αναβολή ποινικής δίκης: Καταργείται το 349 παρ. 8 ΚΠοινΔ – Επισημάναμε σε προγενέστερο άρθρο τα προβλήματά του.

αναβολή ποινικής δίκης

αναβολή ποινικής δίκης

αναβολή ποινικής δίκης:

Με το άρθρο 100 του νόμου 4139/20-3-2013 επιτέλους καταργείται η διαδικασία αναβολής για ποινικές δίκες μεσω του αρμοδίου συμβουλίου για σημαντικά αίτια του άρθρου 349 παρ. 8.

Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία προβλεπόταν αίτηση στο συμβούλιο πλημμελειοδικών 5 ημέρες πριν τη δικάσιμο και ακολουθούνταν μια εξαιρετικά γραφειοκρατική διαδικασία που καταδικάσαμε ως πρακτική σε προγενέστερο άρθρο μας, το οποίο ευτυχώς και του δόθηκε η απαραίτητη προσοχή.

Δείτε τι λέγαμε για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Είναι η δεύτερη φορά που μετά από παρέμβαση μας με άρθρο επώνυμα και δημόσιο το Υπουργείο δικαιοσύνης προβαίνει σε τροποιποιήσεις κακών προγενέστερων νομοθετημέτων.

 

Άρθρο 100
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται:

α) Ο ν. 3459/2006 (Α’ 103), εκτός από τις διατάξεις αυτού που αναφέρονται στο προηγούμενο
άρθρο.

β) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν.
2776/1999), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3727/2008 (Α’ 257).

γ) Κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος ή αφορά θέματα
ρυθμιζόμενα από τον παρόντα νόμο.

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 349 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καταργείται.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 7β του ν. 3610/2007 (Α’258) καταργείται.

 

Πως ίσχυε πριν :

Εδώ παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο του άρθρου 349 παρ. 8
Εάν ο λόγος της αναβολής αναφανεί πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο, ο
διάδικος ή ο συνήγορος του υποχρεούται, με ποινή το απαράδεκτο της προβολής του λόγου
αυτού ενώπιον του επ` ακροατηρίω συνεδριάζοντος δικαστηρίου, να γνωστοποιήσει αυτόν
εγγράφως στον αρμόδιο εισαγγελέα, μαζί με τα έγγραφα που τον αποδεικνύουν. Για την αναβολή
αποφασίζει το δικαστήριο σε συμβούλιο, αφού ακούσει τη γνώμη του εισαγγελέα χωρίς την
παρουσία διαδίκων και, προκειμένου για δίκη ενώπιον των μικτών ορκωτών δικαστηρίων, το
συμβούλιο των εφετών. Ο γραμματέας της αρμόδιας εισαγγελίας ενημερώνει τους μάρτυρες και
τους νομιμοποιηθέντες διαδίκους για τη νέα δικάσιμο.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

1 Comments

    Leave A Reply