συναινετικό διαζύγιο δικαιολογητικά: Το συναινετικό διαζύγιο – Όροι και Προϋποθέσεις – Πρακτική εφαρμογή

συναινετικό διαζύγιο δικαιολογητικά

συναινετικό διαζύγιο δικαιολογητικά

συναινετικό διαζύγιο δικαιολογητικά

Τί είναι το συναινετικό διαζύγιο

Είναι η κοινή βούληση των συζύγων για την λύση του γάμου τους χωρίς αντιδικία.

Προϋποθέσεις για έκδοση συναινετικού διαζυγίου (ουσιαστικές και δικονομικές)

α) Συμφωνία των συζύγων από κοινού με συναινετική βούληση λύσης του μεταξύ τους γάμου.

β) Ο γάμος να έχει διαρκέσει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από τη κατάθεση της κοινής αίτησης.

γ) Αυτοπρόσωπες δηλώσεις συμφωνίας στην λύση του γάμου με συναινετικό τρόπο και από τους δύο συζύγους σε δύο ξεχωριστές συνεδριάσεις του δικαστηρίου οι οποίες δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από έξι (6) μήνες και μέχρι δύο (2) χρόνια.  Υπάρχει δυνατότητα παράστασης στο δικαστήριο και με ειδικό συμβολαιογραφικό(λόγω της σοβαρότητας της δήλωσης) πληρεξούσιο των δύο συζύγων προς του/τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους. Η εντολή και πληρεξουσιότητα θα πρέπει να δίδεται ξεχωριστά για κάθε συζήτηση και σε χρονικό διάστημα κοντινό σε σχέση με τη συζήτηση(εντός μηνός πριν από τη συζήτηση 1441§2 εδ. β) . Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ γίνεται δεκτή η παράσταση με πληρεξούσιο για την υποβολή της δήλωσης. Για την διενέργεια της δίκης αρκεί και απλή πληρεξουσιότητα προς το δικηγόρο.

δ) Έγγραφη συμφωνία με την μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των συζύγων με βάση την οποία θα καθορίζεται η επιμέλεια και η επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο. Στο ίδιο συμφωνητικό μπορεί να προβλεφθεί και η διοίκηση της περιουσίας του τέκνου καθώς και λοιπά θέματα που αφορούν τα περιουσιακά ζητήματα των πρώην συζύγων.

ε) Αμετάκλητη δικαστική απόφαση που θα κηρύττει τη λύση του γάμου. Δηλαδή να μην μπορεί να προσβληθεί με κανένα ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτακτο)

Πότε προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό των συζύγων για την ρύθμιση της επικοινωνίας του ανήλικου τέκνου;

Το ιδιωτικό συμφωνητικό για τη ρύθμιση της επιμέλειας και επικοινωνίας του τέκνου με τους γονείς του πρέπει να προσκομίζεται κατά την πρώτη συζήτηση, χωρίς όμως να αποκλείεται να προσκομιστεί και κατά τη δεύτερη συζήτηση ή να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια αυτής.

Ζήτημα δημιουργείται σε περίπτωση μή προσκόμισης ιδιωτικού συμφωνητικού κατά τη διάρκεια των δύο (2) συζητήσεων. Σε αυτή τη περίπτωση η απόφαση υπόκειται σε έφεση και αναίρεση.  Βέβαια καλό θα ήταν το δικαστήριο να αναβάλει με κάποιον τρόπο τη συζήτηση της υποθέσεως με λόγο την προσκόμιση σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού από τους συζύγους.  Εάν όμως παρέλθουν άπρακτες οι σχετικές προθεσμίες η απόφαση αυτή καθίσταται τελικώς αμετάκλητη.

Τι ισχύει για τις λοιπές συνέπειες του διαζυγίου (με συναινετικό τρόπο) διατροφή, αποκτήματα, ρύθμιση στέγης, κοινή χρήση κινητών πραγμάτων κλπ.

Δεν υποχρεούνται οι σύζυγοι να συμφωνήσουν στο ιδιωτικό συμφωνητικό για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ο νομοθέτης με το ιδιωτικό συμφωνητικό θέλει να προστατέψει το συμφέρον του ανήλικου τέκνου και να του διασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση στην μετά τη λύση του γάμου των γονέων του εποχή.

Έτσι για αυτές τις περιπτώσεις ακολουθείται η διαδικασία των υπολοίπων δικαστηρίων για τη διεκδίκηση των ζητημάτων αυτών από τους συζύγους. Καλό θα ήταν βέβαια, για να αποφευχθεί η χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία εκδίκασης όλων αυτών των ζητημάτων να συμπεριληφθούν αυτά στο ιδιωτικό συμφωνητικό των συζύγων για την ρύθμιση της επιμέλειας και επικοινωνίας με το τέκνο.

Αρμόδιο δικαστήριο

Αρμόδιο καθ’ ύλη δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (Ας μην ξεχνούμε ότι πρόκειται για συνεδριάσεις γαμικών υποθέσεων και όχι συνεδριάσεις αμιγώς εκουσίας δικαιοδοσίας, δηλαδή το συναινετικό είναι μία γαμική υπόθεση της εκουσίας δικαιοδοσίας)

ΔΕΝ επιτρέπεται η αλλαγή της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του δικαστηρίου με κοινή απόφαση των συζύγων.

Για την κατά τόπο αρμοδιότητα ισχύουν τα άρθρα 22, 39 ΚΠολΔ και 51 ΑΚ.

Τι γίνεται στη περίπτωση που κατά τις συζητήσεις δεν εμφανιστεί κάποιος από τους δύο συζύγους για οποιονδήποτε λόγο ή εμφανιστεί και δεν καταθέσει προτάσεις.

Σε αυτή τη περίπτωση  η συζήτηση ματαιώνεται γιατί απαιτείται η κοινή δήλωση και παρουσία και των δύο συζύγων στη διαδικασία.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply