Διαθεσιμότητα Δημοσίων Υπαλλήλων 2013 και Κινητικότητα – Ποιοι εξαιρούνται από την διαθεσιμότητα

διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων 2013 και διαθεσιμότητα

διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων 2013 και διαθεσιμότητα

διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων 2013 και κινητικότητα

Ποιοι εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων 2013 και τελικά θα παραμείνουν στο δημόσιο.

Ποιοι εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων 2013

1) οι υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και πολύτεκνοι,

2) όσοι φροντίζουν εξαρτώμενα μέλη στην οικογένειά τους με αναπηρία άνω του 67%

3) οι υπάλληλοι που με δικαστική απόφαση έχουν γονική μέριμνα παιδιού που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών(μονογονεική οικογένεια) – ΔΕΝ αρκεί η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου για να αποφευχθεί η διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων 2013.

4) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα

5)  όσοι έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και έχουν ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ.

Για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, εν μέσω διαθεσιμότητας, ο υπάλληλος υποβάλλει την παραίτησή του στον φορέα προέλευσης.

Ποια ακριβώς διαδικασία θα ακολουθήσουν οι δημόσιες δομές για να προετοιμάσουν την διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων 2013.

Τα στάδια που θα ακολουθήσει η διοίκηση (όπως δημοσιεύτηκαν επίσημα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης) είναι τα εξής:

1. Ο κάθε φορέας υποδοχής γνωστοποιεί τις κενές θέσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα σχέδια στελέχωσης των φορέων στο Τριμελές Συμβούλιο.

2. Εντός δέκα ημερών το Τριμελές Συμβούλιο γνωμοδοτεί για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν στους φορείς υποδοχής.

3. Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΔΙΜΗΔ εκδίδει σχετική ανακοίνωση, βάση της γνωμοδότησης του Τριμελούς Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται η σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής και ο αριθμός που θα διατεθεί σε κάθε φορέα (ΦΕΚ).

4. Σύμφωνα με την υπουργική ανακοίνωση, οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα καλούνται μέσα σε 15 μέρες από τη δημοσίευσή της, να υποβάλουν αίτηση προτίμησης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

5. Εντός 10 ημερών από τη λήξη αυτής της προθεσμίας για τους υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα, οι φορείς προέλευσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο νομιμότητας πρόσληψης του υπαλλήλου που υποβάλει αίτηση, τη σύνταξη των πινάκων συνδρομής κριτηρίων και την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης. Στη συνέχεια, αποστέλλουν τις αιτήσεις στους φορείς υποδοχής και στο ΑΣΕΠ.

6. Εντός 15 ημερών από την λήψη των πινάκων βαθμολογικής κατάταξης του ΑΣΕΠ, συνεδριάζουν τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής.  Με βάση τα γενικά και ειδικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί από ΚΥΑ, γνωμοδοτούν και διαβιβάζουν τους πίνακες βαθμολογικής κατάταξης στο ΑΣΕΠ, η οποία καταρτίζει ενιαίο πίνακα διάθεσης για όλους τους φορείς υποδοχής.  Ο πίνακας αυτός διαβιβάζεται στο Τριμελές Συμβούλιο.

7. Το Τριμελές Συμβούλιο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του, εκδίδει τον τελικό πίνακα.

8. Εκδίδεται υπουργική απόφαση μετάταξης – μεταφοράς του φορέα υποδοχής (ΦΕΚ).

Δείτε και εδώ
Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply