άδεια ταξί : Πληθυσμιακά Κριτήρια για την άδεια ταξί- ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/10.04.2012) άρθρο 85

άδεια ταξί

άδεια ταξί

άδεια ταξί

Αριθμός και έκδοση αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα

1. Ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα
καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη
παράγραφο του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση επιμερίζεται για κάθε έδρα ο αριθμός
αυτός ως προς τις άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και τις άδειες Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ. Στην ίδια απόφαση
αναφέρεται ο υφιστάμενος αριθμός αδειών Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ και Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ανά έδρα, καθώς και η
διαφορά αυτών σε σχέση με τον οριζόμενο αριθμό.

2. Ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα ευρίσκεται από τον
ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Α = {(Π+Πν)/1000}*Σί

όπου:

Α είναι ο προκύπτων αριθμός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα.

Π είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός της έδρας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής-

Πν είναι το σύνολο διανυκτερεύσεων στην έδρα κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από τον
υπολογισμό, το οποίο είναι διαθέσιμο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. δια τον αριθμό 1095 =
(365 Χ 3).

Σiείναι ο βασικός συντελεστής και ισούται με 3 για την υποπερίπτωση αα’ της περιπτώσεως β’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 83, με 1,8 για την υποπερίπτωση ββ’ της περιπτώσεως β’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 83 και με 1,50 για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 83.

Ο βασικός συντελεστής Σι μπορεί να προσαυξάνεται από τον Περιφερειάρχη με την απόφαση της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου από ένα δέκατο (0,10) έως και πέντε δέκατα (0,50). Η
προσαύξηση του βασικού συντελεστή αιτιολογείται ειδικά λαμβανομένων ιδίως υπ’ όψη της δομής
του συγκοινωνιακού ιστού εκάστης διοικητικής μονάδας, τις ανάγκες μεταφοράς του επιβατικού
κοινού σε συνδυασμό με τον βαθμό καλύψεως τους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, της
δυνατότητας μεταφοράς με ιδιωτικά μέσα, της αποφυγής υπέρμετρης συγκοινωνιακής
επιβαρύνσεως, της γενικότερης υφιστάμενης και πιθανολογούμενης μέχρι την έκδοση της επομένης
αποφάσεως περιβαλλοντικής επιβαρύνσεως εκάστης έδρας από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, του
κατά το δυνατόν περιορισμού των όποιων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
κυκλοφορία των Ε.Δ.Χ., του αριθμού των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων στην περιοχή της έδρας,
του δείκτη αυξήσεως των κυκλοφορούντων οχημάτων ανά έτος, του μέσου ετήσιου όρου του
δείκτη ιδιοκτησίας επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στην έδρα ή στην
Περιφερειακή ενότητα στην οποία ανήκει η έδρα, του ποσοστού των κυκλοφορούντων
αυτοκινήτων που είναι τεχνολογίας EURO V και νεώτερης. Όταν από τον υπολογισμό του τύπου
προκύπτουν δεκαδικά ψηφία, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ο
βασικός συντελεστής Σι δύναται να επανακαθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται τουλάχιστον ύστερα από δύο έτη από τη δημοσίευση του
νόμου ή από την προηγούμενη έκδοση όμοιας απόφασης, χωρίς ποτέ να επιτρέπεται να είναι
μικρότερος από 1,50.

3. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από προηγούμενη γνώμη επιτροπής που αποτελείται από τους
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας ή
τους νόμιμους αναπληρωτές τους, έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Τροχαίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων της ίδιας αυτής
Περιφέρειας και έναν (1) εκπρόσωπο του ή των σωματείων επιτηδευματιών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ της Περιφέρειας αυτής, έναν (1) εκπρόσωπο του σωματείου εργαζομένων
οδηγών Ταξί της Περιφέρειας αυτής και έναν (1) εκπρόσωπο από τα Εμπορικά Επιμελητήρια της
Περιφέρειας αυτής. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και
συνεδριάζει και αποφαίνεται εγκύρως εφόσον παρίστανται και υπογράφουν την σχετική γνώμη της
τρία (3) από τα μέλη της.

4. Για την επίτευξη βέλτιστης ρυθμίσεως με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αίτημα της οικείας Περιφέρειας και
Δικτύων μπορεί να συγκροτεί Επιστημονική Ομάδα Εργασίας που αποτελείται από καθηγητές
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μέλη ινστιτούτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και
αναγνωρισμένων εν γένει επιστημονικών φορέων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μεταφορών και
Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας ή τις Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αντιστοίχως, με σκοπό την εκπόνηση σχετικής
μελέτης.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται τουλάχιστον ένα
έτος μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, ανατίθεται στην επιτροπή αυτή η εκπόνηση
εκθέσεως για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του.

5. Σε περίπτωση που από την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προκύπτουν για
κάποια έδρα λιγότερες άδειες Ε.Δ.Χ. από αυτές που υφίστανται κατά το χρόνο πριν τον
υπολογισμό, οι επιπλέον άδειες δεν αφαιρούνται ούτε ανακαλούνται, αλλά δεν συνεχίζεται η
διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών κατά τα άρθρα 106 και επόμενα του παρόντος νόμου. Στην
περίπτωση αυτή όμως επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, να μετατραπούν, με
αίτηση των ιδιοκτητών άδειες Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε άδειες Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ και το αντίστροφο, εφόσον
τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθμός τους υπολείπεται του αναλογούντος στην διοικητική
μονάδα αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘή ΤΑΞΙ αντίστοιχα.

6. Η άδεια αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘεκδίδεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, αφού
καταβληθεί παράβολο που δεν θα υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της διαδικασίας αδειοδοτήσεως
και το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση από ένα πρόσωπο πέραν του
πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των επιτρεπόμενων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
σε μία έδρα του άρθρου 83 παράγραφος 2 περίπτωση (α) και του τρία τοις εκατό (3%) σε μία
ενιαία διοικητική μονάδα – έδρα του άρθρου 83 παράγραφος 2 περίπτωση (β) του παρόντος
νόμου. Όταν προκύπτουν δεκαδικά ψηφία, γίνεται στρογγυλοποίηση στην επόμενη ακέραια
μονάδα. Εάν ο αριθμός των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε μια έδρα είναι μικρότερος ή ίσος με είκοσι (20),
δεν επιτρέπεται η απόκτηση από ένα πρόσωπο πέραν των δύο (2) αδειών ή αθροίσματος ιδανικών
μεριδίων που υπερβαίνει τον ανωτέρω αριθμό.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply