Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα – Εκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές – Επιβολή – Βεβαίωση – Είσπραξη – Διαδικασία – Εξαιρέσεις

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα
φυσικά πρόσωπα
(άρθρο 29 ν. 3986/2011)

1. Για την επιβολή της εισφοράς, που προβλέπεται με τις διατάξεις της
παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό
καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο
του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς, των οικονομικών ετών 2011 έως
και 2015 (χρήσεις 2010 έως και 2014).

Η εύρεση του εισοδήματος επί του οποίου θα εφαρμοστεί η ειδική εισφορά
προκύπτει μετά από τη σύγκριση των τεκμηρίων του άρθρου 16 και του
εισοδήματος (δηλωθέν όλων των πηγών και αφορολόγητα), λαμβάνοντας το
μεγαλύτερο από αυτά.

Σημειώνεται ότι στις διατάξεις αυτές εμπίπτει και το απαλλασσόμενο εισόδημα
της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, δηλαδή κέρδη ως τριάντα χιλιάδες ευρώ
(30.000), για όσους νέους έως τριάντα πέντε (35) ετών υποβάλλουν δήλωση
έναρξης εργασιών για πρώτη φορά, για τα τρία πρώτα έτη.

Επιπλέον, στις διατάξεις αυτές εμπίπτουν και τα ποσά των μειώσεων των
καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων των ατομικών επιχειρήσεων και των
ελεύθερων επαγγελματιών που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 73 ν.
3842/2010.

Επισημαίνεται ότι, στις διατάξεις αυτές δεν εμπίπτει το ποσό της μείωσης που
υπολογίζεται στις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 16, όπως προβλέπεται από
τις διατάξεις της περίπτωσης ζ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε.

Το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του
άρθρου 19 του ίδιου Κώδικα. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου
αυτής και κατά τον υπολογισμό του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος δεν
υπολογίζονται οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 17.

Αντίθετα λαμβάνεται υπόψη η συνολική ετήσια δαπάνη των αντικειμενικών
δαπανών και υπηρεσιών του άρθρου 16 του ΚΦΕ.

Στην περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.
1 του άρθρου 5 του ΚΦΕ, εφόσον η ετήσια αντικειμενική δαπάνη του ενός συζύγου
είναι μεγαλύτερη από το εισόδημα που δηλώθηκε από αυτόν, τότε η διαφορά αυτή
μπορεί να καλυφθεί από τα πραγματικά εισοδήματα του άλλου συζύγου.

Τα κλιμάκια της ειδικής εισφοράς βάσει του συνολικού καθαρού ατομικού
εισοδήματος ή τεκμαρτού εισοδήματος έχουν ως εξής:

Από 12.001,00 έως 20.000,99: συντελεστής 1%.

Από 20.001,00 έως 50.000,99: συντελεστής 2%

Από 50.001,00 έως 100.000,99: συντελεστής 3%

Από 100.001,00 και άνω: συντελεστής 4%.

Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση ώστε
το εναπομένον εισόδημα μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς να μην είναι
μικρότερο από το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του αμέσως μικρότερου
συντελεστή στο άνω όριο του προηγούμενου κλιμακίου. Πιο συγκεκριμένα, το
καθαρό ποσό που απομένει μετά από την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς του
κλιμακίου με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%), δε μπορεί να είναι μικρότερο από
12.000,99 ευρώ, το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή δύο τοις εκατό
(2%) δε μπορεί να είναι μικρότερο από 19.800,98 ευρώ, το καθαρό ποσό του
κλιμακίου με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) δε μπορεί να είναι μικρότερο από
49.000,97 ευρώ και τέλος τα καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή τέσσερα
τοις εκατό (4%) δε μπορεί να είναι μικρότερο από 97.000,96 ευρώ.

2. Περαιτέρω, εξαιρούνται από την επιβολή της ειδικής εισφοράς τα ακόλουθα
εισοδήματα:

α) της περιπτ. θ’ της παραγρ. 5 του άρθρου 6, δηλαδή οι μισθοί, συντάξεις
και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί,
καθώς και σε όσους παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε
ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%).

β) της παρ. 1 του άρθ. 14, δηλαδή οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής
σχέσης και

γ) της περίπτ. γ’ της παραγρ. 4 του άρθ. 45 του ΚΦΕ, δηλαδή οι εφάπαξ
παροχές ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών, τα εφάπαξ βοηθήματα
δημοσίων υπαλλήλων και τα εφάπαξ βοηθήματα που αναφέρονται στις διατάξεις
αυτές.

δ) οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ και όσοι λαμβάνουν κατά την χρήση 2011 επίδομα ανεργίας, έστω κι αν κατά
την χρήση 2010 είχαν εισόδημα, εφόσον δεν έχουν κατά τον χρόνο της βεβαίωσης
πραγματικά εισοδήματα. Επειδή οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν είναι δυνατό να
εξευρεθούν από τα στοιχεία που επεξεργάζεται η ΓΓΠΣ, προκειμένου οι
φορολογούμενοι αυτοί να εξαιρεθούν από την καταβολή της ειδικής εισφοράς,
μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος θα υποβάλλουν στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ., αίτηση για νέα εκκαθάριση, με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του, ως μακροχρόνια άνεργοι, ή ότι λαμβάνουν επίδομα
ανεργίας και με υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποκτούν πραγματικά εισοδήματα.

3. Δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) στις αμοιβές των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για τις οποίες έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 13 του πρωτοκόλλου περί
Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της 8ης Απριλίου 1965 (όπως
ισχύει σήμερα) καθώς και στις αμοιβές των λοιπών προσώπων που αναφέρονται
στην ΠΟΛ. 1014/22-2-2010.

β) στις αγροτικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται με την παραγωγή και
δηλώνονται στους κωδικούς αριθμούς 477-478 της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος, ενώ αντίθετα υπόκεινται σε εισφορά όσες δίδονται επί της
παραγωγής και δηλώνονται στους κωδικούς 659-660.

γ) σε κανένα ποσό από αυτά που δηλώνονται στους κωδικούς 781-782, δεδομένου
ότι τα ποσά αυτά δεν αποτελούν εισόδημα.

4. Στους υπόχρεους της περιπτ. ε’ του άρθρου αυτού, Βουλευτές, Υπουργοί,
Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων,
Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
Ευρωβουλευτές κλπ., επιβάλλεται ειδική εισφορά με συντελεστή 5% επί ολόκληρου
του ποσού του εισοδήματος τους, εφόσον είχαν την παραπάνω ιδιότητα το έτος
2010.

Αρχικά θα εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα, στο οποίο θα έχει υπολογιστεί
ειδική εισφορά με τους γενικούς συντελεστές που αντιστοιχούν στο δηλωθέν
εισόδημα. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή στοιχείων στη ΓΓΠΣ από τις αρμόδιες
υπηρεσίες για την πιστοποίηση της ιδιότητας των παραπάνω προσώπων, θα εκδοθεί
συμπληρωματικό εκκαθαριστικό με το υπόλοιπο της οφειλόμενης ειδικής εισφοράς.

5. Οσοι φορολογούμενοι δεν έχουν δηλώσει στους κωδικούς 659-660 της δήλωσης
του οικονομικού έτους 2011 όλα τα ποσά των αφορολόγητων ή φορολογηθέντων κατά
ειδικό τρόπο εισοδημάτων, με αποτέλεσμα να υπολογιστεί ειδική εισφορά
μικρότερη της οφειλόμενης, δύνανται να υποβάλλουν εντός 2 μηνών από την
έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος τους, δήλωση με τα ακριβή ποσά των
εισοδημάτων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται δεκτό, ότι δεν θα επιβάλλεται
καμία κύρωση, καθόσον δεν υπήρχε υποχρέωση για δήλωση των υπόψη εισοδημάτων.

Εκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές
δαπάνες (άρθρο 30 ν. 3986/2011)

Με τις διατάξεις του άρθρου 30 επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα ποσά της
ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης (Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής κλπ) που
προκύπτουν από τη δήλωση του οικονομικού έτους 2011 και επιπλέον στοιχεία που
έχει στη διάθεση της η ΓΓΠΣ.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply