διαζύγια express – με κοινή συμφωνία των συζύγων – από 2-4-2012

διαζύγια express

διαζύγια express

διαζύγια express

Με την τελευταία τροποποίηση του ΑΚ 1441 (άρθρ. 3 Ν. 4055/2012) στα συναινετικά διαζύγια(διαζύγια express), επέρχονται αλλαγές στον τρόπο έκδοσης πλέον των συναινετικών διαζυγίων.

Κατ’αρχάς πολλές ερωτήσεις γίνονται αναφορικά με το αν η νέα ρύθμιση καλύπτει και την πρώτη συζήτηση του συναινετικού που είχε διεξαχθεί πριν από την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του νέου νόμου.

Η απάντηση δίδεται μέσω του άρθρου 110 § 1 Ν. 4055/2012, όπου οι τροποποιημένες διατάξεις ισχύουν και για τις ήδη συζητηθείσες αιτήσεις σε α’ συζήτηση.

Δηλαδή πλέον απαιτείται μία συζήτηση και μόνο, αφού το ζεύγος ήταν τουλάχιστον 6 μήνες σε γάμο και αφού έχουν υπογράψει μια κοινή συμφωνία για τη λύση του γάμου τους.
Δηλαδή, δεν δίδεται στο ζεύγος καμία δεύτερη ευκαιρία, όπως γινόταν παλαιότερα, προκειμένου να υπάρξει ενδεχομένως επανασύνδεση. Στη πράξη βέβαια να μη γελιόμαστε, το ποσοστό επανασύνδεσης ήταν ελάχιστο σε σχέση με τους ανθρώπους που επιθυμούσαν άμεσα τη λύση του γάμου τους για διάφορους λόγους.

Τα μέρη πρέπει να εφοδιάσουν τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους με ειδική (συμβολαιογραφική) πληρεξουσιότητα προκειμένου, ο τελευταίος να καταθέσει την κοινή συμφωνία ενώπιον του δικαστηρίου (εκούσια διαδικασία) και έτσι να προχωρήσει η διαδικασία για την έκδοση απόφασης που θα κηρύσσει τη λύση του γάμου.(διαζύγια express)

Πολλές ερωτήσεις γίνονται επίσης αναφορικά με τον τύπο της κατάθεσης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Συγκεκριμένα διατυπώθηκε το ερώτημα εάν θα καταθέτουμε στη γραμματεία του δικαστηρίου μια κοινή συμφωνία ή θα χρειαστεί να καταθέτουμε κοινή αίτηση η οποία θα ενσωματώνει την συμφωνία των μερών και τη βούλησή τους για λύση του γάμου τους.

Ο ΚΠολΔ ορίζει ότι για να αποφανθεί το δικαστήριο σε ζήτημα που δημιουργείται, θα πρέπει να υφίσταται αίτημα του προσώπου προς αυτό. Συνεπώς, θεωρώ ότι ενδεχομένως απαιτείται εισαγωγικό δίκης δικόγραφο με συγκεκριμένο αίτημα και περιεχόμενο όπως ορίζεται και πάλι στο ΚΠολΔ, το οποίο θα ενσωματώνει και την κοινή συμφωνία των μερών με την εκπεφρασμένη βούλησή τους να λύσουν τον γάμο τους.(διαζύγια express)

Σημαντική τροποποίηση επήλθε με τον ως άνω νόμο στο ζήτημα της επιμέλειας και της διατροφής των ανήλικων τέκνων κατά την συμφωνία των συζύγων. Οι σύζυγοι μπορούν να ρυθμίσουν την επιμέλεια και την επικοινωνία τους με τα τέκνα και να καθορίσουν τη διατροφή τους με νέα κοινή συμφωνία.

Ως προς τη διατροφή των τέκνων από την έκδοση της απόφασης επικυρώνεται η συμφωνία ρητά από τον δικαστή και η σχετική συμφωνία αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν και εφόσον δεν τηρηθεί η συμφωνία για την καταβολή διατροφής, το δικαιούμενο μέλος της διατροφής έχει τη δυνατότητα να εκδώσει απόγραφο και να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του υπόχρεου προς διατροφή, χωρίς να μεσολαβήσουν άλλα δικαστήρια που θα το διατάσσουν.

Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν αποκλείεται η δυνατότητα προσφυγής εκ νέου στα δικαστήρια αρμόδια για την διατροφή, προκειμένου να ζητηθεί η αναπροσαρμογή του εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο κατά τις περιστάσεις.

Ως προς την επιμέλεια δεν μπορώ να προσδιορίσω πως το σχετικό σκέλος της εκδοθείσας απόφασης θα μπορούσε να εκτελεστεί αναγκαστικά. Σε αυτή τη περίπτωση μάλλον θα ήταν περισσότερο συνετό να αποφανθεί το αρμόδιο δικαστήριο κατόπιν έγερσης σχετικής αγωγής.

Πάντως σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να δούμε την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου στη πράξη, διότι ως γνωστόν στην Ελλάδα η Θεωρία και οι διατάξεις νόμου περισσεύουν. Εκεί που πάσχουμε είναι στην εφαρμογή.(διαζύγια express)

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply