Πως μπορείς να προσβάλλεις δικαστικά το εκκαθαριστικό του Φόρου Εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ. Βήμα Βήμα η διοικητική διαδικασία.

Πως μπορείς να προσβάλλεις δικαστικά το εκκαθαριστικό του Φόρου Εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ. Βήμα Βήμα η διοικητική διαδικασία.

Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και πως μπορείτε να ξεκινήσετε τη δικαστική διαδικασία για την ακύρωσή του.

Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.

Μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές στη διαδικασία προσφυγών σε φορολογικές διαφορές, αλλά και την εβδομαδιαία νομοθέτηση για ζητήματα φορολογικού ενδιαφέροντος, οι περισσότεροι φορολογούμενοι δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει στη διαδικασία φορολόγησής του.

Τα τελευταία χρόνια μεσούσης της χρονιάς η φορολόγηση καταλαμβάνει αλλαγές από αρχές του έτους με αποτέλεσμα οι παρακρατήσεις φόρων να αυξάνονται αναδρομικά και τα εισοδήματα ολοένα και να μειώνονται.

Σε πλείστες περιπτώσεις όμως έχει γίνει αντιληπτό ότι πολλά εκκαθαριστικά παρουσιάζουν σοβαρά λάθη ιδίως όσον αφορά τη φορολόγηση του ΕΝΦΙΑ, που έχει γίνει πλέον η κερκόπορτα  που οδηγεί σταδιακά στην υποχρεωτική υπερχρέωση και τελικώς τη δήμευση του ακινήτου υπέρ του δημοσίου.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία και τη φορολαίλαπα που επικρατεί ο μόνος τρόπος αντίδρασης είναι η δικαστική οδός. Η πλειονότητα των φορολογουμένων δεν προσφεύγει στα δικαστήρια επειδή η αργοπορία των δικαστηρίων αλλά και την εξάντληση των ενδίκων μέσων από τη πλευρά του δημοσίου αποθαρρύνουν τον ενδιαφερόμενο.  Επιπλέον, το κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη έχει γίνει με τους ίδοιυς ως άνω νόμους απαγορευτικό, την ίδια στιγμή που το δημόσιο παρίσταται σε όλες τις δίκες ΔΩΡΕΑΝ.

Ας μην ξεχνούμε ότι μια δίκη χάνεται σίγουρα όταν ληφθεί η απόφαση από τον ενδιαφερόμενο να μην προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Τι πρέπει να λοιπόν να κάνει ένας φορολογούμενος που θέλει να προσφύγει εναντίον της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (όπως λέγεται) – εκκαθαριστικό σημείωμα επιβολής φόρου εισοδήματος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ;

Την απάντηση μας τη δίνει το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας).

Πως ξεκινάει η διαδικασία αμφισβήτησης του εκκαθαριστικού;

Αρχικά πρέπει να κατατεθεί μια ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Εσωτερικής Υπηρεσίας Επανεξέτασης της ΓΓΔΕ.

Μπορώ να προσφύγω κατευθείαν στα δικαστήρια;

ΟΧΙ. Ο νομοθέτης στον ίδιο ως άνω νόμο έβαλε ως διαδικαστική προϋπόθεση της προσφυγής στη δικαιοσύνη, την άσκηση προηγουμένως της συγκεκριμένης προσφυγής στα πλαίσια της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η  προσφυγή στα δικαστήρια κρίνεται απαράδεκτη.

Σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να κατατεθεί η προσφυγή αυτή;

Η προθεσμία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής είναι 30 ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης ή τη γνωστοποίηση του εκκαθαριστικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στο χρονικό διάστημα των 30 ημερών δεν υπολογίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί ολόκληρο τον Αύγουστο.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν σας γνωστοποιηθεί το εκκαθαριστικό στις 10 Ιουλίου 2016 τότε η προθεσμία των 30 ημερών λήγει την 9 Σεπτεμβρίου 2016, χωρίς να υπολογίζεται ολόκληρος ο Αύγουστος.

Που κατατίθεται η συγκεκριμένη προσφυγή;

Στην αρμόδια ΔΟΥ που εξέδωσε τη προσβαλλόμενη πράξη, η οποία είναι η ΔΟΥ του υπόχρεου φορολογούμενου.

Με την κατάθεση της προσφυγής ποια είναι η τύχη του βεβαιωθέντος φόρου;

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η κατάθεση της προσφυγής δεν αναστέλλει την βεβαίωση και είσπραξη του φόρου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ΔΥΟ θα αναζητήσει την είσπραξή του.

Πως μπορώ να σταματήσω την είσπραξη του φόρου;

Προβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεως αναστολής απευθυνόμενη στην ίδια υπηρεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι σύμφωνα με τον ίδιο ως άνω νόμο η καταβολή του 50% του οφειλόμενου σύμφωνα με το εκκαθαριστικό ποσού. Το ποσοστό αυτό αν και κρίνεται απαγορευτικό για τη διαδικασία, είναι ο μόνος τρόπος για να αναστείλει την είσπραξη και του υπολοίπου.

Υπάρχει δυνατότητα να μην καταβληθεί ούτε αυτό το 50%;

Υπάρχει τέτοια δυνατότητα εάν η ίδια υπηρεσία κρίνει ότι η καταβολή του ποσού αυτού θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον προσφεύγοντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στη πράξη ΔΕΝ εφαρμόστηκε ΠΟΤΕ αυτή η διάταξη. Η υπηρεσία δεν απεφάνθη ποτέ για το ζήτημα αυτό σε καμία υπόθεση.

 

Σε πόσες ημέρες πρέπει η φορολογική διοίκηση να εκδώσει απόφαση επί της αναστολής;

Θα πρέπει να εκδώσει απόφαση εντός 30 ημερών, διαφορετικά η αίτηση θα θεωρείται ότι απορρίπτεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στη πράξη σπάνια απαντάει η υπηρεσία, όλες απορρίπτονται σιωπηρώς.

 

Ποια στοιχεία πρέπει να καταθέσει ο φορολογούμενος με την προσφυγή του;

α. Τα έγγραφα στα οποία βασίζει το αίτημά του.

β. Ηλεκτρονικό φάκελο (σε οπτικό δίσκο – CD ή USB κλπ.), στον οποίο περιλαμβάνονται σε μαγνητική μορφή και σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αρχείου:

αα) η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή,

ββ) η αίτηση αναστολής σε περίπτωση αυτοτελούς υποβολής,

γγ) τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επικαλείται (σε ηλεκτρονικά αρχεία),

γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου.

Σε πόσο χρονικό διάστημα θα εκδώσει απόφαση επί της προσφυγής η διοίκηση;

Η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να εκδώσει απόφαση επί της προσφυγής εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών  από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στη Φορολογική Διοίκηση, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση, την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο, λαμβάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες που έλαβε από τον υπόχρεο και τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι σχετική με την υπόθεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.

Τι ισχύει εάν περάσουν οι 120 ημέρες;

Τότε η προσφυγή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρώς από την διοίκηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η πλειονότητα των προσφυγών απορρίπτονται σιωπηρώς.

Τι πρέπει να προσέξουμε μετά την απόρριψη της προσφυγής μας;

Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε μετά την σιωπηρή ή ρητή απόρριψη της προσφυγής μας είναι ο χρόνος που έχουμε πλέον για προσφύγουμε στα διοικητικά δικαστήρια.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Κατά της απόφασης ρητής ή σιωπηρής απορριπτικής της προσφυγής μας έχουμε δικαίωμα να ασκήσουμε πλέον προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια εντός προθεσμίας 30 ημερών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πολλοί ξεχνούν ότι η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απαιτεί κοινοποίηση τη πράξης αυτής εντός 20 ημερών από τη λήξη της 30νθήμερης προθεσμίας προς τη φορολογική διοίκηση, αλλιώς η προσφυγή είναι απαράδεκτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ εάν απορριφθεί η προσφυγή μας 10 Ιουλίου 2016 ή παρέλθουν οι 120 ημέρες την 10 Ιουλίου 2016 τότε πρέπει να καταθέσουμε προσφυγή μέχρι την 9 Σεπτεμβρίου 2016, αφού ο Αύγουστος εξαιρείται.

Στο ίδιο παράδειγμα εάν η ημερομηνία είναι 10 Ιουνίου 2016 τότε πρέπει να καταθέσουμε προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια μέχρι και την 10 Ιουλίου 2016.

Σε διαφορετική περίπτωση η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη και εκπρόθεσμη.

Ποιο είναι το παράβολο κατάθεσης προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια και πως υπολογίζεται;

Το παράβολο είναι ποσοστό επί του αμφισβητούμενου ποσού και υπολογίζεται από τη ΔΟΥ με σχετικό σημείωμα και η καταβολή του είναι 1/3 με την κατάθεση και τα υπόλοιπα 2/3 μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης.

 Συζητειστε την υποθεση σας με τους ειδικους

 

Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος,Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος,Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος

 

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply