Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) – Εγγραφή αγωγής για διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας στο Κτημ/γιο – Ελλείψεις στο πινάκιο εκφώνησης – Απόπειρα συμβιβασμού επί της έδρας πριν την συζήτηση της υπόθεσης – νόμος 3994/2011 ΦΕΚ Α 165 25.7.2011 – Μέρος ΙII

Δείτε το Μέρος Ι Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)
Δείτε το Μέρος ΙΙ Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)

Δείτε το Μέρος IV
Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)
Δείτε το Μέρος V Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)

Στο τρίτο μέρος του άρθρου μας συμπεριλαμβάνονται οι ριζικές αλλαγές στο ΚΠολΔ αναφορικά με το ζήτημα των μεταβιβάσεων που γίνονται κατά τρόπο καταδολιευτικό από τον οφειλέτη (στην ακίνητη περιουσία του) και σε βάρος του δανειστή του.
Προηγούμενα ΔΕΝ ήταν υποχρεωτική η εγγραφή της αγωγής περί καταδολίευσης στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου λόγω της ενοχικής φύσης της αγωγής.
Ο νέος νόμος επιβάλλει με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής, την εγγραφή στα βιβλία των διεκδικήσεων της σχετικής αγωγής με αίτημα την διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας όταν η μεταβίβαση φυσικά αφορά ακίνητο. Η εγγραφή πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την κατάθεση της αγωγής.

Αγωγές, στις οποίες περιλαμβάνονται και αναγνωριστικές ή ανακοπές
εμπράγματες, μικτές ή νομής, εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα νομής, καθώς και
αγωγές διάρρηξης δικαιοπραξίας ως καταδολιευτικής, όταν αφορούν ακίνητα,
εγγράφονται ύστερα από αίτηση του ενάγοντος ή ανακόπτοντος στα βιβλία
διεκδικήσεων του γραφείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο μέσα σε
τριάντα ημέρες από την κατάθεση τους, διαφορετικά απορρίπτονται και
αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτες.


Αλλαγές επήλθαν στη διαδικασία επικόλλησης του πινακίου εκφώνησης της υποθέσεως. Μέχρι σήμερα εάν δεν υπήρχε επικολλημένο το πινάκιο εκφωνήσεως της υποθέσεως μέχρι την εκφώνησή της, η συζήτηση ματαιώνονταν χωρίς δεύτερη σκέψη από το δικαστήριο. Πλέον, ο κάθε διάδικος με αίτησή του έχει τη δυνατότητα να προβαίβει σε διορθώσεις επί της έδρας κατά την εκφώνηση.

Ελλείψεις ή σφάλματα του πινακίου, ως προς τα στοιχεία των διαδίκων, των
εκδικαζόμενων υποθέσεων και τη σήμανση του, συμπληρώνονται κατά την εκφώνηση
της υπόθεσης ύστερα από προφορική αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου.

Οι αλλαγές για την ύστατη προσπάθεια του δικαστή σε συμβιβασμό των διαδίκων.

Εάν αντικείμενο της δίκης είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, για την οποία
επιτρέπεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός, και οι
διάδικοι δικάζονται αντιμωλία, το δικαστήριο επιχειρεί συμβιβαστική επίλυση
της διαφοράς. Η απόπειρα συμβιβασμού μπορεί να γίνει μετά την έναρξη της
συζήτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια της, σε κάθε στάση της δίκης μέχρι την
έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Για το σκοπό αυτόν το δικαστήριο μπορεί να
συνεχίσει τη συζήτηση της υπόθεσης που εκφωνήθηκε, αφού εκδικάσει τις
υπόλοιπες υποθέσεις του πινακίου, ή να διακόψει τη συζήτηση της για άλλη
ημέρα και ώρα. Η συνεχιζόμενη συζήτηση μπορεί να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε
αίθουσα ή και γραφείο του οικείου δικαστικού καταστήματος, που ορίζεται με
προφορική ανακοίνωση του δικαστηρίου και καταχωρίζεται στα πρακτικά. Το
δικαστήριο μπορεί επίσης να αναβάλει μία φορά τη συζήτηση για την αμέσως
επόμενη δικάσιμο του ίδιου δικαστή ή της ίδιας πολυμελούς συνθέσεως,
διατάσσοντας και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση διαδίκου ή την προσκομιδή ειδικού
πληρεξουσίου κατά το άρθρο 98 περίπτωση β’. Οι ανακοινώσεις του δικαστηρίου
για τη διακοπή ή αναβολή της συζήτησης επέχουν θέση κλήτευσης όλων των
παρισταμένων διαδίκων.

Εάν η απόπειρα αποτύχει, η συζήτηση της υπόθεσης συνεχίζεται κανονικά.
Οι επισημάνσεις ή οι προτάσεις του δικαστηρίου, οι θέσεις που έλαβαν οι
διάδικοι και οι τυχόν υποχωρήσεις τους κατά την προσπάθεια επίτευξης του
συμβιβασμού δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση της απόφασης και δεν
επηρεάζουν την έκβαση της δίκης. Στα πρακτικά αναφέρεται ότι επιδιώχθηκε
συμβιβασμός και ότι η απόπειρα απέβη ανεπιτυχής.

Αν επέλθει συμβιβασμός, καταχωρίζεται στα πρακτικά και εφαρμόζεται το
άρθρο 293 παράγραφος 1.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply