το επιχειρησιακό σχέδιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

5.α Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της
παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, διορίζεται, με θητεία ενός (1) έτους,
προσωρινή τριμελής Διοικούσα Επιτροπή του καταργηθέντος με την κ.υ.α. 2/11.6.2013
ραδιοτηλεοπτικού σταθμού Ε.Ρ.Τ. 3, ο οποίος εντάσσεται στον ενιαίο φορέα. Η προσωρινή
Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, τον Γενικό Διευθυντή και έναν (1)
εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος εκλέγεται με καθολική και άμεση ψηφοφορία από τους
εργαζόμενους. Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμβάλλει στην αποκατάσταση και στη λειτουργία του
ραδιοτηλεοπτικού σταθμού, καθώς και στη διαδικασία ανάληψης καθηκόντων των εργαζομένων
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Εντός του τριμήνου της παραγράφου 5 του παρόντος
άρθρου, υποβάλλει εισήγηση, η οποία αφορά στην κατάρτιση της Συμφωνίας Αρχών, του
Καταστατικού, των Κανονισμών, του Προϋπολογισμού, καθώς και του επιχειρησιακού σχεδίου της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Οι αποζημιώσεις των μελών της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής καθορίζονται
σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

6. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος ελέγχει το σύνολο
των, σε ισχύ, συμβάσεων και δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η θητεία των οποίων εκκινεί μετά τη θέση σε ισχύ του
παρόντος νόμου, δεν φέρουν ευθύνη για θέματα που ανακύπτουν από την προγενέστερη της
ανάληψης των καθηκόντων τους διαχείριση.

7. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι θυγατρικές της που καταργήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2/11.6.2013 κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414), όπως
ισχύει, εξακολουθούν να υπάγονται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης σύμφωνα με την Οικ.
2/11.6.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
(Β΄ 1414), όπως ισχύει, το έργο δε της διαχείρισης πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μήνα από
την ισχύ του παρόντος νόμου. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας ο ειδικός διαχειριστής
παραδίδει όλο το υπάρχον υλικό σε νέο ειδικό διαχειριστή που ορίζεται με κοινή απόφαση του
αρμόδιου Υπουργού για θέματα Ραδιοτηλεόρασης και του Υπουργού Οικονομικών. Η παράγραφος
7 του άρθρου 4Α της υπ’ αριθμ. Οικ. 2/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) καταργείται.

8. Τα δικαιώματα επί των σημάτων και των άυλων αγαθών που ανήκαν στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και τις
θυγατρικές της που καταργήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2/11.6.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414), όπως ισχύει, μεταφέρονται
αυτοδικαίως στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκειμένου να αδειοδοτηθούν οι κατασκευές κεραιών
που απαιτούνται για την κάλυψη του δικτύου της υποχρεούται μέχρι τις 30.10.2015 να καταθέσει
στην Ε.Ε.Τ.Τ. φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μέχρι την
έκδοση άδειας οι εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες.

9. Η μεταβίβαση από και προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
στην Ε.Ρ.Τ Α.Ε. και στις εταιρείες που αυτή ιδρύει κάθε περιουσιακού στοιχείου και γενικά
εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, απαίτησης και υποχρέωσης, καθώς και οι σχετικές
συμβάσεις απαλλάσσονται από κάθε γενικό ή ειδικό φόρο ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή
εισφορά
υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

10. Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου με σκοπό τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της
ειδικής διαχείρισης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που καταργήθηκαν με την υπ’ αριθμ.
2/11.6.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
(Β΄ 1414), όπως ισχύει. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή
Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος είναι και Πρόεδρός της, έναν (1)
εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και τρεις (3) ορκωτούς λογιστές. Η Επιτροπή
συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας, αρμόδιου για
θέματα
Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η Επιτροπή υποβάλει πόρισμα στους Υπουργούς Οικονομικών και
Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Με την ίδια κοινή υπουργική
απόφαση εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της,
καθώς και η αποζημίωση των τριών ορκωτών λογιστών της Επιτροπής.»

Αρθρο 15 – επαναλειτουργία ερτ αε με νόμο

Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 12,13 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του
ν. 4173/2013, όπως ισχύουν.

 

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply