δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi – Το ειρηνοδικαίο Αθηνών επιδίκασε αποζημίωση σε βάρος της τράπεζας για τη ζημιά που υπέστην η μικροομολογιούχος λόγω της μείωσης της αξίας του ομολόγου που είχε αγοράσει.

δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi

δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi

δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi

Το ειρηνοδικαίο Αθηνών επιδίκασε αποζημίωση σε βάρος της τράπεζας για τη ζημιά που υπέστην η μικροομολογιούχος λόγω της μείωσης της αξίας του ομολόγου που είχε αγοράσει.

 

Το βασικό επιχείρημα στηρίζεται στην έλλειψη ενημέρωσης των ιδιωτών για επενδυτικά προϊόντα με ρίσκο του κεφαλαίου τους. Το βασικό σκεπτικό στηρίζεται ακριβώς στο γεγονός ότι η τράπεζα δεν ενημέρωσε την ενάγουσα όπως υποχρεούτο από το καθήκον βέλτιστης εκτέλεσης, που επιβάλλει το άρθρο 27 του Ν 3606/2007, αλλά και βάσει των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ώστε να έχει μια σαφή εικόνα για τον κίνδυνο που διέτρεχε η επένδυσή της και να μπορέσει να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες περιορισμού της ζημίας προκειμένου να διασωθεί το κεφάλαιό της ή να μπορέσει να πωλήσει το ομόλογο. Ααποδείχθηκε ότι αν η ενάγουσα πωλούσε έγκαιρα το ομόλογο θα είχε περιορίσει την ζημία της στο 10 έως 15% και δεν θα ανερχόταν στο 53,5%.

Μέρος του σκεπτικού της απόφασης.

Στην αίτηση αυτή αναγράφεται ότι «η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί αποκλειστικά υπηρεσία εκτέλεσης εντολών ή λήψης και διαβίβασης εντολών. Προέκυψε με αποκλειστική πρωτοβουλία του πελάτη και χωρίς η …. BANK να έχει προβεί σε παροχή επενδυτικών συμβουλών, αφορά απλά χρηματοπιστωτικά μέσα και με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη δεν θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος συμβατότητας για την συγκεκριμένη συναλλαγή», απορριπτόμενου ως αβάσιμου του ισχυρισμού της ενάγουσας ότι στην αγορά του προαναφερθέντος ομολόγου προέβηκε μετά την ενημέρωση των προστηθέντων της ως άνω τράπεζας, που την προέτρεψαν να αγοράσει το ομόλογο διότι τελούσε υπο την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και την θεματοφυλακή της …….. και ότι γι’ αυτό έπρεπε να συνταχθεί σύμβαση MIFID.

Συγχρόνως την 5-2-2010 η …., που κατέταξε την ενάγουσα στην κατηγορία ιδιώτη, της παρέδωσε προσυμβατικό υλικό πληροφόρησης σύμφωνα με τον Ν3606/2007 συνταχθείσης της ταυτόχρονης δήλωσης παραλαβής προσυμβατικού υλικού (βλ. από 5-2010 δήλωση παραλαβής προσυμβατικού υλικού που επικαλείται και προσκομίζει η εναγόμενη). Όπως προκύπτει από το από 8-2-2010 αποδεικτικό συναλλαγής την ως άνω ημερομηνία εκτέλεσε η …. την ως άνω εντολή και προέβηκε σε αγορά είκοσι πέντε τεμαχίων ΟΕΔ συνολικής ονομαστικής αξίας 25.000,00€ και αξίας διακανονισμού 24.902,50€ με ημερομηνία έκδοσης 2-2-2010, λήξης 20-8- 2015, με επιτόκιο 6,10% ετησίως και κωδ.ΙΒΙΝ GROA 15023821 (βλ. από 8-2-2010 αποδεικτικό συναλλαγής).

Εφόσον η εντολή ήταν μόνο για αγορά χωρίς η …. να συμβουλέψει την ενάγουσα, η … δεν ήταν υποχρεωμένη να προβεί σε έλεγχο καταλληλότητας, αλλά ούτε και σε έλεγχο συμβατότητας ήταν υποχρεωμένη να προβεί η …, δηλαδή σε έλεγχο για να εκτιμήσει αν η ενάγουσα διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία για να κατανοήσει τους κινδύνους που περιέχονται στην ως άνω συναλλαγή, καθ’ όσον σύμφωνα με την προαναφερθείσα αίτηση αγοράς ομολόγου, η ενάγουσα δεν επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί έλεγχος συμβατότητας για την συγκεκριμένη συναλλαγή αφενός και αφετέρου το χρηματοπιστωτικό μέσο δεν ήταν σύνθετο (βλ. από Μάιο 2008 οδηγό για επενδυτές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σελ.9). Αόγω της ραγδαίας επιδείνωσης των δημόσιων οικονομικών και της αύξησης του δημοσίου χρέους που ανήλθε από 129,3% του ΑΕΠ το 2009, σε 144,9% του ΑΕΠ το έτος 2010 και σε 169% του ΑΕΠ το έτος 2011, οι διάφοροι οίκοι αξιολόγησης υποβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με κίνδυνο την οικονομική κατάρρευση (βλ. με αριθμ.1116/2014 αποφ.Ολ.ΣτΕ) και δη ο οίκος PITCH από ΒΒΒ+ σε ΒΒΒ- την 9-4-2010, ενώ την 27-4-2010 οι οίκοι MOODYS και STANDARD and POOR’S από Α2 σε A3 και από ΒΒΒ+ σε ΒΒ+ αντίστοιχα , ο δε οίκος MOODYS προχώρησε στις 14-6-2010 σε περαιτέρω υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από A3 σε Βαί (βλ. «Νομισματική Πολιτική της Τράπεζας Ελλάδος», 2010-2011, σελ. 94-95). Οι δυσοίωνες προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας αποτυπώνονται στις αγοραίες τιμές τίτλων εκδοθέντων ή εγγυημένων από το Ελλ. Δημόσιο, οι χαμηλές δε αυτές τιμές αντικατοπτρίζουν την εκτίμηση των επενδυτών ότι η πλήρης εξυπηρέτηση του χρέους στο σύνολό του από το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να καταστεί αδύνατη με κίνδυνο την οικονομική κατάρρευση (βλ. με αριθμό 1116/2014 απόφαση Ολ.ΣτΕ).

Στις συνόδους κορυφής στις 11 και 25/3/2011 και στις 21/7 και 26-10-2011 η Ευρωζώνη κάλεσε τους ιδιώτες επενδυτές να συμβάλλουν και αυτοί στην επίλυση του προβλήματος βιωσιμότητας του χρέους της Ελλάδας εκ παραλλήλου με τους φορολογούμενους της χώρας και με συνεισφορά των δημοσιονομικά υγιών κρατών της Ευρωζώνης. Επί της αρχής αυτής της τριμερούς χρηματοδότησης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής ενός κράτους μέλους της Ευρωζώνης, το οποίο αδυνατεί να προσφύγει στις αγορές για να χρηματοδοτηθεί με τρόπο βιώσιμο, υιοθετήθηκε η προσέγγιση για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους στην σύνοδο κορυφής της 26/10/2011 σε συνέχεια της δήλωσης της 21/7/2011 από τους επικεφαλής των κρατών μελών της Ευρωζώνης και την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της οποίας συστάθηκε στις 7/6/2011 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) με σκοπό την εξασφάλιση σταθερότητας στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης.

Στο πλαίσιο αναδιάταξης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των ΟΕΔ με νέους τίτλους εκτός από τις χρηματοδοτικές διευκολύνσεις που απαιτείται να παρασχεθούν από το Ε.Τ.Χ.Σ.,ήταν ανάγκη να διαμορφωθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου το σχετικό εγχείρημα να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και επιτυχία. Στην συνέχεια με τον Ν 4050/23-2-2012 ορίσθηκαν οι κανόνες τροποποίησης τίτλων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των ομολογιούχων και με την ΠΥΣ 5/24-2-2012 ορίσθηκε η έναρξη διαδικασίας τροποποίησης των επιλέξιμων τίτλων και καθορισμός όρων ανταλλαγής τους, με δε την από 24-2-2012 πρόσκλησή του ΟΔΔΗΧ κλήθηκαν οι ομολογιούχοι για συμμετοχή στην ορισθείσα με την ως άνω ΠΥΣ διαδικασία και με την από 9-3-2012 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος βεβαιώθηκε ότι η διαδικασία τροποποίησης των επιλέξιμων τίτλων τερματίσθηκε με την επίτευξη της προβλεπόμενης απαρτίας και ενισχυμένης πλειοψηφίας, αφού συμμετείχαν στην ως άνω διαδικασία ομολογιούχοι με ανεξόφλητο κεφάλαιο 161.350.946.065,54 και απέρριψαν τις προταθείσες τροποποιήσεις ομολογιούχοι με κεφάλαιο 9.308.013.293,14 (βλ. ΦΕΚ 50Α/9-3-2012). Έπειτα με την ΠΥΣ 10/9-3-2012 εγκρίθηκε η απόφαση των ομολογιούχων για την τροποποίηση των επιλέξιμων τίτλων, όπως βεβαιώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως διαχειριστή της διαδικασίας, και με την με αριθμό 2/20964/0023 Α/9-3-2012 πράξη του αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών ορίσθηκε ο τρόπος υλοποίησης της τροποποίησης των επιλέξιμων τίτλων και έκδοσης νέων τίτλων ομολόγων και τίτλων ΑΕΠ Ελληνικού Δημοσίου. Μεταξύ των τίτλων που ακυρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με νέους τίτλους εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΤΧΣ ήταν και το Ο.Ε.Δ. της ενάγουσας, η αντικατάσταση του οποίου επέφερε στην ενάγουσα απώλεια κεφαλαίου κατά 53,5% , που αντιστοιχεί σε 13.375,00 €.

Η …. , η οποία γνώριζε όλα τα παραπάνω σχετικά με την μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και την επικείμενη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην μείωση του δημοσίου χρέους (PSI), δεν ενημέρωσε την ενάγουσα όπως υποχρεούτο από το καθήκον βέλτιστης εκτέλεσης, που επιβάλλει το άρθρο 27 του Ν 3606/2007, αλλά και βάσει των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ώστε να έχει μια σαφή εικόνα για τον κίνδυνο που διέτρεχε η επένδυσή της και να μπορέσει να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες περιορισμού της ζημίας προκειμένου να διασωθεί το κεφάλαιό της ή να μπορέσει να πωλήσει το ομόλογο. Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας της ενάγουσας, αν η ενάγουσα πωλούσε έγκαιρα το ομόλογο θα είχε περιορίσει την ζημία της στο 10 έως 15% και δεν θα ανερχόταν στο 53,5%.

Απ’ όσα προαναφέρθηκαν κρίνεται βάσιμος ο ισχυρισμός της ενάγουσας ότι παρέλειψε να την ενημερώσει μετά την κατάρτιση της σύμβασης η εναγόμενη για τον κίνδυνο που διέτρεχε να απωλέσει το κεφάλαιο ή μέρος αυτού λόγω της μείωσης της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου και του επικείμενου επιβλαβούς PSΙ, η οποία συμπεριφορά αντίκειται στη άρθρο 27 του Ν 3606/2007 και στις διατάξεις των άρθρων 281 και 288 του ΑΚ και είναι παράνομη. Συνδέεται δε η παράνομη συμπεριφορά αιτιωδώς προς την επελθούσα ζημία της περιουσίας της ενάγουσας αφού δεν ενημερώθηκε για τον κίνδυνο που διέτρεχε η επένδυσή της από τις διακυμάνσεις της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη του ομολόγου και τις μεταβολές στην ικανότητα αποπληρωμής του εκδότη, ώστε να μπορέσει να αποφασίσει η ενάγουσα σε τι ενέργειες θα προβεί για την προστασία της επένδυσής της.

Ευθύνεται δε η εναγομένη τράπεζα σε αποζημίωση της ενάγουσας ως ειδική διάδοχος της ΑΤΕ, της οποίας ανακλήθηκε η άδεια και τέθηκε υπό ειδική εκκαθάριση με την με αριθμό 46/27- 7-2012 απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β 2208/27-7-2012) και δυνάμει της με αριθμό 4/27-7-2012 και β) 24-2-2013 εντολής μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία ….στην εναγόμενη Τράπεζα με τις οποίες αποφάσεις μεταξύ άλλων «μεταβιβάζονται όλες οι συμβατικές σχέσεις του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία ….. ΤΡΑΠΕΖΑ με τρίτους, στις οποίες υποκαθίσταται πλέον πλήρως η ΤΡΑΠΕΖΑ ……… (εναγόμενη) καθώς και το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της …………… (δικαιώματα, αξιώσεις, υποχρεώσεις και βάρη κάθε είδους)… Στα περιουσιακά στοιχεία (συμβατικές σχέσεις, ενεργητικό και παθητικό) που θα μεταβιβασθούν στην ………… συγκαταλέγονται ιδίως…κ) «έννομες σχέσεις από συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών της ……………», απορριπτόμενου ως αβάσιμου του ισχυρισμού της εναγόμενης ότι «πρέπει η αγωγή να απορριφθεί λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης καθόσον η επίδικη αξίωση οφείλεται στην εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου και αντίστοιχων κυβερνητικών πράξεων με σκοπό την απομείωση του Ελληνικού χρέους και δεν ευθύνεται το πιστωτικό ίδρυμα» διότι η επίδικη αξίωση βασίζεται στο ότι μετά την κατάρτιση της σύμβασης δεν ενημέρωσε για τον κίνδυνο που διέτρεχε η επένδυση της ενάγουσας όπως υποχρεούτο βάσει του Ν 3606/2007 και της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Ενώ η ένσταση ετήσιας παραγραφής της επίδικης αξίωσης που πρότεινε η εναγόμενη διότι παρήλθε έτος από τότε που συνήφθη η σύμβαση είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι η διάταξη του άρθρου 15 του Ν 3632/1928 εφαρμόζεται στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, δηλαδή στις συμβάσεις που καταρτίζονται στο Χ.Α.Α. Περαιτέρω όσον αφορά τον ισχυρισμό της ενάγουσας ότι με δική της πρωτοβουλία η εναγόμενη συμμετείχε στο PS1 και συναίνεσε στο κούρεμα της αποταμίευσής της, ενώ η ίδια φρόντισε να έχει ανταλλάγματα που συνίστανται στην ανακεφαλαίωσή της από το Ελληνικό Δημόσιο, αδιαφορώντας για την ζημία που υφίσταται η ενάγουσα, κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος. Ανεξάρτητα όμως από την βασιμότητά του, ουδεμία έννομη επιρροή μπορούσε να έχει η τυχόν αντίρρηση της ενάγουσας στο PSI, διότι το αποτέλεσμα κρίθηκε από τους μεγαλοεπενδυτές, που είχαν την πλειοψηφία.

 

δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi, δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi , δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi , δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi , δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi ,δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi , δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi ,δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi, δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi , δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi , δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi , δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi , δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi , δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi ,δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi ,δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi ,δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi ,δικαίωση μικροομολογιούχου για το psi

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply