Η αποζημίωση για ζημιά που προκλήθηκε από πτώση κτίσματος

Η αποζημίωση για ζημιά που προκλήθηκε από πτώση κτίσματος

Αποζημίωση λόγω πτώσης κτίσματος. Με το άρθρο 925 ΑΚ καθιερώνεται η άνευ πταίσματος ευθύνη του κυρίου ή νομέα κτίσματος ή άλλου έργου συνεχόμενου με το έδαφος, για την σε τρίτο προκαλούμενη ζημιά από την ολική ή μερική πτώση αυτού.

  • Είδος ευθύνης: Γνήσια αντικειμενική
  • προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης δεν είναι το πταίσμα του κυρίου ή του νομέα του κτίσματος ή άλλου έργου, αλλά το πραγματικό γεγονός της πτώσης.
  • Δικαιολογητικός λόγος της διάταξης 925 ΑΚ:
  • Τα ελαττωματικά κατασκευασμένα έργα ή πλημμελώς συντηρημένα κτίσματα ή έργα αποτελούν κίνδυνο για τους τρίτους.
  • Είναι αναγκαία από την πλευρά του ενάγοντα η απόδειξη ότι η πτώση οφείλεται σε ελαττωματική κατασκευή ή πλημμελή συντήρηση του κτίσματος ή του άλλου έργου;

Όχι, γιατί ακριβώς αυτό αποτελεί αμάχητο τεκμήριο.

  • Ποια η έννοια του “άλλου έργου” ;

Κάθε τεχνητό αντικείμενο, που συνδέεται με το έδαφος και εγκυμονεί κίνδυνο, από πιθανή κατάρρευσή του και που, λόγω του τρόπου κατασκευής και της ιδιομορφίας του, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν “κτίσμα”

(π.χ. κολώνες καλωδίων, κεραίες, καπνοσυλλέκτες, διαφημιστικές πινακίδες κλπ).

  • Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης:

Α) Να υπάρχει κτίσμα ή άλλο έργο.

(Σαν κτίσμα νοείται κάθε ανθρώπινο δομικό δημιούργημα, που συνδέεται σταθερά με το έδαφος, πάνω ή κάτω από την επιφάνειά του, αδιάφορα από την κατάσταση ή τον προορισμό του.)

Β)Η πτώση.

(Σαν πτώση νοείται η λύση των τεχνικών συνδέσμων των διαφόρων υλικών του και η ολική ή μερική κατάρρευση του σύμφωνα με το νόμο της βαρύτητας ή και η ολική ή μερική υποχώρηση κάτω από μία συνηθισμένη δύναμη, χωρίς την παρεμβολή ανθρώπινης επέμβασης ή την υποχώρηση του κάτω από την πίεση που κατά τον προορισμό του μπορεί να δεχτεί.)

Γ) Η ελαττωματική κατασκευή ή η πλημμελής συντήρηση.

(Η διάταξη αυτή, 925 ΑΚ, δεν αναφέρεται στην υπαιτιότητα του κυρίου ή νομέα, αφού είναι δυνατό αυτός να κατέβαλε την απαιτούμενη στις συναλλαγές επιμέλεια (λ.χ. επιλέγοντας τα κατάλληλα πρόσωπα), αλλά στο πραγματικό γεγονός ότι η πτώση του κτίσματος οφείλεται στην ελαττωματική κατασκευή ή στην πλημμελή συντήρησή του, δηλαδή σε ένα πραγματικό γεγονός που η διάταξη ανάγει έμμεσα σε προϋπόθεση εφαρμογής της.)

Δ) Ζημιά.

Θα πρέπει να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της πτώσης και του τραυματισμού.

  • Συνέπειες:

Υποχρέωση για αποζημίωση λόγω πτώσης κτίσματος για κάθε ζημία που υπέστη ο τρίτος ή ακόμη και χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης του τρίτου, σε βάρος του κυρίου ή νομέα του κτίσματος ή άλλου έργου.

 

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply