άγαμες θυγατέρες σύνταξη – Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης – άρθρο 5 Π.Δ. 169/2007 και ν. 3863/2010 άρθρο 14 παρ 1α

άγαμες θυγατέρες σύνταξη

άγαμες θυγατέρες σύνταξη

άγαμες θυγατέρες σύνταξη

Τελευταία νέα: Αναστολή συντάξεων στις άγαμες θυγατέρες λόγω πλαφόν στα εισοδήματα.

Εξαγορά πλασματικών χρόνων έως 5 έτη υπό προϋποθέσεις

Σύνταξη για άγαμες θυγατέρες

ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

4.α. Οι άγαμες θυγατέρες και οι άπορες άγαμες αδελφές αποκτούν δικαίωμα
σύνταξης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αποκτούν το δικαίωμα αυτό
οι άγαμοι γιοί ή αδελφοί, αντίστοιχα.

β. Κατ` εξαίρεση οι ενήλικες άγαμες θυγατέρες που δεν εμπίπτουν στις
διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης και έλκουν το συνταξιοδοτικό τους
δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982
δικαιούνται σύνταξης εφόσον συντρέχουν αθροιστικά, οι εξής προϋποθέσεις:

αα) Να μην έχουν μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο
τομέα μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως αυτό ισχύει
κάθε φορά.

ββ) Να μην έχουν φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο
από το παραπάνω καθοριζόμενο κατώτατο όριο αναγόμενο σε ετήσια βάση.

γγ) Να μην λαμβάνουν άλλη σύνταξη και να μην έχουν ασφαλισθεί για σύνταξη σε
οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης, για χρόνο με βάση τον
οποίο προσδοκούν να θεμελιώσουν δικαίωμα ανταποδοτικής σύνταξης από τον φορέα
αυτόν.

δδ) Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 να έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό (50ό)
έτος της ηλικίας τους.

Η σύνταξη των προσώπων της περίπτωσης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το
διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημοσίου όπως αυτό ισχύει κάθε
φορά.

5. Στις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, εκτός από τις ανίκανες με ποσοστό
67% και άνω, μετά την ενηλικίωση τους ή το τέλος των σπουδών τους η σύνταξη
τους καταβάλλεται ολόκληρη μεν αν το συνολικό, εκτός από την κύρια και
επικουρική σύνταξη, μηνιαίο πραγματικό ακαθάριστο εισόδημα τους, όπως αυτό
προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους,
δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό
ισχύει κατά το έτος που αποκτήθηκαν τα εισοδήματα, περιορίζεται δε κατά το
ένα τρίτο (1/3) του ποσού της, αν το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το 30πλάσιο όχι
όμως και το 40πλάσιο, κατά το ένα δεύτερο (1/2) αυτής εφόσον υπερβαίνει το
40πλάσιο, όχι όμως και το 50πλάσιο και κατά τα τρία τέταρτα (3/4) αυτής
εφόσον υπερβαίνει το 50πλάσιο όχι όμως και το 60πλάσιο, μετά την υπέρβαση του
οποίου η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσα από τα
αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των
Ασφαλιστικών Φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, καθώς και του Ν.Α.Τ.. Εξακολουθεί να ισχύει κάθε πρόβλεψη για
διακοπή σύνταξης και επαναχορήγησή της στο 65ο έτος. Κάθε αντίθετη διάταξη
καταστατική ή γενική καταργείται

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για τα αναφερόμενα
σε αυτές πρόσωπα, των οποίων το δικαίωμα συνταξιοδότησης γεννήθηκε πριν την
ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

2 Comments

    Leave A Reply