Διαζύγιο με διετή διάσταση - Αμάχητο τεκμήριο κλονισμού και λύση του γάμου.

Διαζύγιο με διετή διάσταση – Αμάχητο τεκμήριο κλονισμού και λύση του γάμου.

Διαζύγιο με διετή διάσταση – Προϋποθέσεις

Πότε και πώς επέρχεται η λύση του γάμου στο διαζύγιο με διετή διάσταση;

Κατά το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο. Το διαζύγιο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Η απόφαση αυτή είναι διαπλαστική, καθώς με αυτήν επέρχονται μεταβολές στις έννομες σχέσεις των μερών. Το άρθρο αυτό πρόκειται να αλλάξει ΜΟΝΟ για τα συναινετικά διαζύγια, που θα λύονται με συμβολαιογραφική πράξη παρουσία των διαδίκων και των δικηγόρων τους.

Μπορεί η διετής διάσταση να αποτελέσει λόγο διαζυγίου;

Το άρθρο 1439 παρ.3 ΑΚ ορίζει ότι εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να εκδοθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος και ότι η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά τον χρόνο συζήτησης της αγωγής κα δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων. Με άλλα λόγια, σε περίπτωση που ο γάμος μεταξύ δύο προσώπων δεν έχει λυθεί με διαζύγιο αλλά δεν υπάρχει μεταξύ τους έγγαμη συμβίωση, τότε αναφερόμαστε στην κατάσταση κατά την οποία οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση. Η κατάσταση αυτή αποτελεί αιτία διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού .

Ποια είναι η έννοια της διάστασης κατά το άρθρο 1439 του Αστικού Κώδικα στο διαζύγιο με διετή διάσταση;

Στην περίπτωση που δεν έχει λυθεί ο γάμος δύο προσώπων με διαζύγιο αλλά δεν υπάρχει μεταξύ τους έγγαμη συμβίωση επέρχεται μία κατάσταση διάστασης, η οποία συνιστά αιτία διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού. Μάλιστα εισάγεται με το άρθρο 1439 παρ.3 ΑΚ αμάχητο τεκμήριο κλονισμού σε περίπτωση διετούς διάστασης. Οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση όταν είτε ζουν χωριστά με πρόθεση διάσπασης της μεταξύ τους συμβίωσης, είτε αν και κατοικούν στην κοινή τους οικογενειακή στέγη τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους να έχει την ψυχική διάθεση να απόσχει από την έγγαμη συμβίωση και να σταματάει ουσιαστικά να συμπεριφέρεται ως μέλους του ζεύγους, με αποτέλεσμα να διακόπτονται οι ψυχικοί δεσμοί που τους συνέδεαν ως εκείνη την στιγμή έτσι ώστε να υπάρχει απομάκρυνση μεταξύ των συζύγων.

Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών που αφορούν το διαζύγιο με διετή διάσταση;

Κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 17 περίπτωση 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών που αφορούν το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου, την αναγνώριση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας του γάμου, τις σχέσεις των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου, οι οποίες πηγάζουν από αυτόν, καθώς και εκείνες του άρθρου 592 αρ.2 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο. Αναφορικά με την κατά τόπο αρμοδιότητα του δικαστηρίου λεκτέα ότι το άρθρο 33 ΚΠολΔικ ορίζει ότι διαφορές που αφορούν την ύπαρξη ή το κύρος δικαιοπραξίας εν ζωή, και όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από αυτήν, μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος όπου καταρτίστηκε η δικαιοπραξία ή όπου πρέπει να εκπληρωθεί η παροχή εισάγοντας στα πλαίσια αυτά ειδική συντρέχουσα δωσιδικία από το άρθρο 33 ΚΠολΔικ, η οποία συντρέχει παράλληλα με την γενική συντρέχουσα δωσιδικία της κατοικίας του εναγομένου, η οποία θεμελιώνεται στο άρθρο 22 ΚΠολΔικ.

 

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply