Ελληνική Ιθαγένεια: Ένα κυριαρχικό δικαίωμα της Πολιτείας

Νεότερο άρθρο για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

Ιθαγένεια είναι ο δημοσίου δικαίου δεσμός ενός ατόμου προς την πολιτεία στο λαό της οποίας αυτός ανήκει. Αυτός είναι ένας πρώτος ορισμός της Ιθαγένειας. Στη νομική ορολογία είναι η δημόσια εξουσία της κυρίαρχης πολιτείας ενός κράτους να χαρακτηρίζει με στενό νομικό δεσμό ένα άτομο το οποίο την απαρτίζει.

Στην Ελλάδα η ιθαγένεια για πάρα πολλά χρόνια ήταν στενά συνδεδεμένη με το δίκαιο του αίματος. Έλληνας ήταν αυτός που γενήθηκε από έλληνα πατέρα ή μητέρα, η αυτός που αναγνωρίστηκε τέκνο ή υιοθετήθηκε από έλληνα πατέρα ή μητέρα καθώς και όσοι γινόταν έλληνες με πολιτογράφηση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

Λίγο καιρό πριν μέσα στο 2010 ο νέος νόμος 3838/2010 που ψηφίστηκε τροποποίησε τον κώδικα ιθαγένειας 3284/2004 και διεύρυνε τη δυνατότητα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας πέρα από το δίκαιο του αίματος.

Ειδικότερα:

1) Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά από τη γέννηση του όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος,
εφόσον:

α. ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη Χώρα από
τη γέννηση του ή

β. δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννηση του ούτε μπορεί να αποκτήσει τέτοια με
σχετική δήλωση των γονέων του στις οικείες αλλοδαπές αρχές, αν το δίκαιο της ιθαγένειας
των γονέων του απαιτεί την υποβολή παρόμοιας δήλωσης, ή

γ. είναι άγνωστης ιθαγένειας, εφόσον η αδυναμία διαπίστωσης της τυχόν αποκτώμενης με τη
γέννηση αλλοδαπής ιθαγένειας δεν οφείλεται σε άρνηση συνεργασίας γονέα.

2) Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και συνεχίζει να ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα και οι δυο στη Χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη, αποκτά από τη γέννηση του την Ελληνική Ιθαγένεια, εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής του τέκνου στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του, μέσα σε τρία έτη από τη γέννησημόνον εφόσον και οι δύο γονείς τους διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα δυνάμει σχετικού νόμιμου τίτλου σε ισχύ.

3)Τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη Χώρα αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια από τη συμπλήρωση του εξαετούς χρόνου φοίτησης με κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου μόνιμης κατοικίας του που υποβάλλουν οι γονείς του μέσα σε τρία έτη από τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού και μόνον εφόσον και οι δύο γονείς τους διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα δυνάμει σχετικού νόμιμου τίτλου σε ισχύ.

4) Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει:

α. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.

β. Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που τέλεσε εκ δόλου, κατά την
τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική
της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή τουλάχιστον έξι μηνών και ανεξαρτήτως χρόνου
έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για συγκεκριμένα εγκλήματα.

γ. Να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στη
Χώρα.

δ. Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης
πολιτογράφησης.

ε. Να κατέχει έναν τίτλο νόμιμης διαμονής:

στ. Να γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.

ζ. Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας.
η. Να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της
Χώρας

Οι σημαντικότερες αλλαγές για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, όπερ σημαίνει ότι ο αλλοδαπός πλέον δεν είναι αλλοδαπός με ειδικό καθεστώς διαμον΄ς και εργασίας στην Ελλάδα, αλλά Έλληνας με ελληνική ταυτότητα και διαβατήριο και όλα τα δικαιώματα που απολαμβάνει ένας Έλληνας από την πολιτεία, εντοπίζονται κυρίως στον τρόπο απόκτησης:

Η ελληνική πολιτεία αναπροσαρμόζει τη κυριαρχική της εξουσία να δημιπουργεί έλληνες στην ιθαγένεια διερύνοντας το κύκλο και προς τους αλλοδαπούς, οι οποίοι διαμένουν και γενιούνται στην Ελλάδα από νόμιμους γονείς.
Πολλοί προσπαθούν να δώσουν στην έννοια της ιθαγένειας διάφορες χροιές προσπαθώντας να περάσουν τα δικά τους μηνύματα, Πάντως το αξιοπερίεργο στην όλη ιστορία είναι ότι σε ένα χρόνο το 2011 έχουμε απογραφή οι Έλληνες θα είναι πάλι γύρω στα 10 εκατομμύρια ενώ όλοι ξέρουμε ότι είμαστε χώρα γερόντων με έντονο δημογραφικό πρόβλημα τα τλευταία χρόνια. Δεν ξέρω τι συμπεράσματα μπορεί να βγάλει κανείς αλλά ο νέος νόμος δημιουργεί μία νέα κατάσταση για τους αλλοδαπούς στη χώρα μας.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

1 Comments

    Leave A Reply