δικαστικό ένσημο εξαιρέσεις – Υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγωνριστικές αγωγές – Τι προβλέπει ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την δίκαιη δίκη

δικαστικό ένσημο εξαιρέσεις

δικαστικό ένσημο εξαιρέσεις

δικαστικό ένσημο εξαιρέσεις

Βλέπε σχετικό προηγούμενο άρθρο – Δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές

 

Στο νομοσχέδιο για τη δίκαιη δίκη του Υπουργείου δικαιοσύνης μεταξύ άλλων ψηφίστηκε η τροποποίηση όσον αφορά την καταβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές.

Έτσι από την 6-3-2012 δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου για τις αγωγές

α) Στις εργατικές υποθέσεις για την αμοιβή από παροχή εργασίας

β) Στις αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα

γ) Στις υποθέσεις για την καταβολή της διατροφής και την επιμέλεια του τέκνου

δ) οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού.(εξαιρούνταν ουτως ή άλλως με τη προηγούμενη τροποποίηση)

σε τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 3994/2011 που επέβαλε την καταβολή του δικαστικού ενσήμου σε όλες τις αναγνωριστικές αγωγές, ακόμη και σε αυτές που ξεκίνησαν μετά την εκεί δημοσίευση του νόμου ως καταψηφιστικές και μετατράπηκαν σε αναγνωριστικές κατά τη συζήτηση της υπόθεσης.

 

Έτσι το νέο κείμενο του νόμου έχει ως εξής:

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 1544/1942
(Α΄ 189) που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του
ν. 3994/2011 (Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του
ν. ΓΠΟΗ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές που α-
φορούν τις διαφορές των άρθρων 663, 677, 681Α και
681Β, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης
και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρω-
ση πλειστηριασμού.»
2. Η διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 72 του
ν. 3994/2011 (Α΄ 165) δεν εφαρμόζεται στις αγωγές που
ασκήθηκαν ως καταψηφιστικές πριν από την έναρξη ι-
σχύος του, εφόσον μετατραπούν σε αναγνωριστικές με-
τά την έναρξη ισχύος αυτού.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις εξαιρέσεις από την καταβολή του δικαστικού ενσήμου προκειμένου να αποφύγουμε άσκοπες πληρωμές προς το ΤΑΧ.ΔΙΚ και το δημόσιο για αγωγές που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες εξαιρέσεων.

 

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply