Δυσβάσταχτη η προσφυγή στα Διοικητικά δικαστήρια για Φορολογικές υποθέσεις

Φορολογικές υποθέσεις

1. Τέλη χαρτοσήμου.
2. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων.
3. Εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. και εισφορά δακοκτονίας.
4. Φόρος Κύκλου Εργασιών.
5. Φόρος ασφαλίστρων.
6. Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων.
7. Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος συνδρομητών καρτοκινητής 
τηλεφωνίας.
 8. Δικαίωμα του Δημοσίου στα εισιτήρια εισόδου στα καζίνο.
9 Ειδικός φόρος εισιτηρίων κινηματογράφων. 
10. Εισφορά επί των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων.
11. Πρόστιμο για εγκατάσταση ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών χωρίς την καταβολή του 
νόμιμου τέλους (παρ. 7, άρθρου 8 του Ν. 2515/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 10 του Ν. 3037/2002).
12. Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας.
13. Ειδικός φόρος ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.
14. Κάθε άλλη περίπτωση για την οποία γίνεται παραπομπή στη φορολογία 
εισοδήματος ή του Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 21 του ως άνω νόμου, 
αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2238/1994 και ορίζεται ότι, 
σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκηθεί από 
το φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και 
λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν φόρων και τελών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 27 του ιδίου νόμου, αντικαθίσταται η 
παράγραφος 2 του άρθρου 53 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το 
Ν. 2859/2000 και ορίζεται ότι, αν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και 
ασκηθεί από τον υπόχρεο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της 
Δ.Ο.Υ. ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου κύριου φόρου και του 
πρόσθετου φόρου.

Όπερ σημαίνει ότι εάν υπολογίσει κανείς την τεράστια προκαταβολή του φόρου, τα δικαστικά έξοδα που επιβαρύνονται με ΦΠΑ
και σύντομα με 20% επιπλέον παρακράτηση, το χρονοβόρο των δικαστηρίων (25.000 περίπου προσφυγές στο Διοικητικό πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης) τότε αντιλαβάνεται κανείς ότι ίσως χρειαστούν δύο ζωές για την εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων με την εφορία.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply