Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) – Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφων, Ηλεκτρονική επίδοση – κανόνες και εξαιρέσεις των επιδόσεων – Χρονικό διάστημα που δεν υπολογίζεται στις προθεσμίες που ορίζει ο ΚΠολΔ – νόμος 3994/2011 ΦΕΚ Α 165 25.7.2011 – Μέρος ΙI

Δείτε το Μέρος Ι Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)

Δείτε το Μέρος ΙΙΙ Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)

Δείτε το Μέρος IV Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)
Δείτε το Μέρος V Αλλαγές στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)

Με τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο νέο νόμο 3994/2011 προστίθενται οι δυνατότητες ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων από δικηγόρους με ηλεκτρονική και ψηφιακή υπογραφή καθώς και η ηλεκτρονική επίδοση του δικογράφου. Στην τελευταία δε περίπτωση είναι απαραίτητη η απάντηση από τον παραλήπτη με τον ίδιο τρόπο για το έγκυρο της επίδοσης. Η δε απάντηση επέχει θέση εκθέσεως επιδόσεως. Δρομολογούνται κάποιες αλλαγές στον παραδοσιακό τρόπο επιδόσεων και θεσπίζεται ρητά ότι το Σάββατο είναι εξαιρετέα ημέρα. Τέλος καθορίζονται τα ημερολογιακά διαστήματα κατά τα οποία δεν υπολογίζονται οι προθεσμίες που ορίζονται στο ΚΠολΔ.

Ηλεκτρονική κατάθεση

Τα δικόγραφα είναι δυνατόν να υποβάλλονται και με ηλεκτρονικά μέσα,
εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3
παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 150/2001 (Α’ 125). Το δικόγραφο που
έχει υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι κατατέθηκε, εφόσον
επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από το δικαστήριο ηλεκτρονική
απόδειξη, που θα φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την άνω έννοια
και θα περιέχει και την έκθεση κατάθεσης.

Ηλεκτρονική επίδοση
Τα δικόγραφα είναι δυνατόν να επιδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1,
και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά
την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 150/2001. Το
δικόγραφο που έχει επιδοθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι επιδόθηκε,
εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από τον παραλήπτη ηλεκτρονική
απόδειξη, που θα φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την άνω έννοια
και θα ισχύει ως έκθεση επίδοσης


Πότε επιτρέπεται να γίνονται επιδόσεις και ποιες είναι οι εξαιρέσεις στον κανόνα των επιδόσεων.
Η επίδοση δεν επιτρέπεται να γίνει νύχτα, Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη εορτή
που ορίζεται από το νόμο ως αργία, χωρίς να συναινεί ο παραλήπτης ή χωρίς
άδεια του αρμόδιου δικαστή στον οποίο εκκρεμεί η υπόθεση και, αν πρόκειται
για πολυμελή δικαστήρια, του προέδρου τους. Αν δεν εκκρεμεί δίκη, η άδεια
δίνεται από τον ειρηνοδίκη, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να γίνει η
επίδοση
Αν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται
σε έναν από τους ενήλικους συγγενείς ή υπηρέτες που συνοικούν μαζί του. Αν
απουσιάζουν ή δεν υπάρχουν και αυτοί, η παράδοση γίνεται σε έναν από τους
άλλους ενήλικους συνοίκους που έχουν συνείδηση των πράξεων τους και δεν
συμμετέχουν στη δίκη ως αντίδικοι του ενδιαφερομένου

α) το έγγραφο πρέπει να κολληθεί στην πόρτα της κατοικίας και σε
ενσφράγιστο φάκελο, επί του οποίου θα υπάρχουν μόνο τα στοιχεία του
δικαστικού επιμελητή και του προς όν η επίδοση, μπροστά σε ένα μάρτυρα. Σε
περιπτώσεις πολυκατοικιών, οι οποίες είναι κλειστές και δεν είναι δυνατόν να
κολληθεί το έγγραφο στην πόρτα της κατοικίας, η επικόλληση μπορεί να γίνεται
κατά τα ανωτέρω και στην κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας,

β) το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα μετά τη θυροκόλληση, αντίγραφο του
εγγράφου, που συντάσσεται ατελώς, πρέπει να παραδοθεί στα χέρια του
προϊσταμένου του αστυνομικού τμήματος ή σταθμού της περιφέρειας της κατοικίας
και αν λείπει ο προϊστάμενος, στον αξιωματικό ή υπαξιωματικό υπηρεσίας ή στο
σκοπό του αστυνομικού καταστήματος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η παράδοση
βεβαιώνεται με απόδειξη που συντάσσεται ατελώς κάτω από την έκθεση της
επίδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 140 παράγραφος 1. Η απόδειξη αυτή πρέπει να
αναφέρει την ημερομηνία που έγινε η παράδοση, και το ονοματεπώνυμο, καθώς και
την ιδιότητα εκείνου που παρέλαβε το αντίγραφο, ο οποίος υπογράφει την
απόδειξη και τη σφραγίζει με την υπηρεσιακή σφραγίδα. Το αντίγραφο που
παραδόθηκε φυλάγεται σε ιδιαίτερο φάκελο στο υπηρεσιακό γραφείο, όπου
υπηρετεί εκείνος που το παρέλαβε,

γ) το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παράδοση, σύμφωνα με την
περίπτωση β’, εκείνος που ενήργησε την επίδοση του εγγράφου πρέπει να
ταχυδρομήσει σε εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται η επίδοση έγγραφη
ειδοποίηση στην οποία πρέπει να αναφέρεται το είδος του εγγράφου που
επιδόθηκε, η διεύθυνση της κατοικίας, όπου έγινε η θυροκόλληση του, η
ημερομηνία της θυροκόλλησης, η αρχή στην οποία παραδόθηκε το αντίγραφο, καθώς
και η ημερομηνία της παράδοσης. Η ειδοποίηση ταχυδρομείται με έξοδα εκείνου
που ζητεί να γίνει η επίδοση. Το γεγονός ότι ταχυδρομήθηκε η ειδοποίηση
βεβαιώνεται με απόδειξη, την οποία συντάσσει και υπογράφει ατελώς, κάτω από
την επιδοτήρια έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 140, εκείνος που ενεργεί
την επίδοση. Η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει το ταχυδρομικό γραφείο, με το
οποίο έστειλε την ειδοποίηση, και τον υπάλληλο που την παρέλαβε, ο οποίος
προσυπογράφει τη βεβαίωση. Υστερα από προφορική αίτηση του παραλήπτη, η αρχή
στην οποία είχε παραδοθεί το αντίγραφο, σύμφωνα με την άνω περίπτωση β’ του
παρόντος, του το παραδίδει, με έγγραφη απόδειξη που συντάσσεται ατελώς.

Αν ο παραλήπτης της επίδοσης δεν έχει κατοικία, γραφείο, κατάστημα ή
εργαστήριο και είτε αρνείται να παραλάβει το έγγραφο είτε δεν μπορεί ή
αρνείται να υπογράψει την έκθεση της επίδοσης και η άρνηση του παραλήπτη ή η
αδυναμία του βεβαιώνεται και από ένα μάρτυρα που προσλαμβάνεται από το όργανο
της επίδοσης για το σκοπό αυτόν, το έγγραφο παραδίδεται στα χέρια των
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 128 παράγραφος 4 εδάφιο β’

Χρονικό διάστημα που δεν υπολογίζεται στις προθεσμίες που ορίζει ο ΚΠολΔ

Το Σάββατο θεωρείται για τον παρόντα Κώδικα εξαιρετέα και μη εργάσιμη
ημέρα

Το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται για τις
προθεσμίες των άρθρων 503, 518 παράγραφος 1, 545 παράγραφοι 1 και 2, 564
παράγραφοι 1 και 2, καθώς και των άρθρων 153, 632 παράγραφος 1, 633
παράγραφος 2, 652, 662 ΣΤ, 681 Δ παράγραφος 5, 715 παράγραφος 5, 729
παράγραφος 5, 847 παράγραφος 1, 926 παράγραφος 2, 934 παράγραφος 1 στοιχεία
α’ και γ’, 943 παράγραφος 4, 955, 959 παράγραφος 4 εδάφιο τρίτο, 960, 966
παράγραφοι 2 και 3, 971 παράγραφος 1, 972 παράγραφος 1 εδάφιο τρίτο, 973,
974, 979 παράγραφος 2, 985 παράγραφος 1, 986, 988 παράγραφος 1, 995, 998
παράγραφος 4 εδάφιο τρίτο και 999.

3. Το χρονικό διάστημα των δικαστικών διακοπών δεν υπολογίζεται στην
προθεσμία του άρθρου 938 παράγραφος 4.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

3 Comments

    Leave A Reply