Δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές.

Υπάρχει τροποποίηση με νεότερο νόμο – εξαιρέσεις από την καταβολή του δικαστικού ενσήμου

Η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου θεσμοθετήθηκε με το νόμο ΓπΟΗ/1912.

Mε τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.3 ν.δ. 1544/1942, οι αναγνωριστικές αγωγές εξαιρέθηκαν της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου.

Με το άρθρο 70 του νέου νόμου 3994/2011  τροποποιείται το άρθρο 7 παρ.3 ν.δ. 1544/1942 και επεκτείνεται η υποχρέωση καταβολής τέλους δικαστικού ενσήμου και στις απλές αναγνωριστικές αγωγές που έχουν περιουσιακό αντικείμενο ή είναι χρηματικά αποτιμητές. Εξαιρούνται από τη καταβολή δικαστικού ενσήμου οι αγωγές περί εξαλείψεως υποθήκης και προσημειώσεως, καθώς και περί ακυρώσεως πλειστηριασμού.

Με την παράγραφο 14 παρ. του άρθρου 72 του ν. 3994/2011 το δικαστικό ένσημο σε αναγνωριστικές αγωγές καταβάλλεται μόνο για τις αγωγές που κατατέθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του συγκεκριμένου νόμου.
Το άρθρο 7§3 του ν.δ. 1544/1942 εφαρμόζεται στις αγωγές που ασκούνται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply