άσυλο και μετανάστευση: Π.Δ.104/2012 (ΦΕΚ Α172/5-9-2012) – Υπηρεσίες Ασύλου – Αρμοδιότητες Υπηρεσιών και Οργάνων – Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου

άσυλο και μετανάστευση

άσυλο και μετανάστευση

άσυλο και μετανάστευση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ

Αποστολή περιφερειακών υπηρεσιών ασύλου

Τα περιφερειακά γραφεία ασύλου και τα αυτοτελή κλιμάκια ασύλου υπάγονται διοικητικά στην
Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και έχουν ως αποστολή μέσα στα όρια της τοπικής τους δικαιοδοσίας
την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων τους.

Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου – Τοπική αρμοδιότητα

1. Τα περιφερειακά γραφεία ασύλου και η τοπική αρμοδιότητα τους έχουν ως εξής:

α. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των
περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των περιφερειακών ενοτήτων Νάξου (δήμοι Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων και Αμοργού), Πάρου (δήμοι Πάρου και Αντιπάρου), Μήλου (δήμοι Μήλου,
Κιμώλου, Σερίφου και Σίφνου), Σύρου (δήμος Σύρου – Ερμούπολης), Κέας – Κύθνου (δήμοι Κέας και
Κύθνου), Τήνου (δήμος Τήνου), Μυκόνου (δήμος Μυκόνου), Άνδρου (δήμος Άνδρου) και Θήρας
(δήμοι Θήρας, Ιητών, Σίκινου, Φολέγανδρου και Ανάφης) της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

β. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια
των περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πλην
της περιφερειακής ενότητας Έβρου.

γ. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αλεξανδρούπολης με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια
των δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης της περιφερειακής ενότητας Έβρου.

δ. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ορεστιάδας με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των
δήμων Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας της περιφερειακής ενότητας Έβρου.

ε. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ιωαννίνων με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της
περιφέρειας Ηπείρου και της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας της περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

στ. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Βόλου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της
περιφέρειας Θεσσαλίας.

ζ. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Πατρών με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των
περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων πλην της περιφερειακής ενότητας
Κέρκυρας.

η. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ηρακλείου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της
περιφέρειας Κρήτης.

θ. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των
περιφερειακών ενοτήτων Λέσβου (δήμος Λέσβου) και Λήμνου (δήμοι Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου)
της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ι. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της
περιφερειακής ενότητας Χίου (δήμοι Χίου, Ψαρών και Οινουσσών) της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ια. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των
περιφερειακών ενοτήτων Σάμου (δήμος Σάμου) και Ικαρίας (δήμοι Ικαρίας και Φούρνων) της
περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ιβ. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέρου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των
περιφερειακών ενοτήτων Κω (δήμοι Κω και Νισύρου) και Καλύμνου (δήμοι Καλυμνίων
Αστυπάλαιας, Λειψών, Λέρου, Πάτμου και Αγαθονησίου) της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ιγ. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ρόδου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των
περιφερειακών ενοτήτων Ρόδου (δήμοι Ρόδου, Σύμης, Χάλκης, Μεγίστης και Τήλου) και Καρπάθου
(δήμοι Καρπάθου και Κάσου) της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

2. Αν ο αριθμός των αιτημάτων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται σε ένα περιφερειακό
γραφείο ασύλου μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών παρουσιάζει μείωση τουλάχιστον πενήντα
τοις εκατό (50%) σε σχέση με το προηγούμενο τετράμηνο, η λειτουργία του περιφερειακού αυτού
γραφείου μπορεί να αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη.

3. Σε περίπτωση μη έναρξης ή αναστολής λειτουργίας περιφερειακού γραφείου ασύλου οι
αρμοδιότητες του ασκούνται από το πλησιέστερο περιφερειακό γραφείο ασύλου ύστερα από
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Αρμοδιότητες περιφερειακών υπηρεσιών ασύλου

Τα περιφερειακά γραφεία ασύλου και τα αυτοτελή κλιμάκια ασύλου έχουν ως αποστολή, μέσα στα
όρια της τοπικής τους δικαιοδοσίας την εφαρμογή της νομοθεσίας περί διεθνούς προστασίας και
ειδικότερα:

α. την παραλαβή και εξέταση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας,

β. την ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία όσον αφορά τη διαδικασία εξέτασης των
αιτημάτων, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,

γ. τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών καθώς και των δικαιούχων
διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα,

δ. τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ότι αφορά τις συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία με άλλους
συναρμόδιους φορείς.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διευθυντής Υπηρεσίας Ασύλου

Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου διευθύνει την Υπηρεσία και ιδίως:

α. εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει το έργο των υπηρεσιών που τη συγκροτούν, για την
εκπλήρωση της αποστολής της,

β. παρέχει κατευθύνσεις στις ως άνω υπηρεσίες και θέτει επιμέρους στόχους προς υλοποίηση,

γ. παρακολουθεί την εφαρμογή από τις ως άνω υπηρεσίες των μέτρων, μεθόδων και διαδικασιών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές της Υπηρεσίας,

δ. αξιολογεί τα αποτελέσματα της δράσης των ως άνω υπηρεσιών και την επίτευξη των στόχων,

ε. παρακολουθεί την πορεία της μεταναστευτικής ροής σε ό,τι αφορά στην αποστολή της
Υπηρεσίας Ασύλου και λαμβάνει ή προτείνει τα αναγκαία μέτρα,

στ. παρακολουθεί την επαγγελματική επάρκεια, τα προσόντα και την απόδοση του προσωπικού
της Κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών,

ζ. συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη καθώς και με τις δικαστικές, στρατιωτικές και άλλες δημόσιες αρχές, φορείς και υπηρεσίες
μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,

η. αναθέτει επιμέρους αρμοδιότητες περιφερειακού γραφείου ασύλου σε φορείς της κοινωνίας των
πολιτών, ύστερα από πρόταση του προϊσταμένου του περιφερειακού γραφείου ασύλου σύμφωνα
με την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011,

θ. εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτόν από τις διατάξεις που αφορούν την
λειτουργία και την αποστολή της Υπηρεσίας.

Προϊστάμενοι Τμημάτων Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου

Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου είναι άμεσοι βοηθοί του
Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου. Ειδικότερα:

α. διευθύνουν την εκτέλεση των εργασιών του Τμήματος τους και προγραμματίζουν, οργανώνουν
και ελέγχουν τις εργασίες του προσωπικού τους, ευθυνόμενοι για την αποτελεσματική εκτέλεση
των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Τμήματος τους,

β. εισηγούνται και προκαλούν τις αποφάσεις του Διευθυντού της Υπηρεσίας σε θέματα
αρμοδιότητας τους,

γ. μεριμνούν για την αρτιότερη κατάρτιση και καλύτερη απόδοση του προσωπικού των
Τμημάτων τους,

δ. διατάσσουν την ενέργεια ερευνών, μελετών και εργασιών όπου κατά την κρίση τους απαιτείται,

ε. προβλέπουν και διαπιστώνουν τις ανάγκες και τα προβλήματα που αφορούν την ειδικότερη
αποστολή των υπηρεσιών τους και μεριμνούν για την αντιμετώπιση τους,

στ. είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των εργασιών των Υπηρεσιών για την υλοποίηση των
προγραμμάτων και την εκπλήρωση της αποστολής τους,

ζ. επιπλέον ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από τους νόμους και τους
κανονισμούς της Υπηρεσίας.

Προϊστάμενοι περιφερειακών γραφείων ασύλου

Οι προϊστάμενοι των περιφερειακών γραφείων ασύλου προΐστανται αυτών και ευθύνονται για την
αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους. Ειδικότερα:

α. είναι αρμόδιοι για την εποπτεία και τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού τους,
καθώς και την κατανομή των σχετικών εργασιών τους,

β. ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από τις διατάξεις που αφορούν την
λειτουργία και την αποστολή της Υπηρεσίας τους.

Προϊστάμενοι Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου

Οι προϊστάμενοι των Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου προΐστανται αυτών και ευθύνονται για την
αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους. Ειδικότερα:

α. είναι αρμόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού τους, καθώς
και για την κατανομή των εργασιών τους.

β. ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από τις διατάξεις που αφορούν τη
λειτουργία και την αποστολή της Υπηρεσίας τους.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply