Διαταγή Πληρωμής κατά Δημοσίου-ΝΠΔΔ

Διαταγή Πληρωμής κατά Δημοσίου-ΝΠΔΔ-ΟΤΑ από τιμολόγια ή Σύμβαση.

1,500.00 

Σύνταξη και κατάθεση αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του δημοσίου, ΝΠΔΔ-ΟΤΑ για οφειλόμενα τιμολόγια είτε προιόντων είτε υπηρεσιών μετά από τιμολόγηση με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν πρακτικό παραλαβής ή εκτέλεσης υπηρεσιών για οφειλές από 20.001 ως 50.000 ευρώ και υπάρχει βεβαίωση καλής λειτουργίας των προϊόντων ή καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών.

Διαταγή Πληρωμής κατά Δημοσίου-ΝΠΔΔ-ΟΤΑ

Διαταγή Πληρωμής κατά Δημοσίου-ΝΠΔΔ-ΟΤΑ. Η διαδικασία περιλαμβάνει την κατάθεση της αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος του Δημοσίου ή των ΟΤΑ ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου – ΟΤΑ – Δήμων από τιμολόγια ή συμβάσεις τα οποία είναι απλήρωτα και έχει παρέλθει η προθεσμία της πίστωσης ή τα τιμολόγια αυτά είχαν εκδοθεί τοις μετρητοίς.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Τα τιμολόγια για να προχωρήσει η διαδικασία θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή και το ονοματεπώνυμο κατά τη παραλαβή των προϊόντων ή τη λήψη των υπηρεσιών από τον οφειλέτη ή κάποιον προστιθέντα του (εξουσιοδοτημένο υπάλληλο κλπ και να υπάρχει βεβαίωση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή των υπηρεσιών), διαφορετικά ακολουθείτε άλλη διαδικασία. Δεν περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή ούτε για τις επιδόσεις ούτε για την εκτέλεση καθώς και δικαστικό ένσημο 1,2% επί του οφειλόμενου ποσού και το τέλος απογράφου 2% επί των τόκων που προκύπτουν. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η συγκεκριμένη αίτηση αποτελεί δικόγραφο κατά τους όρους του νόμου, συνεπώς δεν θα πρέπει να συντάσσεται από μη ειδικούς, διότι μπορεί να ακυρωθεί εύκολα μετά από άσκηση ανακοπής και σε περίπτωση που υπάρχουν νομικές πλημμέλειες κατά την σύνταξη της αίτησης και έκδοση της απόφασης. Η διαδικασία αυτή και το κόστος αυτό αφορά οφειλές από 20.001 μέχρι 50.000 ευρώ.

Ζητειστε πληροφοριεσ για την υπηρεσια

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Διαταγή Πληρωμής κατά Δημοσίου-ΝΠΔΔ-ΟΤΑ από τιμολόγια ή Σύμβαση.”

Your Rating