αλλαγές στο ασφαλιστικό 2011: Εργόσημο – Έκδοση – Εξαργύρωση – Ακύρωση – Επανέκδοση – Περιορισμοί – Ασφαλιστικές Εισφορές – ΥΑ 14913/343/Φ10034 (ΦΕΚ Β΄ 1586/01.07.2011) Προδιαγραφές του Εργοσήμου.

αλλαγές στο ασφαλιστικό 2011

αλλαγές στο ασφαλιστικό 2011

αλλαγές στο ασφαλιστικό 2011

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΔΩ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ

1. Η έκδοση και η εξαργύρωση εργοσημου γίνεται από τους συμβεβλημένους
φορείς υπηρεσιών πληρωμής, οι οποίοι έχουν ακολουθήσει τις προδιαγραφές και
έχουν προσαρμοστεί με τις διαδικασίες έκδοσης, ενημέρωσης και εξαργύρωσης
εργοσημου, που ορίζει η παρούσα. Για το σκοπό αυτό οι συνεργαζόμενοι φορείς
διασυνδέονται μηχανογραφικά με τη βάση δεδομένων ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ που τηρείται στην
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενώ επίσης ανταλλάσουν στοιχεία σε δομημένη μορφή στη συχνότητα
που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού του εργοσημου.

2. Το εργοσημο εκδίδεται, σε διπλότυπο ή σε δύο αποκόμματα, κατά το χρόνο
αγοράς του, φέρει μοναδικό αλγοριθμικό αριθμό που εξασφαλίζει τη γνησιότητα
του και αποτελεί τίτλο αξίας από τη στιγμή της έκδοσης του. Το ένα αντίτυπο ή
απόκομμα του εργοσημου αφορά στον εργοδότη και το δεύτερο στον εργαζόμενο.
Προαιρετικά, μπορεί να φέρει γραμμωτό κώδικα ο οποίος να εμπεριέχει τον
μοναδικό αλγοριθμικό αριθμό, προκειμένου να διευκολύνεται ο εργαζόμενος κατά
τη διαδικασία εξαργύρωσης του εργοσημου. Η έκδοση γίνεται από τους
συμβεβλημένους φορείς στους οποίους μπορεί να απευθύνεται ο εργοδότης (φορείς
έκδοσης), για λογαριασμό του αρμόδιου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος
και αναγράφεται ευκρινώς επί του εργοσημου.

3. Το εργοσημο μπορεί να εκδοθεί και να εξαργυρωθεί από τους συνεργαζόμενους
φορείς έκδοσης αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα κανάλια εξυπηρέτησης των πολιτών
(καταστήματα με ταμεία ή άλλα σημεία εξυπηρέτησης, ATM, Αυτόματα Μηχανήματα
Πληρωμών (ΑΜΠ), διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν στους συνεργαζόμενους φορείς
έκδοσης (web banking, portals πληρωμών), κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης,
φορητές εφαρμογές που λειτουργούν σε κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές
ταμπλέτες, κ.α. Ανεξάρτητα του καναλιού εξυπηρέτησης του εργαζόμενου ή του
εργοδότη, οι φορείς έκδοσης και εξαργύρωσης αντίστοιχα οφείλουν να
ακολουθήσουν τα ίδια βήματα και διαδικασίες, όσον αφορά την επικοινωνία με τη
βάση δεδομένων ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και την πληροφόρηση που θα αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ
Α.Ε.

4. Δεν υπάρχει δυνατότητα ένας φορέας να προσφέρει αποκλειστικά υπηρεσίες
έκδοσης εργοσημου ή εξαργύρωσης εργοσημου αντίστοιχα. Οι εν λόγω υπηρεσίες
οφείλουν να παρέχονται συνδυαστικά.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Μετά την καταβολή από τον εργοδότη του χρηματικού αντιτίμου που αναλογεί στο
εργοσημο και την έκδοση του εργοσημου, το συνολικό ποσό πιστώνεται σε
εσωτερικό λογαριασμό της εκδότριας τράπεζας, όπου και παραμένει μέχρι να
ζητηθεί από τον εργαζόμενο η εξαργύρωση του συγκεκριμένου εργοσημου. Οι
αναλογούσες για τον αρμόδιο ΦΚΑ ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται κατά την
έκδοση του εργοσημου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Κατά την εξαργύρωση του εργοσημου, το πληρωτέο μετά την αφαίρεση των
ασφαλιστικών εισφορών ποσό αποδίδεται στον εργαζόμενο, ενώ οι αναλογούσες
ασφαλιστικές εισφορές μεταφέρονται στο τέλος της ημέρας, στο λογαριασμό που
τηρεί ο ΦΚΑ στη διαχειρίστρια τράπεζα.

ΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Το ποσό του εργοσημου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 ευρώ. Ο χρόνος
ισχύος του ορίζεται στους τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του.

Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής το εργοσημο δε μπορεί να εξαργυρωθεί από τον
εργαζόμενο. Εργοσημο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη μπορεί να
ακυρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του.

2. Μετά τη λήξη ισχύος του, το εργοσημο ακυρώνεται αυτομάτως από το φορέα
έκδοσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για πληρωμή ή να
εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο. Στην περίπτωση αυτή η χρηματική αξία του
εργοσημου πιστώνεται από το φορέα έκδοσης στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης που
αναγράφεται στο εργοσημο.

Εργοσημο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη μπορεί να ακυρωθεί και
να επιστραφεί το ποσό του στον εργοδότη μόνο και σε σημεία στα οποία είναι
εφικτή η επιβεβαίωση της ταυτότητας του (όχι μέσω Αυτόματων Μηχανημάτων
Πληρωμών (ΑΜΠ), ATM, κλπ.). Η επιστροφή γίνεται αποκλειστικά από το φορέα
έκδοσης, εντός του προβλεπόμενου χρόνου ακύρωσης και υπό την προϋπόθεση ότι
θα προσκομιστούν στο φορέα έκδοσης και τα δύο αντίτυπα – αποκόμματα του
εργοσημου (αντίτυπο για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο).

3. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής εργοσημου που δεν έχει εξαργυρωθεί,
μόνο ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ζητήσει την επανέκδοση του εργοσημου
υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον φορέα έκδοσης καθώς και επίσημη δήλωση
απώλειας. Το επανεκδοθέν εργοσημο θα είναι ταυτάριθμο όσον αφορά στον κωδικό
αριθμό πληρωμής με το κατεστραμμένο / απολεσθέν ενώ θα φέρει την ένδειξη
“εκδίδεται σε αντικατάσταση κατεστραμμένου / απολεσθέντος εργοσημου”.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply