Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Αστικού Κώδικα 741 επ.; – Παραδείγματα φορολογίας

αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

Σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες του ΑΚ φορολογούνται ως εξής:

1. Σύμφωνα με την 1013044/222/Α0012/ ΠΟΛ.: 1031/7.2.2001 διαταγή μας, ως
ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα των
αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών υποκείμενο σε φόρο θεωρείται μόνο αυτό που
προέρχεται από καθαρά εμπορικές δραστηριότητες ή την άσκηση ελευθέριου
επαγγέλματος (π.χ. τέλεση δημόσιων θεαμάτων, έκδοση εφημερίδων, προβολή
κινηματογραφικών ταινιών, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων κτλ.). Αντίθετα, οι συνδρομές
\και εγγραφές των μελών, καθώς και οι χορηγίες ή δωρεές προς αυτές, επειδή αποτελούν
εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, δηλαδή στερούνται τα εννοιολογικά γνωρίσματα του
εισοδήματος, δεν εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων, για να φορολογηθούν
με το άρθρο 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Επίσης, τα ποσά των χορηγιών
που παρέχονται για την τέλεση δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τις εταιρείες αυτές
μειώνουν το κόστος αυτών.

2. Κατά τη λειτουργία τους οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες βαρύνονται με
δαπάνες που συνδέονται με τη γενικότερη λειτουργία τους και δεν μπορούν να
βαρύνουν αποκλειστικά την δραστηριότητα (κλάδο) για την οποία φορολογούνται. Οι
δαπάνες αυτές όπως για παράδειγμα το ενοίκιο της έδρας, η κατανάλωση ρεύματος,
μισθοί προσωπικού γραμματείας – λογιστηρίου κλπ., πρέπει να μερίζονται σε μέρη
ανάλογα των αφορολόγητων εσόδων και των ακαθάριστων εσόδων που υπόκεινται σε
φορολογία.

3. Περαιτέρω, κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών της
εταιρείας, από τα ακαθάριστα έσοδα που υπόκεινται σε φορολογία αφαιρούνται οι
δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τη φορολογητέα δραστηριότητα της αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρείας, καθώς και από τις υπόλοιπες δαπάνες αυτές που με βάση
τον παραπάνω μερισμό αντιστοιχούν επί των φορολογητέων ακαθαρίστων εσόδων.

4. Όσον αφορά τις δαπάνες που με βάση τον παραπάνω μερισμό αντιστοιχούν επί των
μη φορολογητέων εσόδων, αυτές καλύπτονται από τα έσοδα αυτά, ωστόσο, μόνο
κατά το μέρος που τυχόν δεν καλύπτονται από τα έσοδα αυτά θα συμμετέχουν στο
αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημιά) της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Δηλαδή, αν
οι δαπάνες που αντιστοιχούν επί των αφορολόγητων εσόδων της εταιρείας είναι
μικρότερες από τα έσοδα αυτά, εννοείται δεν θα λαμβάνονται καθόλου υπόψη για τον
προσδιορισμό του κέρδους ή της ζημιάς της εταιρείας.

5. Για τη καλύτερη κατανόηση των όσων εκτέθηκαν παραπάνω, παρατίθεται το
ακόλουθο παράδειγμα: Έστω η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ψ» με
φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα 21.000 ευρώ, έσοδα από συνδρομές -εγγραφές 2.000
ευρώ, δαπάνες εμπορικής δραστηριότητας 15.000 ευρώ και λοιπές κοινές δαπάνες
26.000 ευρώ.

Μερισμός δαπανών με βάση φορολογούμενα και αφορολόγητα ακαθάριστα έσοδα:
26.000 Χ 2.000/23.000 = 2.261 ευρώ 26.000 Χ 21.000/23.000 = 23.739 ευρώ
Προσδιορισμός κερδών ή ζημιών:

Ακαθάριστα Έσοδα φορολογητέα (21.000) – Δαπάνες (15.000 + 23.739 = 38.739) =
Ζημία από εμπορική δραστηριότητα 17.739 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, επειδή τα αφορολόγητα έσοδα από συνδρομές – εγγραφές (2.000
ευρώ) είναι μικρότερα από το ποσό των δαπανών που αναλογούν σ΄ αυτά (2.261
ευρώ), συνεπώς μόνο η διαφορά των 261 ευρώ θα προστεθεί στη ζημιά που
προέρχεται από την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας, δηλαδή, Σύνολο Ζημιών
17.739 + 261 = 18.000 ευρώ.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply