Κίνδυνος οριστικής απωλείας των εμπράγματων δικαιωμάτων που δεν καταχωρήθηκαν στις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου.

Το έτος 2008 κλήθηκαν όλοι όσοι είχαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα να υποβάλουν δηλώσεις καταχώρησης των δικαιωμάτων αυτών στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης.

Ορισμένοι δικαιούχοι, όμως αρνούμενοι να πληρώσουν το ειδικό τέλος κτηματογράφησης που επιβλήθηκε από τη πολιτεία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αμέλησαν και δεν προέβησαν σε σχετική καταχώρηση δήλωσης, νομίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο εναντιώνονται σε μία επιλογή της κεντρικής διοίκησης και θεωρώντας ότι δεν θα απωλέσουν κανένα δικαίωμά τους από τη μη καταχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων.

Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, όμως, από την ήδη υπάρχουσα λειτουργία συγκεκριμένων κτηματολογικών γραφείων αφορά περιπτώσεις δικαιούχων εμπραγμάτων δικαιωμάτων που ενώ κατήρτισαν συμβόλαιο αγοραπωλησίας και μεταβίβασης κυριότητας ΔΕΝ προέβησαν ταυτόχρονα και στην καταχώρηση τους στο οικείο γραφείο κτηματογράφησης όσο διάστημα ήταν σε ισχύ η προθεσμία κατάθεσης των σχετικών δηλώσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα : Ο πωλητής και προηγούμενος δικαιούχος είχε υποβάλει δήλωση κτηματογράφησης στο οικείο κτηματολογικό γραφείο και αμέσως κατάρτισε συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης κυριότητας το οποίο ασφαλώς μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο. Ο νέος ιδιοκτήτης όμως, αμέλησε και δεν υπέβαλε δήλωση κτηματογράφησης όσο διάστημα ήταν σε ισχύ η προθεσμία υποβολής δηλώσεων. Έτσι, στο οικείο κτηματολόγιο καταχωρίστηκε οριστικά ως ιδιοκτήτης ο πωλητής και προηγούμενος δικαιούχος εμπραγμάτου δικαιώματος του συγκεκριμένου συμβολαίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2664/1998 οι πρώτες εγγραφές, των οποίων δεν αμφισβητήθηκε η ακρίβεια ενώπιον των δικαστηρίων μέσα στην προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου, καθίστανται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των φερομένων με τις πρώτες εγγραφές ως δικαιούχων για τα δικαιώματα στα οποία αυτές αφορούν.

Η προθεσμία αυτή είναι οκτώ (8) έτη για τους κατοίκους του εσωτερικού και δέκα (10) έτη για το ελληνικό δημόσιο και τους κατοίκους εξωτερικού. Η προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης του ΟΚΧΕ.

Δηλαδή, ο συγκεκριμένος νέος ιδιοκτήτης εάν δεν προβεί στην με οποιονδήποτε τρόπο διόρθωση της πρώτης αυτής εγγραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας, τότε κινδυνεύει να χάσει ο δικαίωμά του, ανεξάρτητα εάν έχει στα χέρια του συμβόλαιο αγοραπωλησίας, λόγω του αμάχητου τεκμηρίου που εισάγει ο συγκεκριμένος νόμος.

Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να ελεχθούν από τους δικαιούχους όλα τα δικαιώματα επί ακινήτων τους προκειμένου να διαπιστωθεί από τους ιδίους εάν έχουν υποβάλλει δηλώσεις και εάν οι δηλώσεις αυτές έχουν καταχωριστεί οριστικά στα οικεία κτηματολογικά γραφεία . Σε διαφορετική περίπτωση ενυπάρχει ο κίνδυνος να βρεθούν προ τετελεσμένων γεγονότων οι ίδιοι ή οι κληρονόμοι τους.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply