κληρονομητηριο

Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο: Μια ενιαία διαδικασία για όλα τα κράτη μέλη

Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διασυνοριακών κληρονομιών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο αιτών έχει την ιδιότητα πχ του κληρονόμου, τότε το Ευρωπαϊκό κληρονομητηριο είναι η σωστή διαδικασία αναγνώρισης της κληρονομικής ιδιότητας του αιτούντος σε όλα τα κράτη μέλη.

Η διεκδίκηση της κληρονομιάς σε ένα από τα κράτη μέλη είναι μια διαδικασία που απαιτεί την ενεργοποίηση της διαδικασίας στο κράτος μέλος όπου υπάρχει κληρονομιαία περιουσία.

Ωστόσο, το συμβούλιο εξέδωσε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 650/2012, σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου.

Ειδικά για το Ευρωπαϊκό κληρονομητηριο με τα αρ. 62 – 73 του Κεφαλαίου VI του Κανονισμού, ο κανονισμός έχει προσδιορίσει προκαθορισμένα και προτυπωμένα έντυπα για την πιστοποίηση της κληρονομικής υπόθεσης με διασυνοριακό αντικείμενο.

Αμέσως παρακάτω παραθέτουμε μερικές συνήθεις ερωτήσεις με τις απαντήσεις για το Ευρωπαϊκό κληρονομητηριο, για τη διαδικασία, την πρακτική εφαρμογή, την ισχύ και τις προϋποθέσεις έκδοσής του.

Από πότε εφαρμόζεται το Ευρωπαϊκό κληρονομητηριο στα κράτη μέλη της Ευρώπης;

Το ευρωπαϊκό κληρονομητηριο αφορά περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής για θανάτους κληρονομουμένων μετά την 17-8-2015.

Πως θεμελιώνεται διεθνής δικαιοδοσία στις διασυνοριακές κληρονομικές υποθέσεις προκειμένου να εκδοθεί το Ευρωπαϊκό κληρονομητηριο;

Τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο ο θανών είχε τη συνήθη διαμονή του κατά το χρόνο του θανάτου έχουν διεθνή δικαιοδοσία να εκδικάσουν την υπόθεση κληρονομικής διαδοχής στο σύνολό της.

Για την κατά τόπο αρμοδιότητα ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων  810, 819 ΚΠολΔ, και αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο του τόπου συνήθους διαμονής του κληρονομούμενου.

Το Ειρηνοδικείο, εκδικάζει την αίτηση κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο ειρηνοδίκης, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για το εθνικό κληρονομητήριο, εκδίδει δικαστική απόφαση και όχι διάταξη. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το απλό κληρονομητηριο στην Ελλάδα μπορείτε να δείτε εδώ.

Για υπόδειγμα αίτησης κληρονομητηρίου πιέστε εδώ.

Ποια κληρονομική υπόθεση θεωρείται διασυνοριακή στο Ευρωπαϊκό κληρονομητηριο;

Σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 1 του Κανονισμού της ΕΕ, διασυνοριακή είναι η διαδοχή όταν το Ευρωπαϊκό κληρονομητηριο εκδίδεται προς χρήση σε άλλο κράτος από το κράτος έκδοσής του.

Πώς γίνεται η υποβολή αίτησης για έκδοση Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου;

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 2 του Κανονισμού 650/2012 ο αιτών έχει τη δυνατότητα να καταθέσει το προτυπωμένο έντυπο IV, που παρατίθεται στο παράρτημα 4 του εκτελεστικού κανονισμού 1329/2014.

Το έντυπο της αίτησης θα το βρείτε στη σελίδα 20 εδώ.  Αλλά μπορείτε να το ψάξετε απευθείας και από την ιστοσελίδα της ΕΕ εδώ.

Ωστόσο, υπάρχει και δυνατότητα κατάθεσης αυτοτελούς δικογράφου,καθώς η αίτηση σε κάθε κράτος μέλος μπορεί να διαφέρει, σε αντίθεση με το έντυπο του κληρονομητηρίου που πρέπει να είναι υποχρεωτικά το προτυπωμένο έντυπο V του Κανονισμού.

Πως εκδίδεται η απόφαση για το Ευρωπαϊκό κληρονομητηριο;

Ο Ειρηνοδίκης εκδίδει μεν την απόφαση επί της αιτήσεως για την έκδοση Ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, αλλά ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει και το ειδικό προτυπωμένο έντυπο V που συνιστά εν τοις πράγμασι και το Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο. Η γραμματεία φυλάσσει το πρωτότυπο και χορηγεί αντίγραφο 6μηνης διάρκειας.

Το πιστοποιητικό για το ευρωπαϊκό κληρονομητηριο – έντυπο V μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Ποια είναι η βασική προϋπόθεση ουσίας για την έκδοση του Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου;

Εάν τελικώς χρησιμοποιηθεί το ειδικό έντυπο IV για την έκδοση του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να γίνει αναλυτική αναφορά του επιδιωκόμενου σκοπού, όπως προσδιορίζεται στο ειδικό πεδίο του συγκεκριμένου εντύπου.

Εάν τελικώς κατατεθεί αυτοτελές δικόγραφο για την έκδοσή του τότε πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να προσδιοριστεί το έννομο συμφέρον του αιτούντος.

Ο επιδιωκόμενος σκοπός και το έννομο συμφέρον προσδιορίζονται επαρκώς με την αναφορά στα κληρονομιαία περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή, όπως λογαριασμούς, καταθέσεις, λοιπή κινητή και ακίνητη περιουσία.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply