αλλαγές στο ασφαλιστικό: N. 3996/2011 – Νέες αλλαγές και Προσθήκες στο Ασφαλιστικό για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ – Αίτηση Συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή Επαγγελματικής Δραστηριότητας – Προσωρινή Αναπηρική Σύνταξη χωρίς Διακοπή Επαγγελματικής Δραστηριότητας – Ασφάλιση Οδηγών ΔΧ αυτοκινήτων – Κατάταξη ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑ στις ασφαλιστικές κατηγορίες του Ο.Α.Ε.Ε. – Ειδικές Ρυθμίσεις Ο.Α.Ε.Ε. – Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Ο.Α.Ε.Ε. – Παράλληλη Ασφάλιση – Συνταξιοδότηση Ασφαλισμένων πρώην Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων – Ασφάλιση Μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών

αλλαγές στο ασφαλιστικό

αλλαγές στο ασφαλιστικό

αλλαγές στο ασφαλιστικό

Αίτηση Συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή
Επαγγελματικής Δραστηριότητας

Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316) αντικαθίσταται ως
εξής:

«α) Για σύνταξη λόγω γήρατος από την 1η του επόμενου μήνα από εκείνο, μέσα στον οποίο
υποβλήθηκε η αίτηση για απονομή της σύνταξης.

Αν ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ, ο οποίος έχει θεμελιώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία του
Οργανισμού συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος, επιθυμεί τη διατήρηση
του επαγγέλματος του και μετά την αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στην οποία έχει
δηλώσει ρητώς την επιθυμία του αυτή, η σύνταξη καταβάλλεται από την
1η του επόμενου μήνα εκείνου της υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος
που προβλέπονται από το άρθρο 13 της Φ80000/7228/308/
07.09.2006 απόφασης του Υπουργού (Β’1397). Η διακοπή του επαγγέλματος δεν μπορεί να
απέχει πάνω από δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης για συνταξιοδότηση.

ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η νομοθεσία του Οργανισμού τόσο ως προς την καταβολή
των προβλεπόμενων εισφορών όσο και ως προς τον υπολογισμό του
συντάξιμου χρόνου και του ποσού της σύνταξης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του
επαγγέλματος δεν ρυθμίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο και σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν
καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης. Σε αντίθετη περίπτωση, η
σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της πλήρους εξόφλησης τους.»

Αρθρο 50

Προσωρινή Αναπηρική Σύνταξη χωρίς Διακοπή
Επαγγελματικής Δραστηριότητας

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 21 του π.δ. 258/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας, αν έγινε ανάπηρος κατά
την έννοια του παρόντος και έχει πραγματοποιήσει πέντε έτη ασφάλισης, από τα οποία δύο
έτη μέσα στα πέντε τελευταία έτη πριν
από την επέλευση της αναπηρίας ή τη διακοπή της ασφάλισης.

Εάν κατά την διάρκεια των πέντε ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος
των πέντε ετών επεκτείνεται για όσο χρόνο συνταξιοδοτήθηκε.
2. Σύνταξη λόγω αναπηρίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 15
έτη ασφάλισης και δεν έχει ασφαλιστεί, από τη διακοπή της ασφάλισης του έως την επέλευση
της αναπηρίας, σε άλλο ασφαλιστικό
φορέα κυρίας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Αν ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ κριθεί οριστικά ανάπηρος από τις αρμόδιες Υγειονομικές
Επιτροπές, απαιτείται με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και η
διακοπή του επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Αν ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ κριθεί ανάπηρος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για
ορισμένο χρονικό διάστημα, δικαιούται να διατηρεί την επαγγελματική δραστηριότητα του
για το διάστημα αυτό, εφόσον καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν και δεν
αυτοαπασχολείται.»

Αρθρο 51

Ασφάλιση Οδηγών ΔΧ αυτοκινήτων

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 258/2005 (Α’
316), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 5/2007 (Α’4), αντικαθίσταται ως εξής:

«η. αα. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΔΧ), ανεξαρτήτως ποσοστού
κυριότητας και αυτοπρόσωπης ή μη χρήσης και εκμετάλλευσης τους.

ββ. Από 1.7.2010 οι μισθωτές, χρήστες, εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας
χρήσης (ΤΑΞΙ), εφόσον προσκομίσουν συμβολαιογραφική ή άλλη επίσημη πράξη ή ιδιωτικό
συμφωνητικό που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο ιδιοκτήτης ή οι
ιδιοκτήτες, καθώς και στην αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται το αυτοκίνητο.

γγ. Οι μισθωτές – οδηγοί φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσης που μισθώνουν τα οχήματα
τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3446/2006 όπως ισχύει
κάθε φορά.

δδ.Οι οδηγόί-εκμεταλλευτές φορτηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης οι οποίοι εκμεταλλεύονται
το όχημα με αντάλλαγμα την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη
ή του ιδιοκτήτη προς αυτούς, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3446/2006.

εε. Οι οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που έχουν συνάψει σχέση
εξαρτημένης εργασίας με τον ιδιοκτήτη, καθώς και οι περιστασιακά εργαζόμενοι ως
οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.-ΕΤ.ΑΜ.»

2. Σε κάθε επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) τηρείται «ειδικό βιβλίο
κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» στο οποίο αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ανά πάσα
στιγμή οδηγού, καθώς και ο φορέας ασφάλισης του.

Σε περίπτωση απώλειας του «ειδικού βιβλίου κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» απαιτείται άμεση
αναγγελία στον Ο.Α.Ε.Ε. και στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του
οδηγού και άμεση αντικατάσταση του με προμήθεια νέου πριν την επανακυκλοφορία του
αυτοκινήτου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εκδίδεται εντός
τριμήνου από την ισχύ του παρόντος ύστερα από γνώμη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε., ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την έκδοση, διανομή και τήρηση
του βιβλίου αυτού.

3. Εάν δεν τηρείται ή δεν επιδεικνύεται το «ειδικό βιβλίο κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» της
παραγράφου 2 ή δεν καταχωρείται σε αυτό ο οδηγός που απασχολείται κατά τον
έλεγχο, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) στην περίπτωση της πλήρους κυριότητας του
οχήματος από έναν ιδιοκτήτη ο οποίος οδηγεί αυτοπρόσωπα το όχημα,
αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για δεκαπέντε (15) ημέρες και χρηματικό
πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ, β) στην περίπτωση συνιδιοκτητών
με αυτοπρόσωπη οδήγηση του οχήματος, αφαίρεση του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης του
μη συνεπούς ιδιοκτήτη για ένα (1) μήνα και χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ και
γ) σε περίπτωση οδήγησης του οχήματος από μισθωτές, χρήστες, εκμεταλλευτές αφαίρεση του
επαγγελματικού διπλώματος για ένα (1)
μήνα και χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους η άδεια κυκλοφορίας ή το επαγγελματικό δίπλωμα
αντίστοιχα αφαιρείται για ένα (1) μήνα και το χρηματικό πρόστιμο
ανέρχεται στα χίλια (1.000) ευρώ.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω υποχρεώσεων από οδηγό αυτοκινήτου ΤΑΞΙ πλήρους
κυριότητας συνταξιούχου του Ο.Α.Ε.Ε., ο οποίος διατήρησε το
αυτοκίνητο και μετά τη συνταξιοδότηση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του
π.δ. 669/1981, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 53/1991, επιβάλλεται ως
κύρωση στέρηση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για ένα (1) μήνα και πρόστιμο
χιλίων (1.000) ευρώ, στην περίπτωση δε συνιδιοκτησίας επιβάλλεται ως κύρωση στο
συνταξιούχο του Ο.Α.Ε.Ε. πρόστιμο χιλίων
πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το χρηματικό πρόστιμο ανέρχεται στις
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις κατά το διάστημα της αφαίρεσης του επαγγελματικού
διπλώματος του επαγγελματία, δεν επιτρέπεται, μίσθωση, χρήση, εκμετάλλευση του
αυτοκινήτου ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόσληψη από αυτόν προσώπου για την οδήγηση του
οχήματος.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε., μπορεί να συγκροτούνται κλιμάκια ελέγχου ασφάλισης
των οδηγών κάθε μορφής αυτοκινήτων – οχημάτων δημόσιας χρήσης, καθώς και άλλων
κατηγοριών ασφαλιστέων στον Ο.Α.Ε.Ε. προσώπων, από υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Ε., άλλων
ασφαλιστικών οργανισμών και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ύψος της
αποζημίωσης, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της καθορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

5. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 258/2005
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. οι κατέχοντες ονομαστικές
μετοχές, μίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ανώνυμες εταιρίες, που
αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μικρότερο ή ίσο του 10%.
Οσα από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο
αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης ή άλλο αυτοκίνητο ΔΧ της ίδιας ανώνυμης εταιρίας, δεν
υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. αλλά του Ι.Κ.Α.-ΕΤ.Α.Μ..

Εάν δεν οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο της ίδιας ανώνυμης εταιρίας και
δεν έχουν ασφάλιση από άλλη εργασία ή απασχόληση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον
Ο.Α.Ε.Ε..»

6. Χρόνος ασφάλισης μισθωτών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης
(ΤΑΞΙ) που τυχόν εχώρησε στο Ι.Κ.Α.-ΕΤ.Α.Μ. μετά την 1.7.2010 μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρείται ισχυρός, εφαρμοζομένων των διατάξεων της
διαδοχικής ασφάλισης.

7. Η ισχύς των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.9.2011.

Αρθρο 52

Κατάταξη ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑ
στις ασφαλιστικές κατηγορίες του Ο.Α.Ε.Ε.

1. Τα πρόσωπα της παρ. 11 του άρθρου 37 του π.δ. 258/2005 (Α’316), ασφαλισμένοι του
Ο.Α.Ε.Ε., έχουν δικαίωμα να καταταγούν, για το σύνολο ή μέρος του χρόνου ασφάλισης τους
στο πρώην Τ.Σ.Α., στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά, και
να δικαιωθούν τις αντίστοιχες παροχές, εφόσον καταβάλλουν ειδική εισφορά για κάθε έτος
ασφάλισης τους, ίση με
διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

2. Τα οφειλόμενα ποσά εξοφλούνται είτε εφάπαξ είτε σε ίσες διμηνιαίες δόσεις που δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τα έτη για τα οποία επιθυμούν την ανακατάταξη. Σε
περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης πριν από την εξόφληση των παραπάνω δόσεων, το
υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται με παρακράτηση του ενός τετάρτου
του ποσού της σύνταξης έως την εξόφληση.

3. Κατ’ εξαίρεση οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα που
συνταξιοδοτήθηκαν από 1.1.2011 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθώς και για
όσους συνταξιοδοτηθούν αργότερα, αλλά η έναρξη της συνταξιοδότησης τους εμπίπτει στο
διάστημα αυτό.

4. Ο τρόπος καταβολής της παραπάνω ειδικής εισφοράς, οι προθεσμίες καταβολής της και
οι επιπτώσεις τυχόν μη εμπρόθεσμης καταβολής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε..

Αρθρο 53

Ειδικές Ρυθμίσεις Ο.Α.Ε.Ε.

1. Απαραίτητο δικαιολογητικό για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων Δημοσίας Χρήσεως (ΔΧ)
σε ιδιωτικό ή δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο. είναι η ασφαλιστική ενημερότητα όλων των
ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών του οχήματος, η οποία χορηγείται από τον Ο.Α.Ε.Ε..

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 258/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα παρακάτω πρόσωπα δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση τους προαιρετικά στους
δύο κλάδους ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον δεν είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι άλλου
φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου από ίδιο δικαίωμα και κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης δεν κρίνονται ανάπηρα από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο
21 του παρόντος Καταστατικού.»

3. Τα μέλη/φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) και ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, στην ασφαλιστική προστασία του Ο.Α.Ε.Ε., ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον
Οργανισμό αυτό, κατατασσόμενα στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε. του
άρθρου 5 του π.δ. 258/2005,
καταβάλλοντος τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές του Κλάδου Σύνταξης, μειωμένες κατά
50%.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι συνέπειες
από την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών στις χορηγούμενες
παροχές, καθώς και η τυχόν κατάταξη των προσώπων αυτών σε ανώτερες ασφαλιστικές
κατηγορίες του Ο.Α.Ε.Ε..

4. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3846/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρούνται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης και
υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης α’ τα μέλη δασικών συνεταιρισμών που
κατοικούν μόνιμα στις περιοχές της περίπτωσης α’ και ασκούν δραστηριότητα που έχει ως
αντικείμενο την επεξεργασία ξύλου για την παραγωγή και εμπορία ειδών
λαϊκής τέχνης και πέραν των περιοχών αυτών, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση τους των
διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β’.

Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και υπάγονται στις
διατάξεις της περίπτωσης α’ οι επαγγελματίες βιοτέχνες και έμποροι των περιοχών της
περίπτωσης αυτής που έχουν υπογράψει σύμβαση Ταχυδρομικού Πρακτορείου με τα “Ελληνικά
Ταχυδρομεία Α.Ε.”».

5.α. Οι αναβάτες και μαθητευόμενοι αναβάτες δρομώνων ίππων ιπποδρόμου υπάγονται
υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Κλάδου Παροχών Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-
ΕΤ.Α.Μ. για παροχές σε είδος και σε χρήμα και διέπονται από τη νομοθεσία του Κλάδου
αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3655/2008 και την Φ40021/
11335/1153/18.5.2009 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Ο Κλάδος Κύριας Σύνταξης του Ο.Α.Ε.Ε., στον οποίο εντάχθηκαν τα παραπάνω πρόσωπα για
κύρια σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3655/2008, δεν υποχρεούται στη χορήγηση
οποιασδήποτε άλλης παροχής πέραν των παροχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία του
Κλάδου αυτού.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του
Συνδέσμου Αναβατών Δρομώνων Ιππων Ιπποδρόμου και του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.,
καθώς και αναλογιστική μελέτη, μπορεί να προβλέπονται πρόσθετες παροχές στους αναβάτες
και μαθητευόμενους αναβάτες, σε περίπτωση ατυχήματος κατά την άσκηση
της εργασίας τους, παράλληλα οι αναλογούντες πόροι για την κάλυψη των παροχών αυτών
αποκλειστικά από τον Ο.Α.Ε.Ε..

β. Ολες οι έως την 30.11.2010 παρατάσεις ισχύος της από 1.12.2007 σύμβασης που
υπεγράφη μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας «Ευρώπη Α.Ε.Γ.Α.» και του Ταμείου
Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.), το οποίο
εντάχθηκε από 1.8.2008 στον κλάδο σύνταξης του Ο.Α.Ε.Ε., δυνάμει του άρθρου 9 του ν.
3655/2008 (Α’58), και αφορούσε στην ασφάλιση αναβατών και μαθητευομένων αναβατών
ιπποδρομιών κατά ατυχημάτων, καθώς και οι κατά τα χρονικά αυτά διαστήματα παρατάσεων
διενεργηθείσες πράξεις και δαπάνες θεωρούνται νόμιμες.

Αρθρο 54

Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης Τομέα Ασφάλισης
Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Ο.Α.Ε.Ε.

1. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α’115), προστίθεται παράγραφος 5Α
που έχει ως εξής:
«5Α.α. Οπου από τη νομοθεσία του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων
του Ο.Α.Ε.Ε., προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος σε ηλικία
εξήντα (60) ετών με τριάντα πέντε (35) έτη ασφάλισης, ο χρόνος αυτός ανακαθορίζεται για
το έτος 2011 σε τριάντα έξι (36) έτη ασφάλισης, για κάθε δε επόμενο έτος αυξάνεται
σταδιακά κατά ένα χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών ασφάλισης.
β. Οπου από τη νομοθεσία του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του
Ο.Α.Ε.Ε., προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος σε ηλικία πενήντα οχτώ (58) ετών με
τριάντα πέντε (35) έτη ασφάλισης, ο χρόνος αυτός ανακαθορίζεται για το έτος 2011 σε
τριάντα έξι (36) έτη ασφάλισης, για κάθε δε επόμενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα
χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών ασφάλισης, το δε ανωτέρω προβλεπόμενο όριο
ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 κατά ένα (1) έτος κάθε χρόνο και
μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.»
2. Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Στις περιπτώσεις σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης των
παραγράφων 1, 3, 4, 5, 5Α, 6 και 7 οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη με το όριο
ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ή
35 ετών ασφάλισης.»

3. Οι διατάξεις των παραπάνω 1 και 2 παραγράφων ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν.
3863/2010.

Αρθρο 55

Παράλληλη Ασφάλιση – Συνταξιοδότηση

Ασφαλισμένων πρώην Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 37 του π.δ. 258/2005 αντικαθίστανται
ως εξής:

«1. Στα πρόσωπα τα οποία κατέστησαν συνταξιούχοι των πρώην Τ.Ε.Β.Ε, Τ.Α.Ε. και Τ.Σ.Α.
μέχρι τις 31.12.2006, ή του πρώην Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων (Τ.Π.Ξ.) μέχρι 31.7.2008, ο
Οργανισμός εξακολουθεί να καταβάλει τις συντάξεις τους χωριστά, υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται για κάθε κατηγορία στο παρόν προεδρικό διάταγμα.

2. Οι συντάξεις λόγω θανάτου που χορηγήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.
2676/1999 εξακολουθούν να καταβάλλονται ως έχουν. Οσες χορηγήθηκαν μετά την
ισχύ του νόμου αυτού, υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 62 του
ίδιου νόμου.

Σε περίπτωση θανάτου των προσώπων των παραγράφων 1, 3 και 4, τα δικαιοδόχα μέλη του
άρθρου 23 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δικαιούνται δύο ή
περισσότερες συντάξεις λόγω θανάτου, το ποσό των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις
αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 62 του ν. 2676/1999, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

3. Πρόσωπα που μέχρι τις 31.12.2006, κατέστησαν συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή
αναπηρίας ενός εκ των τριών Ταμείων (πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α.) ή μέχρι
31.7.2008 του Τ.Π.Ξ. και έχουν θεμελιώσει, με βάση το χρόνο ασφάλισης, συνταξιοδοτικό
δικαίωμα σε κάποιον άλλον ή άλλους από τους φορείς αυτούς, δικαιούνται δεύτερη ή και
περισσότερες συντάξεις από τον Ο.Α.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.
2084/1992, όπως ισχύουν περί διπλοσυνταξιούχων, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.

Οσον αφορά τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης στους ασφαλισμένους του πρώην Τ.Π.Ξ., αυτή
υπολογίζεται με βάση τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Τ.Π.Ξ., σε
συνδυασμό με το άρθρο 8 του ν. 3655/2008, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.

4. Πρόσωπα που μέχρι τις 31.12.2006, κατέστησαν συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή
αναπηρίας ενός εκ των τριών Ταμείων (πρώην Τ.Ε.Β.Ε, Τ.Α.Ε, Τ.Σ.Α.) ή μέχρι 31.7.2008 του
Τ.Π.Ξ. και παράλληλα ήταν ασφαλισμένοι σε κάποιον άλλον ή άλλους από τους φορείς αυτούς,
μπορούν να συνεχίσουν την ασφάλιση τους στον Ο.Α.Ε.Ε, χωρίς καμία επίπτωση στην ήδη
καταβαλλόμενη σύνταξη και αφού συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και τον
απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, δικαιούνται σύνταξης ή συντάξεων γήρατος από τον Οργανισμό,
σύμφωνα με τις διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.

Οσον αφορά τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης στους ασφαλισμένους του πρώην Τ.Π.Ξ, αυτή
υπολογίζεται με βάση τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Τ.Π.Ξ, σε
συνδυασμό με το άρθρο 8 του ν. 3655/2008, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.

5. Συνταξιούχοι λόγω γήρατος και αναπηρίας που η σύνταξή τους τελεί σε αναστολή,
λόγω άσκησης επαγγέλματος που ασφαλίζονταν σε ένα εκ των τριών Ταμείων (Τ.Ε.Β.Ε, Τ.Α.Ε,
Τ.Σ.Α.) ή λόγω μεταβίβασης της επιχείρησης σε ανήλικο, εξακολουθούν να βρίσκονται σε
αναστολή και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
Καταστατικού και έως ότου εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν.

Αναστολή σύνταξης που έγινε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πλην των ανωτέρω, παύει να
ισχύει μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

6. Τα ανωτέρω πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 μπορούν με αίτηση τους οποτεδήποτε να
ζητήσουν την προσμέτρηση του χρόνου ασφάλισης τους για την
προσαύξηση της σύνταξης τους. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον προέρχονται από τα πρώην
Ταμεία Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε. και Τ.Σ.Α., το οργανικό ποσό της σύνταξης τους
προσαυξάνεται με 2% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης που θα προσμετρηθεί.

Στις περιπτώσεις προσμέτρησης χρόνου ασφάλισης στο πρώην Τ.Π.Ξ. για την προσαύξηση του
ποσού της σύνταξης που χορηγείται από τον Οργανισμό, το ποσό
της καταβαλλόμενης σύνταξης αυξάνεται με το ποσό που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης στο
πρώην Ταμείο, υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3655/2008, καθώς και στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε
στον Ο.Α.Ε.Ε. από 1.8.2008, υπολογιζόμενο
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Οι δικαιοδόχοι σε περίπτωση θανάτου των προσώπων των παραγράφων 3 και 4, μπορούν να
επιλέξουν την προσαύξηση του οργανικού ποσού της σύνταξης όπως
παραπάνω για το χρόνο ασφάλισης ο οποίος δεν είχε αξιοποιηθεί στη σύνταξη του θανόντα.»

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης οποιασδήποτε κατηγορίας εξετάζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος, τα δε οικονομικά αποτελέσματα επέρχονται
από την 1η του επομένου μήνα της υποβολής της αίτησης.

Αρθρο 56

Ασφάλιση Μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών

1. Τα μέλη κάθε μορφής Αγροτικών Συνεταιρισμών δεν ασφαλίζονται σε κανένα ασφαλιστικό
οργανισμό με βάση και κριτήριο μόνο την ιδιότητα τους αυτή.

2. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-αγρότισσες που είναι παράλληλα και μέλη Αγροτικών
Συνεταιρισμών, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α..

Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών, μη αγρότες-αγρότισσες, που υπάγονται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, σε άλλους, πλην Ο.ΓΑ, ασφαλιστικούς οργανισμούς
κύριας ασφάλισης για άλλη εργασία – απασχόληση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους
οργανισμούς αυτούς.

3. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών, μη αγρότες-αγρότισσες και μη εργαζόμενοι-
απασχολούμενοι σε άλλη εργασία/δραστηριότητα που ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους, που
προέρχονται από τη συμμετοχή τους στο Συνεταιρισμό, της τελευταίας τριετίας (2008 –
2010) ή της πρώτης τριετίας για τους Συνεταιρισμούς
που ιδρύονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπερβαίνει το 200πλάσιο και
υπολείπεται του 400πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (Η.Α.Ε.),
όπως ισχύει κάθε φορά, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α.. Εάν ο παραπάνω
μέσος όρος των εισοδημάτων υπερβαίνει το 400πλάσιο του Η.Α.Ε. υπάγονται στην υποχρεωτική
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εντάσσονται στην 1η ασφαλιστική
κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε. και κατατάσσονται
μόνο προαιρετικά στις ανώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες του Οργανισμού.

4. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών, συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. δεν υπάγονται στην
υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. ούτε στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.ΓΑ.

5. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών, συνταξιούχοι ασφαλιστικών οργανισμών κύριας
ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην
Ο.Γ.Α., καθώς και συνταξιούχοι του Δημοσίου ή του NAT., υπάγονται στην υποχρεωτική
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εάν ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους όπως
προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 από τη συμμετοχή τους στο Συνεταιρισμό υπερβαίνει το
400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Στις
περιπτώσεις των προσώπων αυτών δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.
2676/1999 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 3863/2010.

6. Τα πρόσωπα του παρόντος άρθρου που είναι ασφαλιστέα στον Ο.ΓΑ, αλλά ασφαλίστηκαν
στον Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού και κατέβαλαν ασφαλιστικές
εισφορές στον Οργανισμό, δικαιούνται, με αίτηση τους, να ζητήσουν την επιστροφή, ατόκως,
των ασφαλιστικών εισφορών τους ως αχρεωστήτως
καταβληθείσες. Διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply