συναινετικά διαζύγια express

Συναινετικά Διαζύγια Express με μια απλή υπογραφή σε συμβολαιογράφο παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων

Συναινετικά Διαζύγια Express. Αξιοσημείωτες αλλαγές επήλθαν με το νέο νόμο 4509/2017 στον αστικό κώδικα, στον κώδικα πολιτική δικονομίας, στον ποινικό κώδικα και στο κώδικα διοικητικής δικονομίας.

Με αφορμή τις αλλαγές στην έκδοση των συναινετικών διαζυγίων από τους συμβολαιογράφους επήλθαν μια σειρά αλλαγών στους κώδικες που επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά την προχειρότητα του νομοθέτη και την άσκοπη, αποσπασματική και συνεχόμενη αλλαγή ουσιαστικών και δικονομικών διατάξεων που δεν εξυπηρετούν απολύτως τίποτε.

Σημαντικότερη αλλαγή είναι αυτή που επέρχεται στην έκδοση των συναινετικών διαζυγίων.

Η διαδικασία φεύγει πλέον από το Μονομελές Πρωτοδικείο και διεξάγεται πλέον από τους συμβολαιογράφους, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις του νομικού κόσμου που με εύστοχη επιχειρηματολογία απέδειξε ότι οι αλλαγή αυτή είναι αντίθετη τόσο στην εγχώρια νομοθεσία και το Σύνταγμα όσο και στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία κυρίως στο τομέα προστασίας των ανήλικων τέκνων.

1)      Οι διάδικοι πλέον θα υπογράφουν έγγραφη συμφωνία λύσης γάμου ενώπιον του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου, ο οποίος θα βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής των διαδίκων και μετά από 10 ημέρες θα πρέπει να προσέλθουν στη συμβολαιογράφο για να υπογράψουν τη πράξη λύσης του γάμου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι διάδικοι θα προσέρχονται τη πρώτη φορά ενώπιον του γραμματέα του Ειρηνοδικείου για υπογραφή της συμφωνίας και κατόπιν θα προσέρχονται δεύτερη φορά μετά από 10 ημέρες ενώπιον του συμβολαιογράφου για υπογραφή της πράξης λύσης του γάμου.

Δεν θα ήθελε κανείς να φανταστεί τι θα γίνεται στα Ειρηνοδικεία λόγω φόρτου εργασίας.

2)      Στην ίδια συμφωνία περί λύσης του γάμου ή σε διαφορετική συμφωνία θα ρυθμίζεται η επιμέλεια, η διατροφή και η επικοινωνία των τέκνων και θα ενσωματώνεται ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ στην συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου.

3)      Η συμφωνία αυτή περί επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής θα έχει ισχύ τουλάχιστον 2 έτη και θα μπορεί να ανανεωθεί με νεότερη έγγραφη συμφωνία των διαδίκων.

4)      Η συμφωνία αυτή αποτελεί εκτελεστό τίτλο εφόσον συμπεριληφθούν οι όροι του 950 και 951 ΚΠολΔ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής διατροφής ή προβλήματος στην επικοινωνία ή την επιμέλεια τότε δεν θα χρειάζεται δικαστήριο που θα βεβαιώνει ότι όντως υπήρξε παραβίαση της συμφωνίας, αλλά η ίδια η συμφωνία θα εκτελείται αναγκαστικά από τον ένα διάδικο προς τον άλλο με δικαστικό επιμελητή.

5)      Όσες διαδικασίες ήδη εκκρεμούν στα αρμόδια δικαστήρια δεν επηρεάζονται και πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία που ίσχυε όταν κατατέθηκε η αίτηση του συναινετικού διαζυγίου. Βέβαια λόγω της εκουσίας διαδικασίας, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ή ακόμη και να ελέγξει το ενδεχόμενο οι διάδικοι να παραιτηθούν από το δικαστήριο και να προσέλθουν στο συμβολαιογράφο για έκδοση συναινετικού διαζυγίου.

6)      Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική, αλλά ωστόσο τηρείται η διαδικασία της παραγγελίας από τον εισαγγελέα, όπως γίνεται και σήμερα.

Συμπερασματικά, το μόνο που αλλάζει είναι ότι οι υποθέσεις δεν θα περνούν πλέον από έλεγχο νομιμότητας από τα ελληνικά δικαστήρια. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει αυξημένη γραφειοκρατία για την έκδοση των συναινετικών διαζυγίων. Ο χρόνος έκδοσης ενός συναινετικού ίσως πράγματι μειωθεί. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από το φόρτο εργασίας των ειρηνοδικείων, τα οποία προκειμένου να ελέγξουν μία ακόμη επιβάρυνση και υποχρέωσή τους, ίσως κανονίζουν συγκεκριμένες ημέρες και ώρες με ραντεβού για την υπογραφή των σχετικών πράξεων. Έτσι όμως αναλόγως και του φόρτου κανείς δεν θα μπορέι να γνωρίζει πότε τελικά θα βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του προκειμένου να προχωρήσει η πράξη έκδοσης συναινετικού διαζυγίου.

Εκείνο το οποίο δεν διευκρινίζεται είναι τι θα γίνεται με τα ένδικα μέσα και την παραίτησή τους και πως μια συμβολαιογραφική πράξη θα καθίσταται αμετάκλητη όσον αφορά τα έννομα αποτελέσματα που παράγει, υποκαθιστώντας μια δικαστική απόφαση αι τον έλεγχο νομιμότητας σοβαρότατων ενεργειών όπως αυτών της επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής των ανήλικων τέκνων.

 

Ο δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και Θεσσαλονίκης για τη διευκόλυνση των δικηγόρων και των ενδιαφερομένων αναφορικά με την διαδικασία έκδοσης του νέου συναινετικού διαζυγίου δημοσίευσε την εξής γνωμοδότηση:

Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των νέων διατάξεων για το συναινετικό διαζύγιο, οι οποίες ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ (Ν. 4509/2017, ΦΕΚ Α΄ 22-12-2007), σας αποστέλλεται συνημμένα το από 5-1-2018 σχετικό γνωμοδοτικό σημείωμα του δικηγόρου Αθηνών Θεμιστοκλή Κλουκίνα που συντάχθηκε κατόπιν ανάθεσης από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Υπό το φως των νέων ρυθμίσεων εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή των συναδέλφων στα εξής κρίσιμα ζητήματα:

1.      Κατά την υπογραφή των προβλεπόμενων στο άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα εγγράφων συμφωνιών ως και της συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικής λύσης του γάμου οι σύζυγοι παρίστανται και εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με χωριστό ο καθένας δικηγόρο και όχι κοινό (άρθρο 1441 παρ. 1 εδ. β΄ και 4).

2.      Οι ως άνω προβλεπόμενες έγγραφες συμφωνίες συνυπογράφονται τόσο από τους συζύγους, όσο και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον αυτοί είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο που έχει χορηγηθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή των έγγραφων συμφωνιών (άρθρο 1441 παρ. 1 εδ. β΄).

3.      Η υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικής λύσης του γάμου μπορεί να γίνει μόνο μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την υπογραφή των ως άνω έγγραφων συμφωνιών. Προκειμένου οι τελευταίες να λαμβάνουν βέβαιη χρονολογία, προβλέπεται να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων, και όχι των δικηγόρων, από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη (άρθρο 1441 παρ. 3 β).

4.      Οι δικηγόροι υποβάλλουν τις παραπάνω έγγραφες συμφωνίες και τα τυχόν ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο, προκειμένου να συνταχθεί η συμβολαιογραφική πράξη συναινετικής λύσης του γάμου της παρ. 4 του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα (άρθρο 1441 παρ. 3 α).  

5.      Κατά την ενώπιον συμβολαιογράφου παράσταση δικηγόρου για υπογραφή της παραπάνω συμβολαιογραφικής πράξης εκδίδεται από το Δικηγορικό Σύλλογο και προσκομίζεται στο συμβολαιογράφο τετραπλότυπο γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής για τη διαδικασία «ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ)».(βλ. συνημμένο αρχείο)

6.      Για τη σύνταξη της παραπάνω συμβολαιογραφική πράξης, και έως την έκδοση νεότερης νομοθετικής ρύθμισης, καταβάλλεται στο συμβολαιογράφο πάγια αμοιβή.

7.      Επίσης, αυτονόητα, δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου, η οποία προβλέπεται μόνο για την ενώπιον Δικαστηρίου συζήτηση καταψηφιστικής αγωγής.

8.      Η πράξη υπογράφεται από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον αυτοί είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο που έχει χορηγηθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή της πράξης (άρθρο 1441 παρ. 4 εδ. β΄).

9.      Η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο αναφορικά με τους περί επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής όρους της, εφόσον σε αυτή έχουν συμπεριληφθεί οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 1441 παρ. 4 εδ. δ΄). Συνεπώς θα πρέπει να περιέχει ειδικό όρο με τον οποίον να κηρύσσεται τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος ως προς την απαίτηση διατροφής των ανηλίκων, όσο και ως προς την παράδοση και απόδοση αυτών στο πλαίσιο άσκησης της επιμέλειας και του δικαιώματος επικοινωνίας. 

10. Ο συμβολαιογράφος εκδίδει και παραδίδει στους συμβαλλόμενους συνολικά τουλάχιστον τρία (3) και προκειμένου για θρησκευτικό γάμο τέσσερα (4) επικυρωμένα αντίγραφα της παραπάνω πράξης, από ένα για κάθε συμβαλλόμενο, και από ένα για τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών (για την εισαγγελική παραγγελία πνευματικής λύσης του γάμου) και το αρμόδιο ληξιαρχείο (άρθρο 1441 παρ. 5 και 7).

11. Η καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικής λύσης του γάμου στο αρμόδιο ληξιαρχείο είναι απαραίτητη για την επέλευση της έννομης συνέπειας της λύσης του γάμου (άρθρο 1441 παρ. 5).

12. Η πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου προβλέπεται πλέον ως υποχρεωτική (άρθρο 1441 παρ. 7).  

 

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας μας με τους αρμόδιους λειτουργούς και υπηρεσίες, ήδη είναι δυνατή η εφαρμογή της νέας διαδικασίας.

Η κατά το άρθρο 1441 παρ. 3 β) του Αστικού Κώδικα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας στα γραφεία 69 (Διοικητικού) και 70 (Προϊσταμένης Γραμματείας) του Ειρηνοδικειακού Καταστήματος Θεσσαλονίκης.

 

 

Όσον αφορά τις αλλαγές στο Αστικό κώδικα πιέστε εδώ.

Όσον αφορά τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής δικονομίας πιέστε εδώ.

Όσον αφορά τις αλλαγές στον Ποινικό κώδικα πιέστε εδώ

Όσον αφορά τις αλλαγές στον Κώδικα Διοικητικής δικονομίας πιέστε εδώ.

συναινετικά διαζύγια express, συναινετικά διαζύγια express, συναινετικά διαζύγια express,

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply