Μείωση μισθώματος λόγω οικονομικής κρίσης- Εμπορική Μίσθωση – Δικαστική Απόφαση

Όλα τα νεότερα για τις αλλαγές και τις εξώσεις EXPRESS με το νόμο 4055/2012

Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση θεωρεί ότι η παρούσα οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την ύφεση και τη πτώση της κατανάλωσης στα εμπορικά καταστήματα αποτελεί ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών και μειώνει για τους επόμενους 18 μήνες το μίσθωμα κατά ποσοστό περίπου 20%, θεωρώντας ότι επήλθαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 ή 288 ΑΚ.

Μέρος της απόφασης

Με βάση τα ανωτέρω το μηνιαίο μίσθωμα καθορίστηκε για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη στο ποσό των 800 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 3,6%, υποχρέωση στην οποία η ενάγουσα ανταποκρίθηκε πλήρως. Εξάλλου, τα όσα στην αγωγή εκτίθενται περί διεθνούς οικονομικής ύφεσης, η οποία έχει αλυσιδωτές συνέπειες σε όλες τις εκφάνσεις της ελληνικής οικονομίας και πλήττει καίρια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποδεικνύονται αληθή, σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, πλην όμως δεν συνιστούν μεταβολή έκτακτη και απρόβλεπτη, ενόψει ιδίως του χρόνου σύναψης της επίδικης σύμβασης (Οκτώβριος 2009), αλλά μπορούν να εκτιμηθούν μόνο ως επί τα χείρω εξέλιξη μίας ήδη διαφαινόμενης κατά τον ως άνω χρόνο κατάστασης, δεδομένου ότι ήταν ήδη εμφανείς οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και στην ελληνική οικονομία. Επομένως, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να απορριφθεί κατά την κύρια αυτής βάση, η οποία ερείδεται -στη διάταξη του άρ. 388 ΑΚ, σύμφωνα με όσα ήδη εκτέθηκαν. Ωστόσο, η οικονομική κρίση, που έχει πλήξει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, επιδεινούμενη συνεχώς, έχει σαφώς επηρεάσει δυσμενώς την εμπορική κίνηση των καταστημάτων και των επιχειρήσεων με αναγκαίο επακόλουθο τη μείωση της πελατείας τους σε μεγάλο βαθμό. Τα ανωτέρω σε κάθε περίπτωση συνιστούν μεταβολή των συνθηκών, στις οποίες τα συμβαλλόμενα μέρη στήριξαν τη σύναψη της σύμβασης, καθώς η παρατεταμένη ύφεση έχει περιορίσει δραματικά την καταναλωτική κίνηση της επιχείρησης της ενάγουσας, με τις αναγκαίες επιπτώσεις και στα έσοδα αυτής. Η γενικευμένη αυτή κατάσταση άλλωστε αντανακλάται και στη μισθωτική αξία των προσφερομένων προς μίσθωση καταστημάτων στην ίδια περιοχή, η οποία κατ’ ακολουθία των ανωτέρω εμφανίζει πτωτική πορεία, ενόψει της χαμηλής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, που στεγάζονται σε αυτά.

(…)
Η διαφορά μεταξύ του μισθώματος, που συμφωνήθηκε, και αυτού που προκύπτει από την άνω πραγματική αξία του μισθίου υπερβαίνει καταφανώς τον κίνδυνο που ανέλαβε η ενάγουσα μισθώτρια και η εμμονή της εναγομένης στην πληρωμή του μισθώματος, που προκύπτει από τη συμφωνία, αντιστρατεύεται την απαιτούμενη στις συναλλαγές ευθύτητα και εντιμότητα, με συνέπεια να παρίσταται αναγκαία η περιστολή του συμφωνημένου και καταβαλλόμενου μισθώματος, προκειμένου η παροχή της ενάγουσας να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης κατά το χρόνο εκπλήρωσης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή, καθ’ ο μέρος αυτή ερείδει στη διάταξη του αρ. 388 Α.Κ. ως και κατ’ ουσία βάσιμη και να αναπροσαρμοστεί – μειωθεί το μηνιαίο μίσθωμα στο ποσό των 650 ευρώ για το χρονικό διάστημα μετά την επίδοση της αγωγής (11.1.2011) ενώ για το χρονικό διάστημα μετά την 11.7.2012 και μέχρι τη συμπλήρωση του ελαχίστου νόμιμου χρόνου των δώδεκα ετών από την έναρξη της μίσθωσης θα εξακολουθήσει να ισχύει η συμβατική ρύθμιση περί ετήσιας προσαύξησης (ΕφΑΘ 3155/2001 ΕΔΠολ 2004.68, ΕφΠειρ 337/1995 ΕλΔνη 36.1615) με διατήρηση βεβαίως του δικαιώματος των διαδίκων προς διαφορετική ρύθμιση του μισθώματος ή προς επίτευξη νέας αναπροσαρμογής αυτού κατά τα αρ. 388 ΑΚ ή 288 ΑΚ με προσφυγή τους στο Δικαστήριο (ΑΠ 857/1991 ΕλΔνη 33.831, ΕφΑΘ 5553/2008 ΑρχΝ 2008.789, ΕφΠειρ 337.1995 ό.π., ΜΠρΘεσ 32962/2001 Αρμ 2002.1453). Τέλος, μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας πρέπει να επιβληθεί σε βάρος της εναγομένης λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας των διαδίκων (αρ. 178 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται εν μέρει την αγωγή.
Καθορίζει το μηνιαίο μίσθωμα για το αναφερόμενο στο σκεπτικό ακίνητο στο ποσό των 650 ευρώ για δεκαοκτώ μήνες από την επίδοση της αγωγής, μετά την πάροδο των οποίων εξακολουθεί να ισχύει η συμβατική ετήσια προσαύξηση του όρου 4 του από …………..-2009 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply