ειδικα ταμεια συνταξη: Τι ισχύει για τους ασφαλισμένους στα πρώην ειδικά ταμεία – Συνταξιοδότηση – Παραδείγματα

ειδικα ταμεια συνταξη

ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ειδικα ταμεια συνταξη

ειδικα ταμεια συνταξη

Εφκύκλιος Γεν. Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ασφαλισμένοι πριν την 1.1.1983

Ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010

1. `Ανδρας ασφαλισμένος στο ΤΑΠ-ΟΤΕ το 1980, με 30 έτη ασφάλισης και ηλικία
55 ετών την 31/12/2010 -> έχει ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και θα
μπορεί να λάβει τη πλήρη σύνταξή του είτε με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης
(ΑΟΗ), είτε – εφόσον σταματήσει σήμερα την εργασία του- όταν συμπληρώσει το
65° έτος της ηλικίας του. Έχει επίσης τη δυνατότητα να λάβει σύνταξη μειωμένη
στο 60ό έτος της ηλικίας του.

2. Ασφαλισμένη στο ΤΣΠ-ΑΤΕ το 1982, με 28 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών
την 31/12/2010 -> έχει ήδη θεμελιώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα και θα
μπορεί να λάβει την σύνταξή τής είτε με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης
(ΑΟΗ), είτε – εφόσον σταματήσει σήμερα την εργασία της- όταν συμπληρώσει το
60ό° έτος της ηλικίας της (πλήρης σύνταξη). Έχει επίσης τη δυνατότητα να
λάβει άμεσα σύνταξη μειωμένη, αφού είναι ήδη 58 ετών (η μείωση στην
περίπτωση αυτή είναι 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του
προβλεπόμενου για πλήρη συνταξιοδότηση ορίου ηλικίας (στην περίπτωση αυτή
είναι το 60ό έτος).

3. Ασφαλισμένη στο ΤΣΠ-ΑΤΕ το 1982, έχουσα 25 έτη ασφάλισης, ηλικίας 54 ετών
την 31/12/2010 -> έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και θα μπορεί να
λάβει την σύνταξή της είτε με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης (ΑΟΗ), είτε
όταν συμπληρώσει το 56° έτος της ηλικίας της (μειωμένη σύνταξη).

Αναγνωριζόμενοι χρόνοι:

Σύμφωνα με το Ν. 3863/2010, η ισχύς των διατάξεων της παρ. 18 του άρ. 10
αρχίζει την 1.1.2011 και αφορά τους ασφαλισμένους που συγκεντρώνουν
αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατ΄ αποκλειστικότητα από 1.1.2011
και εφεξής, και

β) έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη ασφάλισης.
Επομένως, οι διατάξεις της παρ. 18 του άρ. 10 δεν καταλαμβάνουν τους
ασφαλισμένους των Ειδικών Ταμείων πριν την 1/1/1983, οι οποίοι μέχρι
31/12/2010 θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις ισχύουσες γι΄ αυτήν
την κατηγορία ασφαλισμένων διατάξεις.

Αντιθέτως, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρου 40 και παρ. 12 του 47 του Ν.
2084/92.

——————————————————————————————
Β. Ασφαλισμένοι πριν την 1.1.1983 που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα μέχρι 31.12.2010

Παραδείγματα:

1. άνδρας ασφαλισμένος από την 1.1.1982 στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, ο οποίος μέχρι
31/12/2010 δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με καμία από τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ανδρών ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1982,
έχοντας συνολικό χρόνο ασφάλισης 20 έτη -> θα θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους
συνταξιοδότησης είτε με 35 έτη ασφάλισης ΑΟΗ (η διάταξη αυτή, ως ελέχθη
ανωτέρω δεν θίγεται με το νέο νόμο) είτε με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της
ηλικίας του.

2. Ασφαλισμένη στο ΤΑΠ-ΟΤΕ πριν την 1/1/1983, έχουσα 22 έτη ασφάλισης,
ηλικίας 55 ετών την 31.12.2010 που δεν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωμα μέχρι τότε -> θα θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης κατά
το έτος συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας της (αφού συμπληρώνει το 60°
έτος της ηλικίας της το έτος 2015) και μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση
των 25 ετών ασφάλισης (είτε το έτος 2013 κατά το οποίο θα είναι ήδη 58 ετών,
είτε το έτος 2011 κατόπιν αναγνώρισης τριών πλασματικών ετών).

Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι δύνανται να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης της παρ. 18
του Ν. 3863/2010 είτε για θεμελίωση είτε για προσαύξηση και, πάντως, όπως
προβλέπεται η αναγνώριση αυτή στην παρ. 18.
——————————————————————————————-

Ασφαλισμένοι από 1.1.1983 μέχρι 31.12.1992

Α. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002 «οι ασφαλισμένοι των
Ειδικών Ταμείων, που υπήχθησαν από 1.1.1983-31.12.1992 στην ασφάλιση
οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με
τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και του 58ου έτους της ηλικίας τους.

Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 αυξάνεται από
1.1.2011 ο ανωτέρω απαιτούμενος για συνταξιοδότηση χρόνος ασφάλισης των
ασφαλισμένων των (πρώην) Ειδικών Ταμείων που υπήχθησαν στην ασφάλιση
οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1.1.1983-31.12.1992 κατά 1 έτος και
μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Επιπλέον, αυξάνεται σταδιακά από
1.1.2012 και το όριο ηλικίας μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους.

Από το συνδυασμό των διατάξεων προκύπτει ότι η θεμελίωση δικαιώματος αυτής
της κατηγορίας ασφαλισμένων μέχρι 31.12.2010 υπάρχει εφόσον πληρούνται και
το όριο ηλικίας (58°) και ο χρόνος ασφάλισης (35 έτη).

Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υπάρξει δυνατότητα συνταξιοδότησής τους με
αναστολή καταβολής της σύνταξης, αφού η συνταξιοδότηση με χρόνο ασφάλισης 35
ετών δεν προβλεπόταν από τις καταστατικές διατάξεις των Ειδικών Ταμείων αλλά
ορίστηκε με τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 3 του Ν. 3029/02, πολύ αργότερα
δηλαδή από τη θέσπιση της αναστολής με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 9
του Ν. 1976/91.

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές μέχρι 31.12.2010,
τότε οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής υπάγονται στη διάταξη της παρ. 3
του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, δηλαδή στη σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας
και του χρόνου ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή ισχύει και η δυνατότητα
αναγνώρισης των χρόνων της παρ. 18 του άρθρου 10.

Παραδείγματα:

α. Ασφαλισμένος στην ΤτΕ από 1.1.1984, ηλικίας την 31.12.2010, 53 ετών -> θα
δικαιωθεί σύνταξης με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Ο συγκεκριμένος στην
ηλικία των 60 ετών θα έχει συμπληρώσει 33 έτη (26 μέχρι το 2010 και 7 μέχρι
τη συμπλήρωση των 60 ετών) πραγματικής ασφάλισης και θα δικαιούται να
αναγνωρίσει μέχρι 7 έτη ασφάλισης σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 10
(προσοχή: εφόσον έχει ήδη εξαγοράσει κάποιο χρόνο από αυτούς που
προβλέπονται στην παρ. 18, ο συνολικός χρόνος των 7 ετών μειώνεται
αναλόγως).

β. Ασφαλισμένος στην ΤτΕ από 1.1.1984, ηλικίας την 31.12.2010 53 ετών, ο
οποίος έχει αναγνωρίσει και 750 ημέρες ως χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας -> θα
δικαιωθεί σύνταξης με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Ο συγκεκριμένος στην
ηλικία των 60 ετών θα έχει συμπληρώσει 33 έτη πραγματικής ασφάλισης και θα
έχει αναγνωρίσει 750 ημέρες στρατιωτικής υπηρεσίας (ήτοι 750:25= 30 μήνες,
δηλ. 2,5 έτη), άρα θα έχει 35,5 έτη συνολικής πραγματικής ασφάλισης. Από
τους αναγνωριζόμενους χρόνους της παρ. 18 του άρθρου 10 δεν θα δικαιούται 7
έτη αναγνώρισης, αλλά 7-2,5 (αναγνωρισθείσα στρατιωτική υπηρεσία) = 4,5 έτη.

Εννοείται ότι και στα δύο ανωτέρω παραδείγματα, η αναγνώριση των
πλασματικών χρόνων της παρ. 18 είναι προαιρετική.

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ. 47 του Ν. 2084/92 και την
παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3029/2002 για τους ασφαλισμένους των Ειδικών
Ταμείων που συμπληρώνουν το 65° έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 60ό οι
γυναίκες, ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος ορίζεται σε 15 έτη ασφάλισης.

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη για να υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα
πλήρους σύνταξης μέχρι 31/12/2010, ο/η ασφαλισμένος/η θα πρέπει μέχρι αυτή
την ημερομηνία να πληρεί αθροιστικά τόσο το χρόνο ασφάλισης όσο και την
ηλικία.

Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υπάρξει δυνατότητα συνταξιοδότησής τους με
αναστολή καταβολής της σύνταξης, αφού η συνταξιοδότηση με χρόνο ασφάλισης 15
ετών δεν προβλεπόταν από τις καταστατικές διατάξεις των Ειδικών Ταμείων αλλά
ορίστηκε με τις διατάξεις του αρ. 47 παρ. 6 του Ν. 2084/92, πολύ αργότερα
δηλαδή από τη θέσπιση της αναστολής με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 9
του Ν. 1976/91.

Ειδικά για τις γυναίκες -ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας, με την παρ. 15
του Ν. 3863/2010 προβλέπεται σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας από το 60ό
στο 65°.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το τελευταίο εδάφιο της ίδιας ως άνω παραγράφου, κατά
το μεταβατικό διάστημα σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας της παραγράφου
αυτής, ήτοι κατά τα έτη 2011-2014, οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξης στο
όριο ηλικίας όπως διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης του προβλεπόμενου,
κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ορίου ηλικίας για πλήρη, ήτοι κατά
τα έτη 2011-2014.

Παραδείγματα:

α. ασφαλισμένη στο ΤΑΠ-ΟΤΕ από την 1.11.1992 ηλικίας 52 ετών την 31.12.2010
-> θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της
ηλικίας, αφού το 60ό έτος της ηλικίας της το συμπληρώνει το 2018, όταν
δηλαδή σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 15 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010
έχει ολοκληρωθεί η μεταβατική περίοδος και απαιτείται πια η συμπλήρωση του
65ου έτους.

Βεβαίως, η ασφαλισμένη αυτή, αφού θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους σύνταξης το
2018 έχει δικαίωμα αναγνώρισης το έτος αυτό μέχρι 7 ετών για προσαύξηση της
πλήρους σύνταξής της.

Εναλλακτικά, η ίδια ασφαλισμένη, εφόσον αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο
ασφάλισης μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης μεταξύ 55ου και
60ού έτους της ηλικίας, ώστε να συμπληρώσει τα απαιτούμενα από άλλη διάταξη
25 έτη ασφάλισης.

β. Ασφαλισμένη στην ΤτΕ από 1.1.1985, ηλικίας 59 ετών την 31/12/2010, έχουσα
15 έτη ασφάλισης -> θα θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης με τη
συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας της (το 2011), επομένως, θα μπορεί να
λάβει την πλήρη σύνταξή της το έτος 2012, δηλαδή με τη συμπλήρωση του 61ου
έτους της ηλικίας της.

Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002, οι
ασφαλισμένοι από 1.1.1983-31.12.1992 των (πρώην) Ειδικών Ταμείων (ΤΑΠ-ΟΤΕ,
ΟΑΠ-ΔΕΗ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ., ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΤΕ, ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ,
ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΑΠΑΕ-Η «ΕΘΝΙΚΗ») θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη
συμπλήρωση 37 ετών υποχρεωτικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Με τη νέα διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, η ανωτέρω
διάταξη έχει εφαρμογή μέχρι 31.12.2010 και, επομένως, θεωρείται καταργημένη
από την 1.1.2011.

Δ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Ν. 2084/92 για τους
ασφαλισμένους (άνδρες) από 1.1.1983-31.12.1992 καθορίσθηκε ότι η θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος είναι το 65 έτος με 25 έτη
ασφάλισης (μειωμένη στο 60ό έτος), ενώ για τις γυναίκες το 60ό έτος με 25
έτη ασφάλισης (μειωμένη στο 55° έτος).

Με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 το όριο ηλικίας
των 60 ετών ή μικρότερο αυτού που προβλέπεται από γενικές ή καταστατικές
διατάξεις για την πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων των φορέων
κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
αυξάνεται κατά 1 έτος κάθε χρόνο από 1.1.2011 και μέχρι τη συμπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας με την επιφύλαξη -μεταξύ άλλων – ειδικών διατάξεων
για εργαζόμενους σε ΒΑΕ. Επιπλέον, όπου προβλέπεται χορήγηση μειωμένης
σύνταξης σε γυναίκες ασφαλισμένες σε όριο ηλικίας μικρότερο του 60ού, το
όριο αυτό αυξάνεται κατά 1 έτος από 1.1.2011 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι
τη συμπλήρωση του 60ού.
————————————————————————————————–
Παραδείγματα:

1. ασφαλισμένη στο ΤΣΠ-ΕΤΕ από την 1.1.1983 ηλικίας, με 27 έτη ασφάλισης, 59
ετών το 2010 -> έχει ήδη θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης και θα
θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης όταν συμπληρώσει το 60ό έτος, δηλαδή το
2011(άρα μπορεί να λάβει πλήρη σύνταξη στο 60ό της ηλικίας της).

2. ασφαλισμένη στο ΤΑΠ-ΟΤΕ από την 1.1.1985 ηλικίας 55 ετών το 2010 -> έχει
ήδη θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης και θα θεμελιώσει δικαίωμα
πλήρους σύνταξης όταν συμπληρώσει το 60ό έτος ,δηλαδή το 2015 (άρα, μπορεί
να λάβει πλήρη σύνταξη στο 60ο έτος της ηλικίας της)

3. ασφαλισμένη στο ΤΣΠ-ΑΤΕ από την 1.1.1985 ηλικίας 52 ετών το 2010 -> δεν
έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Θα θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης
σύνταξης με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, δηλαδή το 2013 (άρα.,
μπορεί να πάρει μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας
της- η μείωση σε αυτήν την περίπτωση, αν δηλαδή επιλέξει τη λήψη μειωμένης
σύνταξης θα ανέλθει σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι τη
συμπλήρωση του προβλεπόμενου το έτος 2013 πλήρους ορίου ηλικίας, δηλαδή του
63ου). Πλήρη σύνταξη θα θεμελιώσει όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας που
προβλέπεται κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας (το 2018
συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της, άρα θα θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους
σύνταξης στο 65° έτος, εφόσον βέβαια δεν έχει λάβει προηγουμένως μειωμένη
σύνταξη).

Ei. Με τις διατάξεις της παρ. 17 περ. α΄ του άρθρου 10 ορίζεται ότι το όριο
ηλικίας που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 144 του Ν. 3655/2008 για
τη συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα παιδιά, ήτοι ασφαλισμένων από 1.1.1983
-31.12.1992 των Φορέων και Κλάδων που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα άρθρα 1
και 3 του Ν. 3655/2008 καθώς και των ασφαλισμένων των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ Κλάδων Σύνταξης του ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΣΠ-ΑΤΕ και ΤΣΕΑΠΓΣΟ ανακαθορίζεται
όπως εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΜΗΤΕΡΕΣ ME ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

Υπαγωγή στην ασφάλιση 1.1.1983-31.12.1992
Παράγραφος 17α
ΕΤΟΣ ΕΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
2010 25 50
2011 25 52 50
2012 25 55 53
2013 25 65 60

Με δεδομένο ότι το ισχύον μέχρι 31/12/2010 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των
ανωτέρω ασφαλισμένων είναι το 50ό για πλήρη σύνταξη, όλες οι ασφαλισμένες
στα ανωτέρω Ταμεία, οι οποίες σε κάποια χρονική στιγμή -που μπορεί να
ανατρέξει πριν την ημερομηνία έναρξης του Ν. 3863/2010 – και πάντως μέχρι
31/12/2010 έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και κατά τη συμπλήρωση των 25
ετών έχουν/είχαν
ανήλικο παιδί, έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης
λόγω γήρατος στο 50ό έτος της ηλικίας τους.

Για τις ασφαλισμένες -μητέρες ανήλικου παιδιού που συμπληρώνουν τα 25 έτη
ασφάλισης από 1.1.2011 και εφεξής προβλέπεται ότι ακολουθούν το όριο ηλικίας
όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα.

Παραδείγματα:

α. Μητέρα ανήλικου παιδιού που το 2012 συμπληρώνει 25 έτη υπηρεσίας στον ΟΤΕ
(ασφάλιση ΤΑΠ-ΟΤΕ) και ταυτόχρονα έχει ανήλικο παιδί -> θεμελιώνει δικαίωμα
συνταξιοδότησης το 2012 και δικαιούται πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του
52ου έτους της ηλικίας ή μειωμένη στο 50ό έτος της ηλικίας της.

β. Μητέρα που το 2008 είχε ανήλικο παιδί και ταυτόχρονα είχε συμπληρώσει 25
έτη ασφάλισης -> έχει ήδη θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης στο
50ό έτος της ηλικίας της.

Οι διατάξεις της παρ. αυτής εφαρμόζονται και στους χήρους πατέρες ανηλίκων
παιδιών.

Για τους χήρους πατέρες αναπήρων παιδιών έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες
διατάξεις που ισχύουν για τις μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία
παιδιών.

ii. Επισημαίνεται, επιπροσθέτως ότι τόσο με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου
2 Ν. 1759/1988, που επαναλήφθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 περ. δ΄
άρθρου 27 Ν.1902/1990, όσο και με τη διάταξη του προτελευταίου εδαφίου της
προαναφερθείσας διάταξης Ν. 3655/2008, προβλέπεται ρητά ότι οι διατάξεις που
ισχύουν για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μητέρες ανηλίκων τέκνων
εφαρμόζονται και στις αντίστοιχες ασφαλισμένες των λοιπών φορέων κοινωνικής
ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, όπου από τις κείμενες διατάξεις
της νομοθεσίας τους προβλέπεται η συνταξιοδότηση γυναικών με ανήλικα παιδιά.
Κατά συνέπεια, η διάταξη της νομοθεσίας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, βάσει της οποίας
μητέρες ανηλίκων ασφαλισμένες μέχρι 31-12-1992 που έχουν πραγματοποιήσει
5.500 ημέρες ασφάλισης δικαιούνται με την συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας
τους πλήρη σύνταξη και με την συμπλήρωση του 50ού μειωμένη κατά 1/200 για
κάθε μήνα που υπολείπεται από το απαιτούμενο πλήρες όριο, εφαρμόζεται και
στην περίπτωση των ασφαλισμένων μητέρων των (πρώην) Ειδικών Ταμείων, όπου
από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας τους προβλέπεται η συνταξιοδότηση
γυναικών με ανήλικα παιδιά.

Τα προαναφερόμενα όρια ηλικίας (55° και 50°), με τις διατάξεις της περ. β΄
της
παρ. 17 άρθρου 10 Ν. 3863/2010 ανακαθορίζονται από 1-1-2011 μέχρι να
ανέλθουν το 2013 στο 65° για πλήρη και στο 60° για μειωμένη.

`Αλλωστε, σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδόθηκαν μετά τον Ν. 3863/2010,
διευκρινίσθηκε ότι δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση τα σημερινά όρια
ηλικίας, 55° για πλήρη και 50° για μειωμένη θεμελιώνουν οι μητέρες, οι οποίες
σε κάποια χρονική στιγμή – που μπορεί να ανατρέξει και πριν την έναρξη
ισχύος του Ν. 3863/2010 συμπλήρωσαν ή θα συμπληρώσουν μέχρι την 31-12-2010
τις 5.500 ημέρες ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την συμπλήρωση του
χρόνου ασφάλισης έχουν και ανήλικο παιδί. Η εν λόγω κατηγορία κατοχυρώνει το
δικαίωμα συνταξιοδότησης με τα ανωτέρω όρια ηλικίας οποτεδήποτε και αν
ασκηθεί η αίτηση συνταξιοδότησης, χωρίς να εξετάζεται αν κατά την συμπλήρωση
των ορίων αυτών θα συντρέχει ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού.

Σημειώνεται ότι με τις ίδιες, ως άνω προϋποθέσεις συνταξιοδοτούνται και οι
χήροι πατέρες ανηλίκων.

Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υπάρξει δυνατότητα συνταξιοδότησής με
αναστολή καταβολής της σύνταξης, αφού η συνταξιοδότηση με την πραγματοποίηση
5.500 ημερών ασφάλισης δεν προβλεπόταν από τις καταστατικές διατάξεις των
Ειδικών Ταμείων αλλά πρόκειται για συνταξιοδοτική προϋπόθεση που αφορά τις
ασφαλισμένες μητέρες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εφαρμόζεται κατ΄ επέκταση και στις
αντίστοιχες ασφαλισμένες των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας
του Υπουργείου μας, όπου από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας τους
προβλέπεται η συνταξιοδότηση γυναικών με ανήλικα παιδιά.

Παράδειγμα:

Μητέρα ανήλικου παιδιού – ασφαλισμένη στο ΤΑΠ-ΔΕΗ που το 2010 συμπληρώνει
21 έτη υπηρεσίας και ταυτόχρονα έχει ανήλικο παιδί – έχει θεμελιώσει
δικαίωμα συνταξιοδότησης (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2
του Ν. 1759/88, της παρ. 3δ του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 και το προτελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 144 του Ν. 3655/2008).

3. Ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992

1. Ασφαλισμένοι σε δύο ασφαλιστικούς φορείς με παράλληλη ή διαδοχική
ασφάλιση, οι οποίοι έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι ή έχουν συμπληρώσει τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις για πλήρη συνταξιοδότηση σε έναν ασφαλιστικό
φορέα, δε δικαιούνται να κάνουν χρήση του δικαιώματος αναγνώρισης των
πλασματικών χρόνων της παρ.18 του αρ. 10 ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα για
λήψη δεύτερης σύνταξης.

2. Για τις γυναίκες ασφαλισμένες, οι οποίες έχουν συμπληρώσει 25 έτη
ασφάλισης και το 55° έτος της ηλικίας του μέχρι 31.12.2010 και επομένως έχουν
θεμελιώσει δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύνταξης, το όριο ηλικίας πλήρους
συνταξιοδότησης παραμένει το 60°. Κατά συνέπεια, ο υπολογισμός του ποσοστού
μείωσης της σύνταξης, σε περίπτωση επιλογής της μειωμένης συνταξιοδότησης,
θα γίνεται με βάση του μήνες που υπολείπονται από τη συμπλήρωση του 60ου
έτους της ηλικίας της ασφαλισμένης.

3. Παρ. 17ζ: Με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής ανακαθορίζεται το όριο
ηλικίας που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση γυναικών ασφαλισμένων μέχρι
31.12.1992 των Φορέων και Κλάδων που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα άρθρα 1
και 3 του Ν. 3655/2008 καθώς και των γυναικών – ασφαλισμένων των ενταχθέντων
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κλάδων Σύνταξης του ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΣΠ-ΑΤΕ και ΤΣΕΑΠΓΣΟ, οι οποίες
έχουν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά και ανδρών ασφαλισμένων ομοίως, οι οποίοι
έχουν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά και είναι χήροι ή διαζευγμένοι και οι
τελευταίοι έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική
απόφαση.

Παρατίθεται πίνακας:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 3 (τουλάχιστον) παιδιά – ΑΝΔΡΕΣ με 3 (τουλάχιστον) παιδιά που
είναι χήροι ή διαζευγμένοι και έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων
παιδιών με δικαστική απόφαση (ασφαλισμένοι-ασφαλισμένες μέχρι 31.12.1992)

Παράγραφος 17ζ

ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2010 20 ΑΟΗ
2011 20 52
2012 20 55
2013 20 65
2014 20 65
2015 20 65

Σημειώνεται ότι για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή
θεμελιώνονται μέχρι 31.12.2010 από ασφαλισμένους των πρώην Ειδικών Ταμείων
που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν θίγονται από την παραμονή στην
υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και συνταξιοδοτικές μεταβολές που
επιφέρει ο νόμος αυτός δεν επηρεάζει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ούτε
τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους. (παρ. 7 άρθρου μόνου του Ν.
3847/2010 – ΦΕΚ Α 67).

Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι/ες που μέχρι
31/12/2010 συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης με προσμέτρηση χρόνων που
προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν. 2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση
αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31.12.2013 (παρ. 18 του άρθρου 10).

4. Ασφαλισμένοι από 1.1.1993 και εφεξής Παρ. 17ε και 17 στ : Με τις
διατάξεις των περιπτώσεων αυτών ορίζεται ότι το όριο ηλικίας που
προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα τέκνα
– ασφαλισμένων σε οποιονδήποτε φορέα κύρια ασφάλισης από 1.1.1993 και εφεξής
ανακαθορίζεται ως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα, καταργουμένων των
διατάξεων της παρ. 7 του άρ. 24 του Ν. 2084/92 και της περ. β΄ της παρ. 7
του άρθρου 144 του Ν. 3655/2008:

ΜΗΤΕΡΕΣ ME ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

υπαχθείσες στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα από 1.1.1993 και μετά

Παράγραφος 17ε

ΕΤΟΣ ΕΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
2010 20 55 50
2011 20 55 50
2012 20 55 50
2013 20 65 60

Γενική Παρατήρηση:

– Οι προβλέψεις για τις μητέρες ανηλίκων εφαρμόζονται και στους χήρους
πατέρες ανήλικων παιδιών.

– Για τους χήρους πατέρες αναπήρων παιδιών εφαρμόζονται οι προβλέψεις που
ισχύουν για τις μητέρες αναπήρων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών
Για την κατηγορία αυτή (=μητέρες ανηλίκων παιδιών – ασφαλισμένες μετά την
1.1.93) δεν υφίσταται από το Ν. 3863/2010 πρόβλεψη για θεμελίωση/κατοχύρωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Επομένως, η δυνατότητα λήψης σύνταξης στο 50° έτος της ηλικίας (για
μειωμένη σύνταξη) ή στο 55° έτος της ηλικίας (προκειμένου για πλήρη σύνταξη)
με την πραγματοποίηση 20 ετών ασφάλισης και εφόσον έχουν ανήλικο παιδί
χωρεί, εφόσον συμπληρώνουν πέραν των χρονικών προϋποθέσεων και της
ύπαρξης ανηλίκου τέκνου, και το 50° ή το 55° έτος μέχρι την 31.12.2012 (από
1.1.2013 και εφεξής ως όριο ηλικίας για θεμελίωση πλήρους σύνταξης ορίζεται
το 65° και για μειωμένη το 60ό).

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply