Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) – Ερημοδικία Εναγομένου Τεκμήριο Ομολογίας – Ερημοδικία Ενάγοντος – Δικαστικός συμβιβασμός – Αποδεικτικά μέσα – Ιδιωτικά έγγραφα – νόμος 3994/2011 ΦΕΚ Α 165 25.7.2011 – Μέρος V

Δείτε το Μέρος Ι Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)
Δείτε το Μέρος ΙΙ Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)
Δείτε το Μέρος ΙΙΙ Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)
Δείτε το Μέρος ΙV Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)

Ερημοδικία Εναγομένου – Τεκμήριο Ομολογίας

1. Αν ο εναγόμενος δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση ή εμφανιστεί αλλά δεν
λάβει μέρος σε αυτήν κανονικά, το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν η
αγωγή και η κλήση για συζήτηση επιδόθηκαν σε αυτόν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

2. Αν η αγωγή και η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκαν εμπρόθεσμα, το
δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση. Διαφορετικά συζητεί την υπόθεση
ερήμην του εναγομένου.

3. Στην περίπτωση ερημοδικίας του εναγομένου, οι περιεχόμενοι στην αγωγή
πραγματικοί ισχυρισμοί του ενάγοντος θεωρούνται ομολογημένοι, εκτός αν
πρόκειται για γεγονότα για τα οποία δεν επιτρέπεται ομολογία, και η αγωγή
γίνεται δεκτή, εφόσον κρίνεται νομικά βάσιμη και δεν υπάρχει ένσταση που
εξετάζεται αυτεπαγγέλτως.


Ερημοδικία ενάγοντος. Πότε απορρίπτεται η αγωγή. Τύχη της ανταγωγής.

1. Αν η συζήτηση γίνεται με επιμέλεια του ενάγοντος και αυτός δεν εμφανιστεί
κατά τη συζήτηση ή εμφανιστεί, αλλά δεν λάβει μέρος σε αυτήν κανονικά, το
δικαστήριο συζητεί την υπόθεση χωρίς αυτόν και απορρίπτει την αγωγή
.

2. Αν η συζήτηση γίνεται με την επιμέλεια του εναγόμενου ή εκείνου που
άσκησε κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 271,
και σε περίπτωση ερημοδικίας του ενάγοντος απορρίπτεται η αγωγή.

3. Αν ο εναγόμενος άσκησε ανταγωγή με ιδιαίτερο δικόγραφο, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 271. Αν η ανταγωγή ασκήθηκε με τις προτάσεις κηρύσσεται
απαράδεκτη η συζήτηση της.

Δικαστικός συμβιβασμός και εγγραφή υποθήκης

Ο δικαστικός συμβιβασμός που περιλήφθηκε στα πρακτικά του δικαστηρίου
υποκαθιστά τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που προβλέπεται από το
ουσιαστικό δίκαιο, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τίτλος προς εγγραφή ή
εξάλειψη υποθήκης.

Αποδεικτικά μέσα

Αποδεικτικά μέσα είναι η ομολογία, η αυτοψία, η πραγματογνωμοσύνη, τα
έγγραφα, η εξέταση των διαδίκων, οι μάρτυρες, τα δικαστικά τεκμήρια και οι
ένορκες βεβαιώσεις.

Απόδειξη περιεχομνένου εγγράφων με μάρτυρες

1. Συμβάσεις και συλλογικές πράξεις δεν μπορούν να αποδειχθούν με μάρτυρες
εφόσον η αξία του αντικειμένου τους υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000)
ευρώ.

2. Δεν επιτρέπεται η απόδειξη με μάρτυρες κατά του περιεχομένου εγγράφου,
έστω και αν η αξία του αντικειμένου της δικαιοπραξίας είναι μικρότερη από τις
είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

Τι θεωρείται ιδιωτικό έγγραφο – Μηχανική απεικόνιση – αμφισβήτηση γνησιότητας

Ιδιωτικά έγγραφα θεωρούνται και α) τα βιβλία που έμποροι και
επαγγελματίες τηρούν κατά τον εμπορικό νόμο ή άλλες διατάξεις,
β) τα βιβλία
που δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, γιατροί, φαρμακοποιοί
και μαίες τηρούν κατά τις ισχύουσες διατάξεις
, γ) φωτογραφικές ή
κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, φωνοληψίες και κάθε άλλη μηχανική
απεικόνιση.

2. Μηχανική απεικόνιση, κατά την έννοια της παραγράφου 1, είναι και κάθε
μέσο το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή μνήμη υπολογιστή,
με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή
αναπαραγωγή στοιχείων, που δεν μπορούν να διαβαστούν άμεσα, όπως επίσης και
κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε
πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό, εφόσον τα μέσα
και τα υλικά αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν γεγονότα που
έχουν έννομη σημασία.

Εγγραφα ιδιωτικά, συνταγμένα σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους, εφόσον η
γνησιότητα τους αναγνωρίσθηκε ή αποδείχθηκε, αποτελούν πλήρη απόδειξη ότι η
δήλωση που περιέχουν προέρχεται από τον εκδότη του εγγράφου, επιτρέπεται όμως
ανταπόδειξη. Με τους ίδιους όρους αυτά αποτελούν πλήρη απόδειξη και ως προς
το περιεχόμενο των δικαιοπρακτικών δηλώσεων.

Το ιδιωτικό έγγραφο αποτελεί απόδειξη υπέρ του εκδότη μόνο αν το προσκόμισε
ο αντίδικος ή αν πρόκειται για τα βιβλία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’
και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 444

1. Τα βιβλία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 1
του άρθρου 444, εφόσον είναι συνταγμένα σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους,
αποτελούν μεταξύ εμπόρων ή άλλων προσώπων υποχρεωμένων να τηρούν όμοια βιβλία
πλήρη απόδειξη για όσα αναφέρονται σε αυτά, αλλά επιτρέπεται η ανταπόδειξη.
Κατά προσώπων όμως που δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν αυτά τα βιβλία αποτελούν
πλήρη απόδειξη για το μέγεθος της απαίτησης, όταν η ύπαρξη της είναι
αποδεδειγμένη με άλλο τρόπο, και μόνο για ένα έτος αφότου γίνει η εγγραφή,
εκτός αν ο υπόχρεος αναγνώρισε με την υπογραφή του το περιεχόμενο.

2. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
444 αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα ή πράγματα που αναγράφουν,
επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη.

3. Οι απεικονίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 444 αποτελούν πλήρη απόδειξη
με την επιφύλαξη του άρθρου 445

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply