Κτηματολόγιο – Διόρθωση πρώτων εγγραφών χωρίς δικαστική απόφαση

Δείτε προηγούμενο άρθρο για το κτηματολόγιο

Πολλές είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες αρχικό δικαίωμα που καταχωρίστηκε υπέστη αλλοίωση μεταβίβαση ή κατάργηση δυνάμει οιασδήποτε πράξης, η οποία έγινε πριν την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν το δικαίωμα που καταχωρίστηκε στην αρχική εγγραφή  είχε μεταβιβαστεί ή αλλοιωθεί ή καταργηθεί δυνάμει δικαιοπραξίας, διοικητικής πράξης, δικαστικής απόφασης ή άλλης διαδικαστικής πράξης πριν την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών, η διόρθωση της αρχικής εγγραφής δεν απαιτείται να γίνει με αμετάκλητη δικαστική απόφαση αλλά μπορεί να γίνει με τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 4 του νόμου 2668/1998 κατ’ εξαίρεση στα όσα ορίζουν οι παρ. 2 και 3 του ιδίου άρθρου.

όροι προϋποθέσεις – Απαραίτητα δικαιολογητικά

1) υποβολή αίτησης του άρθρου 6 παάγραφος 4 του ως άνω νόμου

2) Προθεσμία υποβολής ης ως άνω αιτήσεως

3) επίδοση της αίτησης

4) περίοδος προσωρινής καταχώρισης

5) προθεσμία εναντίωσης

6) τροπή της καταχώρισης σε οριστική.

Ανάλυση

1) Σε περίπτωση διόρθωσης, η επαγόμενη τη μεταβίβαση, αλλοίωση κλπ του εγγραπτέου δικαιώματος πράξη καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με αίτηση (ατελώς) του δικαιούχου ή κάθε τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, εφόσον βέβαια δεν έχει μεσολαβήσει άλλη, ασυμβίβαστη κατά πειεχόμενο εγγραφή. Το ίδιο ισχύει και για τα βάρη.

2) Η προθεσμία υποβολής της αιτήσεως από τον διακιούχο είναι οχτώ χρόνια για τους κατοίκους εσωτερικού και δέκα χρόνια για τους κατοίκους εξωτερικού και το δημόσιο και αρχίζει από την ένραξη λειτουγίας του κτημαολογίου στην περιοχή που αφορά η διόρθωση. Μετά την πάροδο της προθεσμίας επέρχεται οριστικοποίηση της αρχικής εγγραφής κατά τις διατάξεις του νόμου.

3) Η ως άνω αίτηση σε επικυρωμένο αντίγραφο επιδίδεται με όλα τα συνυποβαλόμενα έγγραφα με επιμέλεια του αιτούντος στον “θιγόμενο” που εμφανίζεται ως αρχικός δικαιούχος κατά την πρώτη εγγραφή, ο οποίος έχει το δικαίωμα εναντίωσης εντός 10 δέκα εργασίμων ημερών.  Αντί για κοινοποίηση υπάρχει η δυνατότητα συγκατάθεσης και συναίνεσης με συνυπογραφή της αιτήσεως ή δήλωση με γνήσιο υπογραφής ου “θιγόμενου”.

4) Αμέσως μετά την επίδοση ο κτηματολογικό γραφείο προβαίνει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στην προσωρινή καταχώρηση και αναμένει την παρέλευση της δεκαήμερης προθεσμίας.

5) και 6)  Αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας η καταχώρηση τρέπεται από προσωρινή σε οριστική και οριστικοποιείται. Αντιρρήσεις μπορούν να προβληθούν ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ως άνω νόμο.

Πολλές φορές αντιμετωπίστηκε το φαινόμενο (το οποίο θα το δούμε και στις υπό κτηματογράφηση τώρα περιοχές ανά την Ελλάδα) να προβαίνει σε δήλωση κτηματογράφησης ο αρχικός ιδιοκτήτης και πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης το ακίνητο να μεταβιβάζεται σε τρίτο, ο οποίος δεν προβαίνει σε αυτοτελή δήλωση κτηματογράφησης. Έτσι, ναι μεν το ακίνητο έχει μεταβιβαστεί, ωστόσο για το κτηματολόγιο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης εμφανίζεται αυτός που είχε προβεί σε καταχώρηση πριν τη μεταβίβαση του, δηλαδή ο παλιός ιδιοκτήτης.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

1 Comments

    Leave A Reply