Εγκύκλιος – Αναδρομικές αυξήσεις στις εισφορές των δικηγόρων, ιατρών, μηχανικών

ΘΕΜΑ : «Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 14 και 15 του
ν.3986/2011 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Ε.Τ.Α.Α.»
Απαντώντας στο αριθ. 65656/7-10-2011 έγγραφο του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης
Υγειονομικών αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και σε συνέχεια της αριθ.
Φ.80000/οικ.16397/635/14-7-2011 εγκυκλίου μας, κατόπιν και ερωτημάτων που έχουν τεθεί
στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1. Ως γνωστό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν.4019/2011, όπως
τροποποιήθηκε η περίπτωση β΄ της παρ. 15 και η παρ. 17 του άρθρου 44 του ν.3986/2011,
ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 14 και 15 του
ν.3986/2011, η 1/7/2011 αντί της 1/1/2012.

Ειδικότερα, η προβλεπόμενη από την παρ. 14 του άρθρου 44 του ν.3986/2011
πρόσθετη εισφορά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992
(παλαιοί ασφαλισμένοι), επιβάλλεται αναδρομικά από 1/7/2011.
Αντίστοιχα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι από 1/1/1993 (νέοι
ασφαλισμένοι), που μέχρι 30/6/2011 είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία έτη ασφάλισης
μετατάσσονται υποχρεωτικά από 1/7/2011 στη 2η ασφαλιστική κατηγορία, και στην αμέσως
επόμενη κάθε τριετία.
α) Για την υπαγωγή των από 1/1/1993 ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική
κατηγορία μετά την πάροδο τριετίας, λαμβάνεται υπόψη όλος χρόνος ασφάλισής τους στο
Ε.Τ.Α.Α. (ελεύθερου επαγγελματία ή μισθωτού).
β) Στις περιπτώσεις που ο συνολικός χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Α.Α. κατά την
30/6/2011 υπερβαίνει τα τρία έτη ασφάλισης, όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο
Φ.80000/οικ.16397/635/14-7-2011 έγγραφό μας, οι ασφαλισμένοι θα υπαχθούν στη 2η
ασφαλιστική κατηγορία και όχι σε εκείνη που αντιστοιχεί με βάση το συνολικό χρόνο
ασφάλισή τους.
Για παράδειγμα, νέος ασφαλισμένος που ασφαλίστηκε στο Ε.Τ.Α.Α. από 1/7/2003,
συμπληρώνει 8 έτη ασφάλισης μέχρι 30/6/2011, θα υπαχθεί στη 2η ασφαλιστική κατηγορία
και όχι στη 3η ασφαλιστική κατηγορία που αντιστοιχεί βάσει του χρόνου ασφάλισης. Μετά τη
συμπλήρωση τριετίας στη 2η ασφαλιστική κατηγορία, θα υπαχθεί υποχρεωτικά στη 3η
ασφαλιστική κατηγορία, και ούτω καθ’ εξής.
2. Σύμφωνα με τα π.δ/τα 124/1993, 125/1993 και 126/1993, οι από 1/1/1993
ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α. έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ανώτερη της 1ης ασφαλιστική
κατηγορία. Μετά την ισχύ του ν.3986/2011, η δυνατότητα αυτή δεν καταργείται, και οι νέοι
ασφαλισμένοι μπορούν με δήλωσή τους να υπαχθούν σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία
εκείνης στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά, βάσει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 44
του ν.3986/2011.
Τα ανωτέρω πρόσωπα, τα οποία με δήλωσή τους έχουν ήδη υπαχθεί σε ανώτερη της
1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, παραμένουν στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής τους,
εφόσον αυτή εξακολουθεί να είναι ανώτερη εκείνης που προκύπτει βάσει του χρόνου
ασφάλισής τους.
3. Για τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α. προβλέπεται από διατάξεις νόμου η
καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην
ασφάλιση του φορέα.
Η πρόσθετη εισφορά για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί
ασφαλισμένοι) της παρ. 14 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, καταβάλλεται χωρίς μείωση για
τους ασφαλισμένους κάτω πενταετίας, δεδομένου ότι αυτή δεν συναρτάται με τις
προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
Στην περίπτωση της υποχρεωτικής μετάταξης των από 1/1/1993 ασφαλισμένων σε
ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, η προβλεπόμενη για τους κάτω πενταετίας ασφαλισμένους
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, εξακολουθεί να εφαρμόζεται, και συνεπώς τα πρόσωπα
που έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και έχουν λιγότερα από πέντε
έτη ασφάλισης, καταβάλλουν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για το χρόνο που
υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας.
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 15 του άρθρου 44 του
ν.3986/2011, η υποχρεωτική υπαγωγή των από 1/1/1993 ασφαλισμένων σε ανώτερη
ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία, αφορά και στην Ειδική Προσαύξηση. Η εν λόγω
ρύθμιση εφαρμόζεται παράλληλα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3518/2006,
και συνεπώς από 1/7/2011 ο υπολογισμός της εισφοράς για την Ειδική Προσαύξηση γίνεται
επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία εντάσσεται ο ασφαλισμένος βάσει
του χρόνου ασφάλισης.

Επισημαίνουμε ότι όπως αναφέρουμε και στο Φ.80000/οικ.16397/635/14-7-2011
έγγραφό μας, ως κριτήριο για τη συμπλήρωση τριετίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνίας
υπαγωγής στην Ειδική Προσαύξηση, και όχι η ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply