απελευθέρωση επαγγέλματος δικηγόρων: Όλες οι αλλαγές που προβλέπονται για το άνοιγμα του επαγγέλματος του δικηγόρου. ν.4038/2012

απελευθέρωση επαγγέλματος δικηγόρων

απελευθέρωση επαγγέλματος δικηγόρων

απελευθέρωση επαγγέλματος δικηγόρων

1. Μετά το άρθρο 38 του ν.δ. 3026/1954 (Α’ 235) προστίθεται άρθρο 38Α, ως εξής:

«Αρθρο 38Α

1. Επιτρέπεται η προβολή, δημοσιοποίηση και προώθηση των τομέων της επαγγελματικής
δραστηριότητας δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρίας, τόσο εντός της Ελλάδας όσο και στο
εξωτερικό, στο μέτρο και βαθμό που καθορίζεται στο παρόν και με τρόπο που να συνάδει με το
κύρος και την αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργήματος.

2. Επιτρέπεται ιδίως η δημοσίευση και κυκλοφορία επαγγελματικών καταχωρήσεων, έντυπα ή
ηλεκτρονικά, στις εφημερίδες ή στα περιοδικά, με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά είτε σε
τίτλους σπουδών που αφορούν σε επιστημονική ειδίκευση δικηγόρου – φυσικού προσώπου είτε σε
τομέα δραστηριότητας.

3. Οποιαδήποτε προβολή ή δημοσιοποίηση δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρίας δεν πρέπει:

(α) να είναι αθέμιτη,

(β) να είναι ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική,

(γ) να περιέχει αναφορά σε αριθμό υποθέσεων ή ποσοστά επιτυχίας του δικηγόρου σε
δικαστηριακές ή άλλες υποθέσεις,

(δ) να περιλαμβάνει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλους δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες σε σχέση
με την ποιότητα των υπηρεσιών ή την αμοιβή σε ωριαία βάση ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο
χρέωσης,

(ε) να περιέχει ονόματα πελατών εκτός αν υπάρχει η συναίνεση τους και εφόσον πρόκειται για
καταλόγους δικηγόρων ή για εκδόσεις που αφορούν δικηγόρους,

(στ) να γίνεται στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση,

(ζ) να περιέχεται σε αφίσες ή να τοποθετείται σε υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες.

4. Απαγορεύεται σε δικηγόρο είτε ατομικά είτε ως μέλος δικηγορικής εταιρίας να δίνει
συνεντεύξεις στον Τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αναπαράγοντας τη δημοσίευση στοιχείων ή
πληροφοριών σε σχέση με εκκρεμούσα υπόθεση ενώπιον της Δικαιοσύνης.

5. Κάθε δικηγόρος ή δικηγορική εταιρία που διατηρεί ή δημιουργεί επαγγελματική ιστοσελίδα,
οφείλει να το γνωστοποιεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης
εγγραφής.

6. Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος, πέραν των ποινικών ή αστικών ή διοικητικών
συνεπειών που τυχόν προβλέπονται σε άλλες διατάξεις, συνιστά και πειθαρχικό παράπτωμα
τιμωρούμενο δια προστίμου 1.000-10.000 ευρώ ανά παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής
δικηγόρου επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής παύσης από δύο έως έξι μήνες και πρόστιμο μέχρι
το διπλάσιο του ανωτάτου ορίου. Σε περίπτωση υποτροπής δικηγορικής εταιρίας επιβάλλεται η
ποινή του προηγούμενου εδαφίου στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Οικονομικών τα ανωτέρω πρόστιμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται. »

2. Στο άρθρο 203 του ν.δ. 3026/1954 «περί του Κωδικός των Δικηγόρων» (Α’ 235) προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να δημοσιεύουν κατ’ έτος, και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας
τους, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό τους, καθώς και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για
τις πειθαρχικές υποθέσεις που εισάγονται σε αυτούς, τα στάδια της διαδικασίας και τις επ’ αυτών
αποφάσεις.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2005 (Α’120) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Δύο ή περισσότεροι δικηγόροι μπορούν να συστήσουν «Αστική Επαγγελματική Δικηγορική
Εταιρεία», με σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σε τρίτους και τη διανομή των
συνολικών καθαρών αμοιβών, που θα προκύψουν από τη δραστηριότητα τους αυτή. Η έδρα της
εταιρείας ορίζεται με το καταστατικό της στην περιφέρεια του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο
είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον ένας από τους εταίρους.»

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2005 (Α’120) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Δικηγορική Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην ημεδαπή, σύμφωνα και με τις
διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, καθώς και στην αλλοδαπή σύμφωνα με τις διατάξεις της
νομοθεσίας της Ε.Ε. και της νομοθεσίας του εκάστοτε κράτους υποδοχής.»

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply