ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ – Αλλαγές της ποινικής νομοθεσίας(Ποινικός Κώδικας) για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων

Το άρθρο 54 και 127 του Ποινικού Κώδικα αναμορφώνει τη διάρκεια περιορισμού των ανηλίκων σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων για εκλήματα με διαβάθμιση στη σκληρότητα, στο τρόπο τέλεσης και στην ποινική και κοινωνική τους απαξία. Έτσι να νέα όρια είναι τα εξής:

Η διάρκεια του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων δεν
υπερβαίνει τα πέντε έτη ούτε είναι μικρότερη από έξι μήνες, αν για την πράξη
που τελέστηκε ο νόμος απειλεί κάθειρξη μέχρι δέκα έτη. Αν η απειλούμενη ποινή
είναι ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη μεγαλύτερη αυτής του προηγούμενου εδαφίου,
η διάρκεια του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης δεν υπερβαίνει τα
δέκα έτη ούτε είναι μικρότερη από δύο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαίτερα
σοβαρών εγκλημάτων που απειλούνται με ισόβια κάθειρξη ή κάθειρξη τουλάχιστον
δέκα ετών μπορεί το δικαστήριο να επιβάλλει περιορισμό μέχρι δεκαπέντε έτη

Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων επιβάλλεται μόνο σε
ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας, εφόσον η
πράξη τους, αν την τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούργημα και εμπεριέχει
στοιχεία βίας, στρέφεται κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας ή
τελείται κατ’ επάγγελμα ή κατ’ εξακολούθηση. Η απόφαση πρέπει να περιέχει
ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία από την οποία να προκύπτει γιατί τα
αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση
επαρκή, λαμβανομένων κατά περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της
πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου

Αυξάνεται το όριο ηλικίας από 13 έτη σε 15 έτη συμπληρωμένα για τον ανήλικο όσον αφορά την επιβολή σε αυτών αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα. Έτσι, ανήλικος που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη της ζωής του επιβάλλονται ΜΟΝΟ αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.

Σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη χωρίς να έχει συμπληρώσει το
δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του επιβάλλονται μόνο αναμορφωτικά ή
θεραπευτικά μέτρα.

Σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη και έχει συμπληρώσει το δέκατο
πέμπτο έτος της ηλικίας του επιβάλλονται αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα,
εκτός αν κρίνεται αναγκαίο να επιβληθεί ποινικός σωφρονισμός κατά το επόμενο
άρθρο.

Τι ισχύει για την κλήτευση, παράσταση εκπροσώπηση του ανηλίκου στο δικαστήριο

Ο ανήλικος κλητεύεται υποχρεωτικά δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
συνεδρίαση του δικαστηρίου, κατά την οποία μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή
να εκπροσωπηθεί από συνήγορο που διορίζει με απλό έγγραφο θεωρημένο, ως προς
το γνήσιο της υπογραφής, από τον διευθυντή του καταστήματος κράτησης,
δικηγόρο ή τις αρμόδιες αρχές

Όσον αφορά ανήλικους εγκληματίες (και τον περιορισμό τους σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων) που τέλεσαν την αξιόποινη πράξη τους μετά τη συμπλήρωση των 15 ετών, ωστόσο εισάγονται σε δίκη μετά την συμπλήρωση των 18 ετών, ισχύει το παραπάνω άρθρο 127 ΠΚ. Τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα σε κάθε περίπτωση παύουν να ισχύουν με τη συμπλήρωση των 25 ετών του δράστη.

Η διάταξη του άρθρου 127 παρ. 1 εφαρμόζεται και για τους ανηλίκους που
τέλεσαν αξιόποινη πράξη μετά τη συμπλήρωση του δέκατου πέμπτου έτους της
ηλικίας τους και εισάγονται σε δίκη μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου
έτους. Στην περίπτωση αυτή τα αναμορφωτικά μέτρα παύουν αυτοδικαίως όταν ο
υπαίτιος συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του. Αν το δικαστήριο
κρίνει ότι η επιβολή αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων δεν είναι επαρκής
και ότι ο περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, μολονότι αναγκαίος
δεν είναι πλέον σκόπιμος, μπορεί να επιβάλει την ποινή που προβλέπεται για
την πράξη που τελέστηκε, ελαττωμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83.

Καταργείται η υποχρεωτική αντικατάσταση του περιορισμού του ανηλίκου σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων όταν ο καταδικασθείς ανήλικος συμπλήρωνε τα 21 έτη ηλικίας, εφόσον βέβαια είχε συμπληρώσει τα 18 έτη πριν την εκτέλεση της ποινής.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 131 του Ποινικού Κώδικα καταργείται


Συνεχίζεται στο δεύτερο μέρος… Αλλαγές στη Ποινική Δικονομία αναφορικά με τους ανήλικους εγκληματίες.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply