Βήμα Βήμα για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Βήμα Βήμα για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

 Πως ξεκινά η διαδικασία;

εξωδικαστικός μηχανισμός. Η διαδικασία ξεκινά κατόπιν σχετικής αίτησης της επιχείρησης, η οποία θα συνοδεύεται από μια αρχική πρόταση ρύθμισης οφειλών καθώς και από τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία της. Στα συνοδευτικά έγγραφα δεν περιλαμβάνονται η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα.

Που πρέπει να εισέλθω για να υποβάλλω αίτηση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.keyd.gov.gr στην ενότητα «Αιτηθείτε στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό». Η είσοδος στην ειδική πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση των κωδικών του Taxis.

Ποιοί είναι επιλέξιμοι για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών;

α) Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και έχουν πτωχευτική ικανότητα.

β) Τα νομικά πρόσωπα με φορολογική έδρα στην Ελλάδα που ασκούν επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητα.

Ποιος υποβάλλει την αίτηση και τι ισχύει στους συνοφειλέτες;

Η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη.

Για πρώτη φορά όμως σε διαδικασία εκτός δικαστηρίων η πλειοψηφία των συμφωνούντων να συμμετάσχουν σε ρύθμιση πιστωτών, βάσει της αναλογίας της απαίτησης τους από την επιχείρηση που αιτείται, είναι δυνατόν να εκκινήσει τη διαδικασία αλλά και να δεσμεύει τους υπόλοιπους πιστωτές που δεν συμμετέχουν, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες συνεννόησης

Οι συνοφειλέτες πρέπει να συνυποβάλλουν.

Ποιοι ΔΕΝ εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες. Υπάρχει πρόβλεψη για ένταξη σε ρυθμίσεις στο ευρύτερο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, με την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων-Εγκυκλίων κλπ.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης; – εξωδικαστικός μηχανισμός

α) Κατά την 31-12-2016 να είχε οφειλές που να υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ συνολικά.

β) Κατά την 31-12-2016 να είχε “κόκκινο δάνειο”, ήτοι δάνειο με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016, ή οφειλές προς εφορία ή άλλο ΝΠΔΔ, ή να είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών ή να είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμών.

γ) Εάν τηρεί Β κατηγορίας βιβλία απαιτείται τουλάχιστον μία φορολογική χρονιά την τελευταία τριετία να είχε κλήσει με κέρδη. Εάν τηρεί Γ κατηγορίας βιβλία θα έπρεπε να έχει θετικό αποτέλεσμα.

Ποια είναι η διαδικασία μετά την κατάθεση της αίτησης;

Μετά την κατάθεση της αίτησης ορίζεται ένας συντονιστής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την αναδιάρθρωση των χρεών από ειδικό μητρώο που τηρείται ήδη για το σκοπό αυτό στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και απαρτίζεται κατά προτεραιότητα από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, επαγγελματίες των διαπραγματεύσεων (με σαφώς ορισμένο επάγγελμα με σχετικό Νόμο) που εγγυώνται για την εφαρμογή της διαδικασίας, την επικοινωνία μεταξύ των πιστωτών και του αιτούμενου, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και καταγράφουν τη διαδικασία τις προτάσεις, τις αντιπροτάσεις, τα επιχειρήματα στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

Τι είναι ο συντονιστής και σε ποιές ενέργειες προβαίνει;

Ο συντονιστής παίζει καθοριστικό ρόλο. Μετά την πλήρη αίτηση της η επιχείρηση δεν χρειάζεται να επέμβει στη διαδικασία παρά μόνο στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης όπου καλείται να αναμορφώσει την αρχική της πρόταση ή να εγκρίνει τις τυχόν αντιπροτάσεις των πιστωτών.

Πότε ενημερώνονται οι πιστωτές και ποιος τους ενημερώνει – εξωδικαστικός μηχανισμός;

Ο συντονιστής αναλαμβάνει να αποστείλει την αίτηση και την πρόταση της στους πιστωτές ως την 13η ημέρα μετά την αίτηση, μεριμνά για την παραλαβή της και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους πιστωτές, ορίζει αυστήρο χρονοδιάγραμμα ενός μήνα για την κατάθεση αντιπροτάσεων από μέρους τους, δίνει νέα προθεσμία στην επιχείρηση για την τροποποίηση της αρχικής της πρότασης ή για την έγκριση από μέρους της των αντιπροτάσεων των πιστωτών και εν τέλει φροντίζει για την έγκαιρη ψήφιση των εγκεκριμένων από την επιχείρηση προτάσεων την 88η ημέρα μετά την αίτηση.

Τι πρέπει να κάνει ο οφειλέτης και πως συνεργάζεται με τον συντονιστή;

Στην ουσία η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να καταθέσει πλήρη αίτηση-πρόταση και να αποφασίσει ποιες από τις προτάσεις που θα λάβει θα είναι αποδεκτές. Η επιχείρηση απαλλάσσεται οριστικά από το όποιο διοικητικό κόστος θα συνεπαγόταν η –κατά τα ειωθότα μάταιη- προσπάθεια της να συνεννοηθεί με το σύνολο των πιστωτών της και να διεκδικήσει βιώσιμη ρύθμιση με το σύνολο των πιστωτών της.

Αφού ενημερωθούν οι πιστωτές ποια είναι τα χρονικά στάδια και οι προθεσμίες της διαδικασίας;

Εν συνεχεία ακολουθούνται σαφή χρονοδιαγράμματα σε δέκα στάδια με ρητές προθεσμίες 88 ημερών προκειμένου να επεξεργαστούν οι πιστωτές την πρόταση του οφειλέτη ή ο οφειλέτης αντίστοιχες αντιπροτάσεις των πιστωτών. Μια επιχείρηση θα μπορούσε να έχει εξασφαλίσει λύση ρύθμισης με όλους τους πιστωτές σε 88 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης της. Εφόσον υπάρχει συναίνεση ως το τελικό στάδιο της ροής της διαπραγμάτευσης την 88η ημέρα είναι δυνατόν να συνταχτεί η σύμβαση αναδιαρθρωσης που από την επόμενη μέρα τίθεται σε ισχύ και αποτυπώνει τη συμφωνία πιστωτών και οφειλέτη.

Κατά τη διάρκεια του εξωδικαστικού μηχανισμού υπάρχει προστασία κατασχέσεων στην περιουσία του οφειλέτη-εξωδικαστικός μηχανισμός;

Για πρώτη φορά σε εξωδικαστικό πλαίσιο ο οφειλέτης προστατεύεται με αυστηρή και συγκεκριμένη αναστολή από καταδιωκτικά μέτρα, από νέες και παλιές διεκδικήσεις εναντίον του

 

Ποιοί πιστωτές εξαιρούνται από τη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού; Επηρεάζονται από τη συμφωνία που τυχον θα επιτευχθεί;

Οι μικροί πιστωτές, που έχουν υπόλοιπα μικρότερα του 1,5% του συνόλου των πιστώσεων της αιτούμενης εξαιρούνται, επειδή αυτοί είναι απόλυτα εξαρτώμενοι από τα ποσά που τους οφείλονται από την επιχείρηση που επιχειρεί να εξυγιανθεί. Οι απαιτήσεις τους δεν επηρεάζονται από τη συμφωνία αναδιάρθρωσης, από τυχόν απομειώσεις απαιτήσεων που θα συμφωνηθούν. Με αυτόν τον τρόπο οι μικροί πιστωτές εξακολουθούν να διεκδικούν το σύνολο των απαιτήσεων τους.

Εάν μια εταιρία τελεί σε εκκαθάριση ή έχει υποβάλει διακοπή εργασιών μπορεί να ενταχθεί- εξωδικαστικός μηχανισμός;

Σε εξωδικαστικό πλαίσιο εντάσσονται όσες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εκκαθάριση και αναβιώνουν (προ της διανομής των περιουσιακών τους στοιχείων) ή όσοι διέκοψαν τη λειτουργία τους και την επανεκκινούν.

Μέχρι πότε ισχύει ο νόμος για ένταξη στον εξωδικασικό μηχανισμό;

Η ισχύς του Νόμου έχει προσωρινό χαρακτήρα. Έχει ημερομηνία λήξης την 31/12/18.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply