δικαστικό ένσημο: Προκλητική αύξηση δικαστικού ενσήμου στο 8 τοις χιλοις – Καταβολές επιπλέον ποσών υπέρ ΤΝ και Ταμείου προνοίας δικηγόρων και χαρτόσημο – ν. 4093/2012 – Η προσφυγή στη δικαιοσύνη για τον πιστωτή καθίσταται απαγορευτική!!!

δικαστικό ένσημο

δικαστικό ένσημο

δικαστικό ένσημο

Αντισυνταγματική η αύξηση του δικαστικού ενσήμου σύμφωνα με δικαστική απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου καθώς και αντισυνταγματική η επιβολή της στις αναγνωριστικές αγωγές.

ΓΙα παράδειγμα ένας πιστωτής καταθέτει σε βάρος του οφειλέτη του μια διαταγή πληρωμής από ακάλυπτες επιταγές ή συναλλαγματικές αξίας 100.000 ευρώ.

ΜΟΝΟ το δικαστικό ένσημο που θα πρέπει να πληρώσει στο δημόσιο ανέρχεται:
100.000 χ 8 %0 = 800 ευρώ δικαστικό ένσ.
100.000 χ 0,8%= 80 ευρώ υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΝ
100.000 χ 0,8%0 = 80 ευρώ υπέρ Ταμείο προνοιας Δικηγόρων
και 80 χ 2,4 % = 1,92 ευρώ για χαρτόσημο.

Σύνολο ΜΟΝΟ για δικαστικό ένσημο = 800 + 80 + 80 + 1,92 = 961,92 ευρώ.

Στα έξοδα θα πρέπει να υπολογίσει την αμοιβή του δικηγόρου, τα έξοδα παράστασης, τον δικαστικό επιμελητή, το αρμόδιο Υποθ/κειο ή Κτηματολογικό γραφείο, το απόγραφο το οποίο προκύπτει και αυτό με συγκεκριμένο συντελεστή και κάποια λοιπά έξοδα για αντίγραφα εξ απογράφου κλπ.-δικαστικό ένσημο

Μετά από όλα αυτά, είναι πλέον ασύμφορη η διεκδίκηση οποιουδήποτε ποσού.

ΤΟ κείμενο του νόμου αυτούσιο.
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. ΓΠΟΗ/1912 (Α’3) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 %ο) επί της αξίας του
αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του
Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό
είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 0,8 %ο υπέρ
του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό 0,8 %ο
υπέρ του οικείου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω
ποσοστού (0,8 %ο) του δικαστικού ενσήμου. Από την ισχύ της παρούσας διάταξης, παύει να ισχύει
κάθε άλλη που αφορά καθορισμό του δικαστικού ενσήμου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά εκτός της
παραγράφου 1Α περίπτωση η’ του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971»

δείτε εδώ

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

1 Comments

    Leave A Reply